Przypominamy, że 23 sierpnia br. mija termin na składanie wniosków, które będą oceniane na drugim posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków pod katem pozyskania dotacji i/lub wsparcia pomostowego na rzecz spółdzielni socjalnej. W ramach projektu nie przewidujemy już kolejnych naborów.

Komisja złożona z niezależnych ekspertów oraz obserwatorów ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) rozpatrzy wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Zgodnie z § 6 pkt 4 „Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego” wnioski będą oceniane pod względem merytorycznym odrębnie przez dwóch losowo wybranych członków Komisji.

Podczas posiedzenia oceniający przedstawią w formie pisemnej i ustnej uzasadnienia wyników końcowych i cząstkowych z poszczególnych części wniosków wraz z rekomendacją. Po akceptacji protokołu przez MJWPU wyniki  zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

 

W najbliższą środę, 21 sierpnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęka nastąpi uroczyste zawarcie partnerstwa lokalnego. Swoje podpisy pod umową złożą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Ostrołęckiego Forum Gospodarczego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. To kolejna inicjatywa podjęta w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.

Jednym z działań założonych w projekcie jest utworzenie lokalnych partnerstw, których zadaniem będzie aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej. Partnerzy podejmować więc będą działania zmierzające do zmniejszania obszarów i liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stanie się tak poprzez zwiększanie zatrudnienia i potencjału podmiotów w sektorze ekonomii społecznej, wzrost świadomości społeczności lokalnych dotyczącej ekonomii społecznej, tworzenie nowych partnerstw lokalnych, promocję i wsparcie ekonomii społecznej zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Organizatorzy projektu – Fundacja „Fundusz Współpracy”, Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny i Gmina Długosiodło – szukają rozwiązań, które takie porozumienia umożliwią i zbudują. Projekt obejmuje swym zasięgiem powiaty: ostrołęcki, makowski, pułtuski, wyszkowski, ostrowski oraz m. Ostrołęka. Celem projektu jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu ostrołęckiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

 

 

W dniu 22 sierpnia 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Domu Kultury w Długosiodle (ul. Dąbrowszczaków 26) odbędzie się szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie poprowadzą eksperci: p. Karol Grabiec i p. Michał Rżysko. W przerwie zajęć zapraszamy na lunch.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (POBIERZ)

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org. Można też umówić się na przekazanie dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji  Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994 albo pozostawić je w Punkcie Informacyjno-Doradczym w Długosiodle w terminie do 20 sierpnia 2013.

Formularz rekrutacyjny dla instytucji (POBIERZ)

Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych (POBIERZ)

 Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

 

 

W siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” 26 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. W skład 8-osobowej Komisji weszli niezależni eksperci oraz 2 obserwatorów ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Komisja rozpatrzyła 5 wniosków o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, które wpłynęły do Fundacji w dniach 5-19 lipca br.

Zgodnie z § 6 pkt 4 „Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego” wnioski oceniane były pod względem merytorycznym odrębnie przez dwóch losowo wybranych członków Komisji. Z uwagi na brak rozbieżności w ocenach przekraczających 30 pkt łącznie, nie było konieczności dokonywania oceny przez trzeciego członka Komisji.

Podczas posiedzenia oceniający przedstawili w formie pisemnej i ustnej uzasadnienia wystawionych ocen końcowych i cząstkowych z poszczególnych części wniosków. Ostatecznie do dofinansowania zarekomendowano 5 wniosków, które zdobyły przynajmniej 60 punktów. Po przeprowadzonej ocenie wszystkich dokumentów została sporządzona lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby punktów  ze wskazaniem wniosków, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego.

Przyznano następującą punktację oraz dotacje wraz ze wsparciem pomostowym:
1. Wniosek 04/OST/DOT  – Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” (91,0 pkt): dotacja 100 000,00 zł, wsparcie pomostowe 30 000,00 zł.
2. Wniosek 02/OST/DOT – Małgorzata Ściechowicz, Piotr Byjer, Grzegorz Byjer, Edward Sadowski (88,5 pkt): dotacja 80 000,00 zł, wsparcie pomostowe 24 000,00 zł.
3. Wniosek 01/OST/DOT – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Mazowieckie Forum Inicjatyw (85,5 pkt): dotacja: 100 000,00 zł, wsparcie pomostowe: 30 000,00 zł.
4. Wniosek 05/OST/DOT – Spółdzielnia Socjalna „Amelia” (81,0 pkt): dotacja 100 000,00 zł, wsparcie pomostowe 30 000,00 zł.
5. Wniosek 03/OST/DOT –  Mazowiecka Spółdzielnia Socjalna Forum (69,5 pkt): dotacja: 100 000,00 zł, wsparcie pomostowe: 30 000,00 zł.

Decyzja Komisji Oceny Wniosków uzyskała akceptację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (POBIERZ)