Zamieszanie – przerodziło się w pewność.
Strach – w odwagę, rzekoma porażka – w triumf i nadzieję. Via Dolorosa w – zmartwychwstanie – o tym przypominają nam Święta Wielkanocne. Tego życzymy też wszystkim współpracownikom, beneficjentom i sympatykom Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zespół  mOWES

Kolejna już rekrutacja w subregionie ostrołęckim zaowocowała III konkursem biznesplanów w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim”. W dniu 27-03-2018 obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano cztery wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstających/istniejących przedsiębiorstwach społecznych.  Każdy z wniosków oceniany był pod względem formalnym, a następnie merytorycznym odrębnie przez dwóch wybranych członków Komisji. Podczas posiedzenia oceniający przedstawili w formie pisemnej i ustnej uzasadnienia wystawionych ocen końcowych i cząstkowych.

Zgodnie z regulaminem, do dofinansowania zakwalifikowano 3 spośród czterech wniosków, które uzyskały minimalną ilość 18 pkt w ocenie merytorycznej. Poniższa lista rankingowa uwzględnia punktację, od najwyżej do najniżej ocenionych grup inicjatywnych.

 1. 1.  Grupa Inicjatywna Kurpie
 2. 2.  Grupa Inicjatywna Łukowex
 3. 3.  Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo

 

Wszystkie w/w grupy inicjatywne/podmioty uzyskały dofinansowanie na liczbę miejsc pracy oraz w kwocie, o którą wnioskowały.

Z pełną listą rankingową można się zapoznać TU.
Zwycięzcom gratulujemy, grupę odrzuconą zachęcamy do spróbowania swoich sił w przyszłości.

W dniach 16-17 marca 2018 przedstawiciele społeczności lokalnych z terenu gminy Jastrzębia w subregionie radomskim uczestniczyli w wizycie studyjnej w Bieszczadach korzystając z gościny LGD „Zielone Bieszczady”. Celem wizyt studyjnych jest możliwość obserwacji dobrych praktyk i szukanie inspiracji w ich przeniesieniu na lokalny grunt.

W wizycie, której organizatorem było Centrum Inkubacji i Rozwoju Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Radomiu wzięło udział 16 osób: dwóch radnych Gminy Jastrzębia oraz członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościniec”, członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje.

Choć głównym punktem wizyty studyjnej było spotkanie z przedstawicielem  Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” z Ustrzyk Dolnych, uczestnicy mogli zapoznać się także z innymi lokalnymi inicjatywami. Na początku jak na staropolską gościnność przystało, Pani Danuta Konopka z  niepublicznego schroniska młodzieżowego prowadzonego przez  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Rudence przywitała wszystkich ciepłym obiadem. Pani Iwona Woch-prezes LGD „Zielone Bieszczady” z wielkim zaangażowaniem  podzieliła się własnymi doświadczeniami. W drugim dniu pałeczkę przejęła Pani Danuta Konopka. Przed południem wraz przewodnikiem bieszczadzkim współpracującym z LGD  – Panią Lucyna Pściuk  wszyscy wyruszyli na poznanie innych bieszczadzkich inicjatyw lokalnych, jak:

– Bieszczadzka Szkoła Rzemiosł  (Szkoła Ginących Zawodów) w Uhercach Mineralnych,  gdzie istnieje możliwość spróbowania sił w dawnych zawodach (np.garncarz, piekarz)– spotkanie z właścicielem Januszem Demkowiczem,

– Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie  (tu odbyła się projekcja filmu o Bieszczadach oraz zwiedzanie),

 – w Wańkowej, zmierzając z Leska w kierunku Ustrzyk Dolnych poznano  – Nikosowe Sery (Nikos Molonopulos to najprawdziwszy Grek, który tuż po maturze, w roku 1974 osiadł w Bieszczadach. Przyjechał tylko na wakacje i już nie wrócił. Produkuje krowiego hucuła, ale również bundz, sery solankowe i – a jakże – fetę, która najlepsza jest wiosną; Sery są pyszne. W tej chwili trwa tu hodowla ponad 200 owiec, ok. 30 kóz i 13 krów rasy Simental i Czerwona Polska).

Uczestnicy byli pod wrażeniem, że w stosunkowo trudnych warunkach (małe zaludnienie, mozaika kultur) udało się społeczności bieszczadzkiej aż tyle zdziałać.

