Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) oraz Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka na bezpłatne szkolenie „Jak poprawnie zrealizować projekt i złożyć sprawozdanie. Rozliczanie dotacji publicznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędzie się w dniu 9.03.2018 (piątek) w godz. 10.00-15.30 w Centrum Dialogu Społecznego ul. Partyzantów 7A  w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy, obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji, ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania (ważne zmiany), rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów, niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków, prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur, w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, poprawne wypełnienie druku sprawozdania z realizacji zadania.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do wtorku, 6 marca 2018 mailowo: dgoca@ostrowmaz.pl lub pod nr tel. (29) 679 54 63

PROGRAM SZKOLENIA

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „Jak poprawnie zrealizować projekt i złożyć sprawozdanie. Rozliczanie dotacji publicznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędzie się w dniu 07.03.2018 (środa) w godz. 10.00-15.30 w Centrum Inkubacji i Rozwoju przy mOWES w Ciechanowie pl. Tadeusza Kościuszki 7 lok. 5.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,  przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy, obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji, ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania (ważne zmiany), rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów, niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków, prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur, w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, poprawne wypełnienie druku sprawozdania z realizacji zadania.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału do poniedziałku, 5 marca 2018 mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295

W wyniku rekrutacji  w subregionie ostrołęckim, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór biznesplanów, który potrwa do 16 marca 2018. Nabór biznesplanów dotyczy grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych).

Biznesplany przyjmowane będą do 16 marca 2018 roku do godziny 23:59 tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mowes@mowes.pl. Jako datę złożenia biznesplanu (wraz z załącznikami) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura mOWES i godzinę wyświetlenia na komputerze pracowników biura.

Dokumenty (regulaminy i niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ .

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 22 450 99 31 lub pocztą elektroniczną na adres: mowes@mowes.pl.

Wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem dokumentacji w konkursie biznesplanów prosimy o kontakt ze swoimi opiekunami (kluczowymi doradcami biznesowymi): Panią Wiolettą Borys-Kierszniewską i Pawłem Pyrzyńskim. 

Ogłoszenie wyników naboru biznesplanów nastąpi w terminie do 30 marca b.r.

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję Konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’2018. Zgłoszenia można składać do 28 lutego 2018. Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno przedsiębiorstw ekonomii społecznej (przyznanie tytułu marki) zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie woj. mazowieckiego oraz podmiotów otoczenia ekonomii społecznej (wyróżnienie honorowe). Do udziału w konkursie można zgłaszać się samodzielnie lub zostać zgłoszonym przez inne podmioty określone w Regulaminie Konkursu.

 Zgłoszenia do konkursu można składać:

  • w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 – 16.00 – w kopertach, z dopiskiem: Konkurs ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2018”;

lub                                                                                                     

  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa – o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

lub

 

Termin składania wniosków upływa w dniu 28 lutego 2018 r.

LISTA DOKUMENTÓW do pobrania:

Regulamin Konkursu

Wniosek zgłoszenia dla przedsiębiorstwa społecznego

Wniosek zgłoszenia dla podmiotu otoczenia ekonomii społecznej

 Oficjalne wręczenie wyróżnień odbędzie się 08.06.2018 r. podczas IV Mazowieckich Targów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Osoba do kontaktu:

Marek Siwecki tel. (22) 622 42 32 w. 40;  e-mail: marek.siwecki@mcps.com.pl

Zachęcamy do aplikowania.

Lista wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie www.es.mcps-efs.pl do dnia: 25 maja 2018 r.

Wczoraj, to jest 12 lutego 2018, reprezentanci mOWES oraz współpracujących z nami przedsiębiorstw społecznych byli uczestnikami programu: „Jest sprawa” w Radio dla Ciebie. Tematem audycji na żywo, z udziałem słuchaczy była ekonomia społeczna i jej praktyczne zastosowanie.

Reprezentował nas kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Daniel Prędkopowicz, gośćmi były także panie Jolanta Gierduszewska z Przedsiębiorstwa Społecznego Gospoda Jaskółeczka (Radom), Beata Domaszewicz ze Spółdzielni Socjalnej Pierrot & Róża (Gąsawy Rządowe, subregion radomski), Agnieszka Golińska ze Spółdzielni Socjalnej Amelia  (Ostrów Mazowiecka).

Podczas audycji zostały przedstawione cele i zasady funkcjonowania ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem adresatów wsparcia, jak np. osoby niepełnosprawne, seniorzy, osoby do 30 roku życia, czy po kryzysach psychicznych. Panie – przedstawiły swoje przedsiębiorstwa  i ich specyfikę, zilustrowały ekonomię społeczną od praktycznej strony.

Pan Daniel Prędkopowicz zachęcał do kontaktu z regionalnymi ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej (poniżej zamieszczamy adresy) przedstawicieli samorządu, fundacji i stowarzyszeń oraz osoby fizyczne. Co podkreślała redaktor prowadząca – Pani Elżbieta Uzdańska , takie sukcesy ekonomii społecznej napawają nadzieją,  a przedsiębiorstwom społecznym należy życzyć dużych obrotów.

