Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno osoby bez pracy, w trudnej sytuacji życiowej, oddalone od rynku pracy, jak również osoby prawne, tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy.

Jakie osoby mogą wziąć udział w projekcie?

Nasz projekt skierowany jest do osób, które wspólnie tworzą tzw. grupy inicjatywne i są zainteresowane stworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, które spełniają niżej wymienione warunki:
– mieszkające w subregionach objętych projektem (ciechanowski, ostrołęcki lub radomski);
– bezrobotne lub/i niepełnosprawne;
– długotrwale odczuwające skutki kryzysu;
– odczuwające tęsknotę za stabilizacją życiową;
– nieradzące sobie z problemami.

Co mogą zyskać?
• stabilne zatrudnienie w „firmie”, którą będzie się współtworzyć;
• do 11 000 zł jako wkład „na start” własnego przedsiębiorstwa społecznego;
• praktyczne szkolenia i warsztaty dotyczące m.in.: komunikacji interpersonalnej i motywacji, przygotowania biznesplanu, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej;
• usługi z zakresu prawa, księgowości i marketingu;
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty;
• usługi tłumacza języka migowego;
• wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe;
• pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie zajęć;
• poczucie sensu i bezpieczeństwa;
• szansę na realizację własnych marzeń.

Wśród osób prawnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES), które mogą skorzystać z projektu, znajdują się: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, prawne osoby kościelne lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co mogą zyskać?
– środki na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) (do 11.000 zł na osobę) w nowych i istniejących PS, a także w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w PS.
– szkolenia
– doradztwo ogólne (m.in. dot. zakładania PS i PES, rejestrowania działalności, zewnętrznego finansowanie PES i PS, prowadzenia działalności statutowej PES, ekonomizowania NGO), doradztwo biznesowe, doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowo-kadrowo-podatkowe, marketingowe, finansowe), doradztwo branżowe,
– usługi marketingowe,
– rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej,
– promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w jej sektorze.

 

Udział w projekcie mogą wziąć instytucje rynku pracy, do których należą m.in.: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, a także jednostki organizacyjne pomocy społecznej i wspierania rodziny.

Co mogą zyskać?
– rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej,
– promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w jej sektorze,
poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ekonomii społecznej.