Zasadniczym celem wizyty było:

 1. 1. Spotkanie z organizacją o dużym lokalnym dorobku i zakorzenieniu w społeczności lokalnej.
 2. 2. Poznanie specyfiki partnerstwa lokalnego na przykładzie LGD.
 3. 3. Poznanie zasad promocji działalności organizacji pozarządowych i wzmacniania ich znaczenia wśród lokalnej społeczności.
 4. 4. Poznanie dobrych praktyk z zakresu ekonomizacji działań organizacji pozarządowych (działalność odpłatna, działalność gospodarcza) oraz zwiększenie motywacji uczestników do podejmowania własnych tego typu działań.
 5. 5. Wykorzystanie dobrych praktyk w celu realizacji własnych inicjatyw. 

 

Wizyta studyjna odbyła się w obrębie projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy na seminarium zatytułowane „W poszukiwaniu możliwości współpracy Lokalnych Grup Działania Regionie Radomskiem i Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”. 14 marca 2018 rok, g. 9.30 – 15.00, Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu, ul. K. Pułaskiego 6/10.

Rozmowa pomiędzy przedstawicielami lokalnych grup działania, samorządowcami oraz przedstawicielami Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dotyczyć będzie wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Jej rola jest szczególnie istotna, co potwierdza fakt, że jest ona wielokrotnie uwzględniana w lokalnych strategiach rozwoju. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z uczestniczącymi liderami oraz ekspertami ustalić, jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do zadań, które są już realizowane.

Poniżej program spotkania

 • 9.30 – 9.40 Rejestracja
 • 9.40 – 10.00 Działalność Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomi Społecznej (mOWES)
Daniel Prędkopowicz, zastępca dyrektora Biura Zarządzania Projektami Fundacja Fundusz Współpracy
 • 10.00 – 10.45 Lokalne Grupy Działania (LGD) a rozwój Obszarów Wiejskich na Mazowszu
Radosław Rybicki, dyrektor Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM WM.
 • 10.45 – 11.00 Przerwa kawowa
 • 11.00 – 11.45 Możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania wsparcia finansowego ze źródeł publicznych (samorząd terytorialny, administracja rządowa, środki z funduszy unijnych)
Henryk Górecki, Adolf Krzemiński, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Delegatura w Radomiu
 • 11.45 – 13.00 Przedstawienie dobrych praktyk z zakresu współpracy LGD i OWES

Katarzyna Jórga, prezes Zarządu LGD „Światowid”
Hubert Pasiak, prezes Zarządu LGD „Ziemia Siedlecka”

 • 13.00 – 14.30 Wypracowanie zakresu i tematyki współpracy mOWES i LGD w Regionie Radomskim. Dyskusja Moderatorzy:
Cezary Nowek, prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki”
Michał Bargielski, animator mOWES, Fundacja Fundusz Współpracy
 
 • 14.30 – 15.00 Obiad

Kolejnych 40 nowych miejsc pracy powstanie w subregionie radomskim dzięki ekonomii społecznej. Ponad 700 tys. zł otrzyma 11 nowych przedsiębiorstw społecznych, których biznesplany zostały zaakceptowane i skierowane do realizacji. To efekt działalności Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego misją jest pomoc osobom bezrobotnym, zwłaszcza z newralgicznych grup społecznych.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy nieprzerwanie od 2012. W ubiegłym roku poprzez działania animacyjne i doradcze doprowadził do powstania 90 nowych miejsc pracy w województwie mazowieckim. Tylko w subregionie radomskim w ubiegłym roku przyczynił się już do powstania 15 miejsc pracy, a 5 kolejnych czeka na sformalizowanie. W sumie z obecnie dofinansowanymi 40, będzie to zakładane w projekcie maksimum – czyli 60 miejsc pracy.

Ostatnia, druga już rekrutacja do projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” cieszyła się dużym zainteresowaniem społecznym. O wsparcie ubiegało się aż 15 grup inicjatywnych. Podmioty ekonomii społecznej, którym przyznano dotacje, to w kolejności przyznanej punktacji:

1.Fundacja „Polskie Drogi”, Robert Zaremba,
2.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”,
3.Gmina Odrzywół, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej,
4.Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty Lokalnej,
5.Stowarzyszenie „Rodzina Razem 2015”,
6.Zwierzogród Fundacja Pomocy i Zooterapii, Katarzyna Olbrych,
7.Fundacja Jesus Christ Security, Oddział w Radomiu, Zbigniew Ciesielski,
8.Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”,
9.Fundacja Kreatywnych Innowacji KI,
10.Fundacja Follow Me,
11.Fundacja „Duchy Lasu, Duchy Historii”, Justyna Sztuka.

