Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej”, które odbędzie się w Pułtusku. Czas po temu jest dobry – w tym roku zaszły zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych, a ma ona wpływ na proces zarządzania danymi w organizacji.

To już piąte szkolenie z tego tematu w subregionie ostrołęckim, organizowane w ramach naszego projektu. Obędzie się 13 czerwca 2015 w godz. 9.00–16.00 w Pułtusku Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki (Al. Tysiąclecia 14), a poprowadzi je Paweł Maliszewski. Pobierz program szkolenia.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, dlaczego kwestia ochrony danych osobowych jest w ich organizacji tak ważna. Co ciekawe, nie zawsze członkowie zarządu organizacji zdają sobie sprawę, że Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na nich obowiązki związane z ochroną danych osobowych osób fizycznych. Tymczasem jeżeli zrzesza członków (np. spółdzielni lub stowarzyszenia) albo jej klientami są osoby fizyczne, to z Ustawy wynika obowiązek posiadania i wdrożenia pisemnych procedur związanych z bezpieczeństwem tych danych. Może także być obowiązek zgłoszenia zbioru takich danych do Głównego Inspektora Danych Osobowych. Niedopełnienie tych powinności skutkować może sankcjami. Do udziału w szkoleniu zachęcamy także z powodu niedawnej (01.01.2015) zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, która ma wpływ na proces zarządzania danymi osobowymi w organizacji.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) z subregionu ostrołęckiego tj. powiatów: ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, makowskiego, ostrołęckiego oraz m. Ostrołęka.

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt – mailowo: k.kozlicka@kres.org lub telefonicznie: 887 092 994 – w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2015 r. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dodatkowo, nasi uczestnicy mają możliwość skorzystania z doradztwa w zakresie wymagań wynikających dla organizacji z Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym czy zgłoszenia zbiorów danych do GIODO. Doradztwo prowadzi Wojciech Waluk. Terminy doradztwa umawiane są indywidualnie. Serdecznie zapraszamy.

 

W imieniu  Spółdzielni Socjalnej „Amelia” serdecznie zapraszamy do korzystania z cyklu warsztatów rozwojowych (terapeutyczno- integracyjnych) dla niepełnosprawnych dzieci – „Wesołe Buziaki”. Zajęcia są częścią projektu finansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Warsztaty będą trwały przez cały czerwiec, po dwa spotkania w tygodniu, w małych grupach, w formie zajęć pozalekcyjnych.  Przewidziane są: artterapia, bajkoteriapa, zajęcia rozwojowe, a także zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować do Centrum Terapeutyczno-Opiekuńczego „Amelia” w Ostrowi Mazowieckiej,  tel. 888-285-160.

Spółdzielnia Socjalna „Amelia powstała w ramach projektu IWES, z intencją stworzenia miejsca, gdzie panują przyjazne i komfortowe warunki do niwelowania barier dzielących dzieci niepełnosprawne i dzieci zdrowe, tak aby mogły lepiej żyć i samodzielnie funkcjonować.  W ramach spółdzielni działa Centrum Terapeutyczno-Opiekuńcze „Amelia” w Ostrowi Mazowieckiej, które wychodzi z ofertą: integracji sensorycznej, logopedii, dogoterapii, masaży zdrowotnych, fizjoterapii, terapii taktylnej, terapii zajęciowej oraz szeregu terapii indywidualnych i grupowych dopasowywanych do potrzeb pacjenta, zarówno tego najmłodszego, jak i dorosłego.

Amelia_warsztaty

wizyta_23-05-2015W projekcie IWES odbyła się kolejna wizyta studyjna. Tym razem jej uczestnicy – mieszkańcy powiatu makowskiego i ostrowskiego województwa mazowieckiego – pojechali 23 maja do „Wioski Garncarskiej” we wsi Kamionka koło Nidzicy. W spółdzielni, która swoją działalność rozpoczęła w 2007 roku, odtwarzane są ginące zawody, kultywowane dawne tradycje i obyczaje.