LINK do zarejestrowanej audycji.

Podajemy także listę akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. 

 LINK  (aktualizacja z dnia aktualizacja: 10.11.2017 r.):

 

Informujemy, że w wyniku naboru w subregionie ostrołęckim do dalszego udziału w projekcie „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” zakwalifikowały się następujące podmioty:

 

  1. 1.Grupa inicjatywna osób prawnych „Kurpie”.
  2.  – Gmina Myszyniec – osoba prawna, której przedstawicielem jest Aneta Maria Ertman,
  3.  – Powiat ostrołęcki – Katarzyna Grodzka.
  1. 2.Grupa inicjatywna osób prawnych „Kostka”.
  •  – Parafia pw. Św Stanisława Kostki – Ilona Joanna Nowotko,
  •  – Gmina Czernice Borowe – Katarzyna Faryna.
  1. 3.Grupa inicjatywna osób fizycznych „Łukowex”.

         – Daniel Uliczny,

         – Agnieszka Uliczna,

         – Ewa Maria Jasińska-Uliczna,

         – Mirosław Matusiak,

         – Kazimierz  Szopliński,

         – Anna  Oleksiak,

         – Iwona  Rolińska,

         – Renata  Kotarska.

Komisja  Rekrutacyjna  obradowała w Przasnyszu w dniu 12 lutego 2018. Decyzja została podjęta w oparciu o ocenę formularzy rekrutacyjnych, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego. O miejscu na liście zdecydowała łączna liczba punktów otrzymana w procesie rekrutacji. Minimalna liczba punktów kwalifikujących uczestników do udziału w szkoleniach, po których uczestnicy będą ubiegali się o dotacje na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, wynosiła: 10.

Wszystkim podmiotom gratulujemy. Zapraszamy także już na kolejny etap  współpracy –  warsztaty dotacyjne, które odbędą się  w  terminie 15-16.02.2018 w Przasnyszu w godz. 9-16 w Centrum Inkubacji i Rozwoju, przy ulicy ul. 3 Maja 16. Do 16 marca grupy inicjatywne mogą składać biznesplany, które także będą podlegały ocenie.

Wspólnie z Centrum Organizacji Pozarządowych Kancelarii Prezydenta Radomia zapraszamy 19 lutego do Radomia na szkolenie, które wspólnie organizujemy, pt.: 

„Ustawa Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w praktyce codziennej działalności stowarzyszenia”. 

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. Szkolenie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę w Radomiu oraz działających na rzecz mieszkańców tego miasta.

Data i miejsce wydarzenia:

19 luty, godz. 15.15-18.45, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1 w Radomiu,

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: cop@umradom.pl. Informacji telefonicznych można zasięgnąć pod numerem:   Tel. 48 36 20 492.

 

W efekcie II rekrutacji  w subregionie radomskim, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza II nabór biznesplanów. Nabór dotyczy tylko i wyłącznie grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych).

Biznesplany przyjmowane będą do 16 lutego 2018 roku do godziny 23:59 tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mowes@mowes.pl. Jako datę złożenia biznesplanu (wraz z załącznikami) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura mOWES i godzinę wyświetlenia na komputerze pracowników biura.

Dokumenty (regulaminy i niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ .

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 22 450 99 31 lub pocztą elektroniczną na adres: mowes@mowes.pl.

Wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem dokumentacji w konkursie biznesplanów prosimy o kontakt ze swoimi opiekunami (kluczowymi doradcami biznesowymi): Panem Wojciechem Walukiem oraz Panem Łukaszem Kwiatkowskim.

W związku ze zmianami w postępach w rekrutacji w subregionie radomskim, publikujemy poniżej obowiązujący aktualnie harmonogram dalszych działań:

HARMONOGRAM NABORU BIZNESPLANÓW:

do 16 lutego 2018 – nabór biznesplanów,
do 21 lutego 2018 – ocena formalna biznesplanów,
1 marca 2018 – obrady komisji oceny wniosków (KOW),
2 marca 2018 – ogłoszenie wyników.

 

29 grudnia 2017 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Spółdzielnie mają 6 miesięcy na dostosowanie swoich statutów do nowych zapisów.

Szczegółowo o nowych rozporządzeniach traktuje artykuł na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dostępny pod linkiem). Zachęcamy do śledzenia zmian, najważniejsze z nich to:

– minimalna liczba założycieli osób fizycznych zmieni się z 5 na 3 osoby.
– zostanie wprowadzony nowy typ spółdzielni – spółdzielnie socjalne o charakterze usługowym, 
–  w określonych sytuacjach będzie można także liczyć na środki z Funduszu Pracy oraz na wsparcie ze środków  PFRON (w tym na możliwość pozyskania środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy będącego jednocześnie osobą niepełnosprawną oraz dla osób z w/w grup wiekowych.)
– w nowelizacji ustawy doprecyzowaniu ulega także cel istnienia spółdzielni socjalnej.  W projekcie wskazano, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem, nie będących jej członkami.
 – nowym ułatwieniem jest możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami. 

Aktualny TEKST ustawy.

O projektowanych zmianach pisaliśmy TU.