W sumie powyższe fundacje, stowarzyszenia i samorząd wnioskowały o środki na stworzenie 55 miejsc pracy. Możliwości dotacyjne mOWES oraz względy merytoryczne pozwoliły na dofinansowanie 40 z nich. Teraz przed nowymi przedsiębiorstwami społecznymi etap rejestracji i wdrożenia. Tematyka projektowanej działalności to usługi typowo lokalne, np. gastronomiczne, porządkowe i remontowe, sprzątające, reklamowe, sprzedaż roślin jednorocznych (Stowarzyszenie „Rodzina Razem 2015”, Gmina Odrzywół i Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Fundacja „Polskie Drogi”). Ale nowe przedsiębiorstwa społeczne mają także w planach np. prowadzenie warsztatów druku 3D, programowania komputerowego(Fundacja Kreatywnych Innowacji KI), szkolenia biznesowe (Fundacja Follow Me), prowadzenie hostelu dla bezdomnych (Fundacja Jesus Christ Security, Oddział w Radomiu), planują także zajmować się rękodziełem, szyciem zabawek i pościeli (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,Przyjaźni’’), czy rekonstrukcjami historycznymi (Fundacja „Duchy Lasu, Duchy Historii” oraz prowadzeniem lecznicy weterynaryjnej (Zwierzogród Fundacja Pomocy i Zooterapii).

Daniel Prędkopowicz – kierownik mOWES zwraca uwagę na biznesowe wyzwania stojące przed nowymi przedsiębiorstwami społecznymi:- Naszą rolą jest zachęcić, przygotować grunt, przeszkolić i udzielić wsparcia dotacyjnego na starcie. To co istotne, na tym nasza pomoc się nie kończy. Doradca biznesowy jest niemal na stałe w kontakcie z przedsiębiorcami społecznym w pierwszym okresie ich funkcjonowania na rynku. Dodatkowo oferujemy szkolenia, czy np. pomoc w zakresie stworzenia materiałów reklamowych, sieciowanie, promocję dobrych praktyk. Dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym zwłaszcza np. niepełnosprawnych, to ogromna pomoc. Dobry pomysł na biznes i rozeznanie rynku to podstawa sukcesu. Dzięki wsparciu mOWES łatwiej go osiągnąć.

Pani Katarzyna Olbrych ze Zwierzogrodu, tak opowiada o planach biznesowych nowego przedsiębiorstwa społecznego: – Dysponujemy fachowym personelem: dwóch lekarzy weterynarii (ponad 15 lat doświadczenia zawodowego), behawiorysta zwierzęcy, psychoterapeuta, technik weterynarii. Strategicznym produktem działalności zarobkowej fundacji będzie nowatorska metoda leczenia komórkami macierzystymi chorób aparatu ruchu oraz przewlekłej niewydolności nerek u zwierząt. W Polsce coraz prężniej rozwijają się sporty z udziałem psów (agility, bikejoring, coursing, canicrossing), będziemy jedną z pierwszych w Polsce lecznic o profilu medycyny weterynaryjnej sportowej.  Fundacja zamierza także oferować szkolenia behawioralne i zooterapię.

FabLab Radom to także bardzo innowacyjne przedsięwzięcie. Organizatorzy chcą, by stało się ono centrum lokalnej społeczności, otwartym dla każdego, łączącym pokolenia. – Sam pomysł narodził się na targach, gdzie podchodzili do nas starsi, doświadczeni inżynierowie bez obeznania z technikami komputerowymi albo młodzi projektanci bez doświadczenia praktycznego. Planujemy, że dzieciaki mają uczyć się tu projektowania i mieć zajęcia praktyczne, a dorośli mogą brać udział w różnych warsztatach. Nawiązaliśmy wstępną współpracę z UTH Radom, być może studenci będą mogli realizować projekty będące elementem pracy licencjackiej lub magisterskiej. Docelowo będzie można zarejestrować się w FabLabie, a potem korzystać z najróżniejszych maszyn i stanowisk z komputerami samodzielnie – mówi nam Karolina Domagała z Fundacji Kreatywnych Innowacji KI – autorka projektu. Wstępnie planowane są m.in. pracownie druku 3D, stanowisko elektroniki wyposażone m.in. w stanowiska lutownicze, strefa szycia, stolarnia, oraz strefa fotografii (do wyboru). – Każde nowe miejsce pracy dla osób bez środków do życia jest na wagę złota. Cieszymy się z innowacyjnych pomysłów, wspieramy je i kibicujemy tak samo wszystkim naszym partnerom – dodaje Daniel Prędkopowicz, kierownik mOWES.