Dużą część wyprawy stanowiły osoby z niepełnosprawnością, dla których to jedna z niewielu okazji do wyjazdu poza miejsce swojego zamieszkania i integracji w gronie osób o podobnych zainteresowaniach i potrzebach. Grupie towarzyszyła m.in. przedstawicielka Fundacji Fundusz Współpracy, specjalista ds. partnerstw lokalnych Jadwiga Kowalczyk.

Program wizyty:
8.00 – wyjazd z Ostrowi Mazowieckiej
11.00 – przyjazd do Garncarskiej Wioski
11.15-12.30 – zwiedzanie „Garncarskiej Wioski”, prezentacja „Tworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego- Garncarska Wioska krok po kroku”
12.30-14.00 – warsztat malowania na szkle
14.00-16.00 – obiad przy ognisku i grillu
16.00-16.15 – podsumowanie wizyty i pożegnanie uczestników

Wizyta odbyła się dzięki projektowi IWES i zawiązanemu w jego ramach partnerstwu lokalnemu. Celem wyjazdu studyjnego była możliwość przyjrzenia się z bliska dobrym przykładom ekonomii społecznej, po to, aby sprawdzone rozwiązania zastosować potem w swoich lokalnych społecznościach.

 

Choć nasza organizacja jest podmiotem społecznym, to jednak musi się jakoś utrzymać na rynku. Aby skutecznie realizować swoje statutowe założenia, bardzo często potrzebuje wsparcia finansowego. 16 maja w Pułtusku przekazaliśmy garść praktycznej wiedzy, jak te środki zdobyć. To wszystko w ramach szkolenia  z pozyskiwania funduszy przez podmioty ekonomii społecznej, które odbyło się w ramach projektu IWES.

Podczas szkolenia był przegląd dostępnych narzędzi pozyskiwania funduszy i wdrażania fundraisingu w organizacjach społecznych. Zostały omówiona na przykładach konkretne projekty, granty i dotacje, a także najczęściej popełniane przy okazji aplikowania o nie błędy. Uczestnicy uzyskali informacje, jak rozmawiać z prywatnymi darczyńcami i firmowymi sponsorami, jak organizować kwesty, zbiórki publiczne, a także akcję 1% podatku

Szkolenie poprowadził trener o wieloletnim doświadczeniu w temacie fundraisingu – Michał Rżysko. W przerwie, jak zawsze podczas naszych zajęć, był obiad, a na zakończenie –  rozdanie zaświadczeń  odbycia szkolenia. Program spotkania (do pobrania).

W spotkaniu udział wzięło 15 osób. Wśród nich: przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES z terenu subregionu ostrołęckiego.

 

Pracuś to jedna z nielicznych w naszym regionie spółdzielni socjalnych, której udaje się trwać prawie półtora roku – tak właśnie zaczyna się artykuł poświęcony jednej z „naszych” spółdzielni, bo założonej w ramach projektu IWES Spółdzielni Socjalnej „Pracuś”. Autorka tekstu opublikowanego w „Tygodniku Ostrołęckim” zaznacza, że członkowie spółdzielni zakasali rękawy i działają w różnych branżach.

Autorka zwraca również uwagę na początki tworzenia się spółdzielni – Z inicjatywą propagującą spółdzielnie socjalne przyjechali swego czasu do Czerwina przedstawiciele Fundacji Fundusz Współpracy i ostrołęckiego Stowarzyszenia KRES. Spółdzielnie to jedna z form przeciwdziałania bezrobociu, finansowana z unijnych pieniędzy. Funkcjonuje ich w tej chwili w Polsce około tysiąca. Ponad dwa lata temu ruch ten próbowano ponownie rozniecić w regionie ostrołęckim. Z różnym skutkiem. Tak czy inaczej „Pracuś” wtedy się narodził i żyje nadal – można przeczytać w artykule.

O tym, jak doszło do narodzin spółdzielni, jakie przeszkody musiała ona pokonać na drodze do stabilnej działalności, jakie ma plany na przyszłość – opowiada liderka i prezeska „Pracusia” Beata Fidura. Więcej w linku.