Monthly Archives: Luty 2019

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  oraz Starosta Płoński zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu płońskiego na bezpłatne szkolenie: „Sprawozdawczość i ochrona danych osobowych (RODO) w organizacji pozarządowej”.   Data  i godzina: 22 luty, godz. 13.00-17.00 Miejsce: siedziba Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39, sali konferencyjna nr 325. Zgłoszenia: lwachowski@cofund.org.pl; przy rejestracji prosimy podać imię, nazwisko, […]

Czytaj...

Ukazał się właśnie raport GUS zatytułowany „Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.” Znajdziemy w nim ciekawe dane nt form organizacji pozarządowych, obszarów prowadzonej działalności, form działalności (odpłatna, gospodarcza), struktury przychodów, zatrudniania osób niepełnosprawnych czy korzystania z usług OWES. To, co dla nas wydało się interesujące, 100% organizacji korzystających z usług OWES w […]

Czytaj...

W wyniku ciągłej rekrutacji do konkursu biznesplanów w subregionie ostrołęckim został złożony jeden wniosek (biznesplan) o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w podmiocie ekonomii społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne. W dniu 13.02.2019 r. w odbyło się spotkanie Komisji Oceny Wniosków na który podano ocenie wniosek Fundacji  Dom z Sercem. Wnioskodawca został zakwalifikowany do dofinansowania, […]

Czytaj...

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, lidera projektu: „Społeczne przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego” , jak również w imieniu partnerów projektu, tj. Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Petera Wolkowinskiego i Reseau des collectivies territoriales […]

Czytaj...

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – po raz kolejny pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla kadry kierowniczej OWES realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkanie odbędzie się w dniach 5 i 6 marca 2019 […]

Czytaj...

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasiło kolejną edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019” i rozpoczęło przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych. Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. Konkurs adresowany jest do wszystkich […]

Czytaj...

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu serdecznie zapraszają przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli stowarzyszeń zajmujących się pomocą społeczną na seminarium pn. „Podmioty reintegracji jako narzędzie aktywizacji społeczno-ekonomicznej” w dniu 15.02.2019 r o godz.: 9:30-14:45 w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom sala 219 I piętro […]

Czytaj...