Na spotkaniu dla organizacji pozarządowych zorganizowanym 27 września br. przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim realizatorzy projektu IWES zostali poproszeni o przedstawienie zagadnień ekonomii społecznej oraz założeń i działań w projekcie. Na spotkaniu pojawiło się ok. 15 przedstawicieli organizacji z Makowa Mazowieckiego i okolic, Starosta oraz pracownicy Starostwa Powiatowego. Fundację „Fundusz Współpracy” reprezentowała Jadwiga Kowalczyk, Stowarzyszenie KRES – Katarzyna Koźlicka-Sauleniene.

Po prezentacjach nt. podstaw ekonomii społecznej oraz projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, omówiona została idea tworzenia partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. To rodzaj lokalnej oddolnej inicjatywy, która pobudza rozwój regionu, organizacji i aktywizuje samych mieszkańców.

Szczególne zainteresowanie organizacji wzbudziły dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych – w przypadku ew. uruchomienia dotacji, a także bezpłatne szkolenia z pozyskiwania środków dla PES. Wstępnie też rozmawiano odnośnie zawiązania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Makowie Mazowieckim.

W dniu 20 września 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Urzędzie Miejskim w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie poprowadzą eksperci: p. Karol Grabiec i p. Michał Rżysko. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (w załączeniu).

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (po pobrania w zakładce POZNAJ NASZ PROJEKT, dalej REKRUTACJA i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 19 września 2013 r.

Organizacje i osoby, które już uczestniczyły w szkoleniach/doradztwie w ramach projektu IWES nie muszą składać formularzy rekrutacyjnych – a jedynie zgłosić swoje uczestnictwo telefonicznie lub e-meilowo do Katarzyny Koźlickiej (k.kozlicka@kres.org, 887 092 994)

Bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz dostęp do usług (prawnych, księgowych i marketingowych) dla organizacji pozarządowych można zyskać w ramach „Innowacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.

Masz pomysł na działania społeczne? Myślisz o założeniu stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej? Chcesz się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej? Mamy dla Ciebie zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej w Ostrołęce w dniu 26 września 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Wyższej Szkole Administracji Publicznej (ul. Korczaka 73, sala nr 53). Szkolenie z zakładania podmiotów ekonomii społecznej poprowadzi Pani Magdalena Kuśmierczyk. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad.

Program szkolenia (DO POBRANIA).

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (DO POBRANIA W ZAKŁADCE POZNAJ NASZ PROJEKT, dalej REKRUTACJA)  i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org. Można też umówić się na przekazanie dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji  Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994 w terminie do 23 września br.

Bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz dostęp do usług (prawnych, księgowych i marketingowych) dla organizacji pozarządowych można zyskać w ramach „Innowacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.

Znamy już oficjalne wyniki drugiego i zarazem ostatniego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o dotację. W skład wspomnianej Komisji weszło 6 niezależnych ekspertów oraz 2 obserwatorów ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Komisja rozpatrzyła 4 wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, które wpłynęły do Fundacji do 23 sierpnia br.

Podczas posiedzenia oceniający przedstawili w formie pisemnej i ustnej uzasadnienia wystawionych ocen końcowych i cząstkowych z poszczególnych części wniosków. Ostatecznie do dofinansowania zarekomendowano 5 wniosków, które zdobyły powyżej 60 punktów. Po przeprowadzonej ocenie wszystkich dokumentów została sporządzona lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby punktów  ze wskazaniem wniosków, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego.

Przyznano następującą punktację oraz dotacje wraz ze wsparciem pomostowym:
1. Wniosek 09/OST/DOT:  Maks: Kamil Fayzy, Wojciech Wisiecki, Beata Brzezińska, Iwona Cabaj – 78,75 pkt. Dotacja: 80 000,00 zł, wsparcie pomostowe: 24 000,00 zł
2. Wniosek 07/OST/DOT: Pracuś (Różan): Beata Fidura, Iwona Olszewska, Paweł Stanisławski, Justyna Olszewska, Zbigniew Fidura – 62 pkt. Dotacja: 80 000,00 zł, wsparcie pomostowe: 24 000,00 zł
3. Wniosek 06/OST/DOT: Besa (Ostrołęka): Sylwia Milewska, Emilia Zalewska, Beata Bełdycka – Ostrołęka sklep – 61,0 pkt. Dotacja: 60 000,00 zł, wsparcie pomostowe: 18 000,00 zł
4. Wniosek 08/OST/DOT: AGD: Lesław Kościuczyk, Krzysztof Pietrucha, Paweł Lenkiewicz, Jarosław Adamczak – 60,5 pkt. Dotacja: 0,00 zł, wsparcie pomostowe: 0,00 zł

Wniosek 08/OST/DOT nie otrzymał dotacji oraz wsparcia pomostowego ze względu na brak środków finansowych.

Decyzja Komisji Oceny Wniosków uzyskała akceptację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W okresie 19-23 sierpnia br. prowadzono nabór wniosków o dotację. W tym czasie złożono cztery wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Ocenę formalną dokumentów przeszły wszystkie cztery wnioski:
Wniosek 06/OST/DOT
Wniosek 07/OST/DOT
Wniosek 08/OST/DOT
Wniosek 09/OST/DOT

Wkrótce na stronie internetowej projektu opublikujemy listę wniosków, które po ocenie merytorycznej Komisji i akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymają wsparcie finansowe.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną, na spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia lokalnych organizacji w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” (IWES). Spotkanie odbędzie się 11 września 2013  o godz. 10:00 w Sali Rady KP PSP przy ul. Daszyńskiego 19 w Pułtusku.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych zainteresowanych możliwością otrzymania bezpłatnych szkoleń, doradztwa oraz specjalistycznych usług dla NGO (w tym prawnych, księgowych, marketingowych) oraz osoby fizyczne skłaniające się ku działaniom w ramach ekonomii społecznej. Eksperci Fundacji „Fundusz Współpracy” i Stowarzyszenia Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny opowiedzą, kto, jak i kiedy może uzyskać pomoc.

Aktualnie ekonomia społeczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która oferuje możliwości poszukiwania długotrwałych źródeł finansowania przedsięwzięć społecznych. Ludziom w trudnej sytuacji życiowej daje szansę na życiową i zawodową stabilizację, zaś podmiotom ekonomii społecznej, w tym NGO-som – okazję do rozwinięcia własnych skrzydeł i potencjału lokalnej społeczności.

Projekt IWES to wieloetapowa i wielopoziomowa inicjatywa, która korzysta z ogromnych możliwości ekonomii społecznej. Organizatorami przedsięwzięcia, które potrwa do 31 października 2014 r., są: Fundacja „Fundusz Współpracy”, Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny oraz Gmina Długosiodło. Innowacyjnie wspieramy ekonomię społeczną!