Dziś 28 maja 2014 r. w Fundacji „Fundusz Współpracy” zebrała się Komisja Oceny Wniosków, która rozpatrywała podania kolejnych grup inicjatywnych na otrzymanie dotacji dla przyszłych spółdzielni socjalnych. Dokonano wstępnej oceny dokumentów, na podstawie których dofinansowanie uzyskały dwa wnioski:
– wniosek 11/OST/DOT – złożony przez dwie osoby prawne: Naczelną Organizację Techniczną i Miasto Ostrołęka: dotacja – 100 000,00 zł, wsparcie pomostowe – 30 000,00 zł (76,5 pkt),
– wniosek 12/OST/DOT – złożony przez dwie osoby prawne: : Fundację „Dzwoneczek” i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność, Praca, Aktywność”:  dotacja – 100 000,00 zł, wsparcie pomostowe – 30 000,00 zł (76 pkt).

Pozostałe dwa wnioski:
– wniosek 10/OST/DOT, który wpłynął ze strony  czterech osób dotacyjnych: Justyny Kosobudzkiej, Konrada Liszkiewicza, Sebastiana Wiśniewskiego i Jarosława Zakrzewskiego na kwotę dotacji – 80 000,00 zł, „pomostówki” – 24 000,00 zł (72,5 pkt), oraz
– wniosek 13/OST/DOT, który złożyły trzy osoby dotacyjne: Jarosław Sitek, Zbigniew Banach i Andrzej Dębowski na kwotę dotacji – 60 000,00 zł, „pomostówki” – 18 000,00 zł (60,5 pkt),
w ramach wstępnych wyników KOW nie otrzymały wsparcia finansowego, z uwagi na wyczerpanie się dostępnej puli środków.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zatwierdziła decyzję Komisji Oceny Wniosków, która zebrała się w Fundacji 28 kwietnia br. Do momentu składania dokumentów, czyli do 23 kwietnia 2014 r., dwa wnioski o otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego kwalifikowały się do przekazania do oceny merytorycznej. Po ocenie formalnej członkowie KOW zapoznali się ze złożonymi przez uczestników projektu wnioskami wraz z załącznikami. Zostały one ocenione pod względem merytorycznym przez dwóch wybranych ekspertów, członków Komisji Oceny Wniosków. Podczas posiedzenia przedstawili oni uzasadnienia i proponowaną wysokość wsparcia finansowego. W toku obrad Komisji, w celu przyjęcia wspólnego stanowiska dotyczącego wysokości przyznanego dofinansowania, przedyskutowano bieżącą sytuację spółdzielni składających wnioski i możliwości osiągnięcia przez nie przewagi przychodów nad kosztami.

Ostatecznie ustalono, że:
Wniosek 05/PP/OST, złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Maks” otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 9000,00 zł.
– Wniosek 07/PP/OST, złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Forum” otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 9000,00 zł.

 

Od 9 kwietnia do 12 maja br. prowadzono kolejny nabór wniosków o dotację. W tym czasie złożono cztery wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. W dniu dzisiejszym, tj. 14 maja 2014 r., ocenę formalną dokumentów pozytywnie przeszły wszystkie cztery:
Wniosek 10/OST/DOT – Justyna Kosobudzka, Konrad Liszkiewicz, Sebastian Wiśniewski, Jarosław Zakrzewski
Wniosek 11/OST/DOT – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce, Miasto Ostrołęka
Wniosek 12/OST/DOT – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność, Praca, Aktywność”, Fundacja „Dzwoneczek”
Wniosek 13/OST/DOT – Jarosław Sitek, Zbigniew Banach, Andrzej Dębowski

Wkrótce na stronie internetowej projektu opublikujemy listę wniosków, które po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków i akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymają wsparcie finansowe.