W związku z realizacją projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej” w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim, zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy zarówno w nowozakładanych, jak i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także w  podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

O środki mogą ubiegać się grupy inicjatywne objęte wsparciem szkoleniowo-doradczym zakwalifikowane do projektu IWES. Warunkiem ubiegania się o dotację i wsparcie pomostowe jest ukończenie przez wszystkich członków grupy inicjatywnej modułu szkoleniowo-doradczego (warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych a także skorzystanie z doradztwa biznesowego podczas tworzenia biznesplanu).
Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa społecznego stanowi pięciokrotność kosztów utworzenia jednego stanowiska pracy.  Oznacza to, że każdy wnioskodawca może utworzyć do 5 miejsc pracy dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, otrzymując dotację w wysokości do 55 000 PLN. Ponadto istnieje możliwość otrzymania finansowego wsparcia pomostowego, które wypłacane będzie przez 6 miesięcy w kwocie do wysokości 800 PLN brutto miesięcznie na osobę.

Odpowiedni wniosek (biznesplan) należy złożyć w formie elektronicznej (w formacie pdf wraz z budżetem w pliku MS Excel) na adres: mowes@mowes.pl w terminie do 20 lutego 2017 r.

Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego określający szczegółowe zasady naboru wniosków oraz wzory dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki znajdują się w zakładce do pobrania.

Informujemy, że warsztaty dotyczące tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz efektywnej komunikacji dla osób zakwalifikowanych do udziału w projektach Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionach ostrołęckim i ciechanowskim odbędą się w dniach 12 i 13 stycznia 2017 r.

Osoby, które przeszły rekrutację w subregionie ostrołęckim zapraszamy do budynku Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, ul. Korczaka 73:
– 12 stycznia (czwartek) w godz. 9:00-16:00 na warsztaty komunikacji interpersonalnej,
– 13 stycznia (piątek) w godz. 9:00-16:00 na zajęcia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

Warsztaty dla Uczestników projektu z terenu subregionu ciechanowskiego odbędą się w Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Ciechanowie, Plac T. Kościuszki 7 lok. 5 w odwrotnej kolejności, tj.:
– 12 stycznia (czwartek), godz. 9:00-16:00 – Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych,
– 13 stycznia (piątek), godz. 9:00-16:00 – Komunikacja interpersonalna.

Informujemy, że istnieje możliwość refundacji kosztów dojazdu uczestników spoza Ciechanowa i Ostrołęki (zwrot kosztów przedstawionych biletów lub w przypadku dojazdu własnym samochodem – zwrot do wysokości udokumentowanych cen biletów komunikacji publicznej na danej trasie).

Ponadto osoby opiekujące się dziećmi lub osobami zależnymi będą mogły w ramach projektu sfinansować koszty opieki w godzinach trwania warsztatów.

Przed udziałem w warsztatach każdy uczestnik jest zobowiązany do zawarcia z OWES umowy o świadczenie wsparcia szkoleniowo-doradczego. Jej treść zostanie przekazana uczestnikom projektu już wkrótce.