W siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” 29 lipca br. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Projektu IWES. Bezpośrednim pretekstem do kolejnego spotkania była rejestracja pierwszych spółdzielni socjalnych oraz nabory wniosków o dofinansowanie powstających podmiotów, które wymagają zbadania ich otoczenia i możliwości działania.

Eksperci stwierdzili, że jednym z głównych zagrożeń dla trwałości funkcjonowania grup inicjatywnych, a następnie spółdzielni socjalnych są kłopoty w komunikacji i brak treningu w utrzymywaniu  relacji. Pracę z grupami warto zaczynać od liderów i – w zależności od ich potrzeb – wzmacniać zarządzanie kompetencjami.  W kontekście informacji płynących z prezentacji wstępnych wyników badania konieczne jest pokreślenie wagi lokalizacji, gdzie planowane są działania spółdzielni, a także uczciwości przekazu czy zarządzania ryzykiem w spółdzielniach.

Członkowie Komitetu wskazali, aby do modelu długookresowego finansowania spółdzielni wprowadzić  zasadę  „Dawać za naukę, a nie: dawać za nic”. Wsparcie powinno więc być udzielane wtedy, kiedy podmiot testuje rozwiązania. Konsekwentnie, konieczny jest monitoring tego, co zespół spółdzielni potrafi. Jako rozwiązanie wspierające funkcjonowanie spółdzielni w długim okresie, jest ich sieciowanie oparte na współpracy – czyli wzajemnym zakupie wytwarzanych dóbr i świadczonych usług. Dla powodzenia spółdzielni konieczna jest zmiana podejścia do pojęcia konkurencji i przyjęcie mniej konfrontacyjnego nastawienia ze strony spółdzielni. Tym samym OWES powinien pełnić rolę łącznika pomiędzy instytucjami z poszczególnych systemów, tj. służb wsparcia rynku pracy, pomocy społecznej, edukacji i kultury. Służyć temu powinno m.in. mapowanie zasobów i wskazanie punktów, w których krzyżują się możliwości i potrzeby podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji publicznych.

W ostatnią sobotę lipca osoby zainteresowane tematem ekonomii społecznej zabieramy na wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej „Stara Szkoła” – Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach. Chcemy pokazać kolejne miejsca i kolejne historie osób, którym się udało.

Misją przedsiębiorstwa z powiatu ełckiego jest działanie na rzecz wspólnego dobra, rozwoju spółdzielców, wsi, regionu i ojczyzny. Świadczy on usługi produkcyjno-handlowe w zgodzie z najlepszymi tradycjami, z poszanowaniem dla ludzkiej pracy, partnerów i kontrahentów, tak by wciąż polepszać i potwierdzać wizerunek starej, dobrej szkoły. Spółdzielnia Socjalna „Stara Szkoła” Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach została zarejestrowana 15.01.2007 r. Powstała, jako jedna z 7 spółdzielni w Polsce, w ramach projektu EQUAL „Budujemy nowy Lisków”.

Na wyjazd studyjny zapraszamy osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej z terenu powiatu makowskiego i ostrołęckiego. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: jkowalczyk@cofund.org.pl

Termin wizyty studyjnej – 27 lipca 2013 r. (sobota)
Ilość uczestników – 15 osób

Program:
8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników wizyty przed wyjazdem – parking przy OSP Rzewnie
9.00 -11.00 – Przejazd do Prostek
11.00 – 11.30 – Spotkanie przy kawie z Prezesem i członkami Spółdzielni
11.30 – 14.00 – Wykład na temat ekonomii społecznej, prezentacja Spółdzielni
14.00 – Obiad (grill/ognisko przy zabytkowym Słupie Granicznym w Prostkach)
17.00 – Powrót

 

 

Uprzejmie informujemy, że 19 lipca br. upłynął termin składania pierwszych wniosków o dotację. Na ich podstawie Komisja rozpatrzy i zarekomenduje wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

Na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów stwierdzono, że ocenę formalną przeszły następujące wnioski:
Wniosek 01/OST/DOT – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Mazowieckie Forum Inicjatyw
Wniosek 02/OST/DOT – Małgorzata Ściechowicz, Piotr Byjer, Grzegorz Byjer, Edward Sadowski
Wniosek 03/OST/DOT –  Mazowiecka Spółdzielnia Socjalna Forum
Wniosek 04/OST/DOT  – Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej”
Wniosek 05/OST/DOT – Spółdzielnia Socjalna „Amelia” .

Wkrótce na stronie internetowej projektu opublikujemy listę wniosków, które po przejściu oceny merytorycznej otrzymały wsparcie finansowe.

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie Regulamin dofinansowania.  Z wprowadzonych zapisów wynika, że część dokumentów –  Wniosek o wsparcie pomostowe, Wniosek o przyznanie dotacji, Plan wykorzystania środków oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy – należy złożyć również w wersji elektronicznej na płycie CD.

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną wersję Regulaminu. Dokument można pobrać tutaj lub w zakładce „Rekrutacja”, dalej – „Dotacje”.

 

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja „Fundusz Współpracy” ogłasza nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE / PRZYSTĄPIENIE / ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ oraz WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Termin składania wniosków mija w dniu 23.08.2013. Wnioski, które wpłyną do dnia 19 lipca 2013 r. i będą poprawne pod względem formalnym, będą ocenione w czasie pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW), które rozpocznie się w dniu 26.07.2013 r. Wnioski, które nie zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym do dnia 19 lipca 2013 r., będą podlegały ocenie merytorycznej w czasie drugiego posiedzenia KOW, które rozpocznie się w dniu 2.09.2013 r.

Szczegółowe informacje i dokumentacja dotycząca naboru znajdują się w zakładce „Rekrutacja”, dalej – „Dotacje”.

W dniu 16 lipca br. w godz. 9.00–16.00 w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się szkolenie pt. „Aspekty prowadzenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej”. Szkolenie poprowadzi p. Justyna Bartosiewicz.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej). Czekamy również na zgłoszenia od osób fizycznych zainteresowanych zakładaniem organizacji III sektora, Z WYJĄTKIEM osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Program szkolenia:
1. Obwarowania prawne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej.
2. Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
3. Statut Podmiotów Ekonomii Społecznej a działalność statutowa i gospodarcza
4. Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w III sektorze.
5. Opodatkowanie organizacji pozarządowych w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
6. Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem celów statutowych i sposobów ich realizacji przez organizacje pozarządowe.
7. Obowiązki w zakresie rachunkowości w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej gospodarczej.

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie o na adres email: k.kozlicka@kres.org lub umówienie się na odbiór dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994 w terminie do 10 lipca 2013.

Formularz rekrutacyjny dla instytucji POBIERZ
Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych POBIERZ

Oprócz bezpłatnych szkoleń projekt „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, daje organizacjom pozarządowym szansę skorzystania z bezpłatnego doradztwa i usług (prawnych, księgowych i marketingowych).

 

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu makowskiego zapraszamy 15 lipca br. na szkolenie w Rzewniu. Spotkanie dotyczące „Aspektów prowadzenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej” odbędzie się w godz. 9.00–16.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Zajęcia poprowadzi p. Justyna Bartosiewicz.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia:
1. Obwarowania prawne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej.
2. Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
3. Statut Podmiotów Ekonomii Społecznej a działalność statutowa i gospodarcza
4. Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w III sektorze.
5. Opodatkowanie organizacji pozarządowych w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
6. Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem celów statutowych i sposobów ich realizacji przez organizacje pozarządowe.
7. Obowiązki w zakresie rachunkowości w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej gospodarczej.

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie o na adres email: k.kozlicka@kres.org lub umówienie się na odbiór dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994 w terminie do 10 lipca 2013.

Formularz rekrutacyjny dla instytucji POBIERZ
Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych POBIERZ

Oprócz bezpłatnych szkoleń projekt „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, daje organizacjom pozarządowym szansę skorzystania z bezpłatnego doradztwa i usług (prawnych, księgowych i marketingowych).

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych zagadnieniami związanymi z prowadzeniem nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej oraz aktywności gospodarczej na spotkanie z ekspertem Fundacji „Fundusz Współpracy” Panem Wojciechem Walukiem. Doradztwo odbędzie się 5 lipca 2013 w godz. 11:00-15.00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki na ul. Plac Bema 1, w sali nr 9.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego (dostępnego na https://mowes.pl/rekrutacja-organizacji-2/) i przesłanie go drogą e-mailową na adres k.kozlicka@kres.org lub umówienie się na odbiór osobisty ze specjalistą ds. rekrutacji – Katarzyną Koźlicką – Sauleniene pod nr tel. 887 092 994 w terminie do 03.07.2013 do godz. 12.

W ramach projektu Podmioty Ekonomii Społecznej (czyli fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej) mają możliwość otrzymania na swoim terenie bezpłatnych szkoleń, doradztwa oraz specjalistycznych usług (księgowych, prawnych, marketingowych). Ekonomia społeczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która oferuje możliwości poszukiwania długotrwałych źródeł finansowania przedsięwzięć społecznych. Ludziom w trudnej sytuacji życiowej daje szansę na życiową i zawodową stabilizację, zaś Podmiotom Ekonomii Społecznej– okazję do rozwinięcia własnych skrzydeł i potencjału lokalnej społeczności.