Wszystkich zainteresowanych ekonomią społeczną zaprasza Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) w Radomiu. Pomoc mOWES jest skierowana z jednej strony do wszystkich oddalonych od rynku pracy, tj. głównie osób niepełnosprawnych, trwale bezrobotnych, osób do 30 lub powyżej 50 roku życia, wychodzących z bezdomności, uzależnień, byłych więźniów, osób chorych psychicznie itp. Z drugiej strony wspieramy lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Mile widziana jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, biznesem oraz innymi podmiotami – jak kluby sportowe, parafie, domy kultury itp., a także podmiotami dedykowanymi pomocy społecznej i reintegracji zawodowej – jak centra i kluby integracji społecznej (CIS, KIS) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) itp. Więcej na www.mowes.pl

Kontakt:

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Plac Stare Miasto 2. Dyżury odbywają się  w poniedziałki – godz.9-13, we wtorki  -10-13 lub w czwartki – 13 do 18. Kontakt: Agnieszka Bulska – animator w subregionie radomskim tel. +48 600 923 287, abulska@cofund.org.pl).

W dniu 1 marca 2018 zostały ocenione biznesplany grup inicjatywnych z ostatniej rekrutacji w subregionie radomskim ubiegających się o wsparcie Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Podczas obrad Komisji Oceny Wniosków (KOW) w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” zostało poddanych ocenie 15 wniosków, które napłynęły do mOWES w dniach 12.01.2018 r. –  16.02.2018 r. Po ocenie formalnej wniosków, członkowie KOW zapoznali się ze złożonymi przez uczestników projektu biznesplanami wraz z załącznikami. Każdy z wniosków oceniany był pod względem merytorycznym odrębnie przez dwóch wybranych członków Komisji. Podczas posiedzenia oceniający przedstawili w formie pisemnej i ustnej uzasadnienia wystawionych ocen końcowych i cząstkowych z poszczególnych części wniosków. Do dofinansowania zarekomendowano 11 wniosków, które zgodnie z regulaminem zdobyły przynajmniej 18 punktów.  

LISTA PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH (poczynając od najwyższej punktacji):

 1. 1.Fundacja „Polskie Drogi”, Robert Zaremba 
 2. 2.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”
 3. 3.Gmina Odrzywół, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej
 4. 4.Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty Lokalnej
 5. 5.Stowarzyszenie „Rodzina Razem 2015”
 6. 6.Zwierzogród Fundacja Pomocy i Zooterapii, Katarzyna Olbrych
 7. 7.Fundacja Jesus Christ Security, Oddział w Radomiu, Zbigniew Ciesielski
 8. 8.Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”
 9. 9.Fundacja Kreatywnych Innowacji KI
 10. 10.Fundacja Follow Me
 11. 11.Fundacja „Duchy Lasu, Duchy Historii”, Justyna Sztuka

 

Nie wszystkie zakwalifikowane grupy inicjatywne otrzymały dotację na wszystkie wnioskowane miejsca pracy. Prosimy o sprawdzenie wysokości przyznanej dotacji i liczby miejsc pracy w załączniku z listą rankingową.

Z pełną listą rankingową można się zapoznać TU

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnego startu.

Jednocześnie z przykrością informujemy, że nie otrzymały dofinansowania 4 spośród wnioskujących podmiotów (z powodu nie uzyskania minimalnej liczby 18 pkt. lub wyczerpania się środków finansowych). Są to w kolejności punktacji:

 1. 1.Stowarzyszenie Twórców i Wynalazców STOWYN
 2. 2.Stowarzyszenie „Podajmy Sobie Dłonie”
 3. 3.Fundacja Dom Wschodni w Radomiu
 4. 4.Stowarzyszenie „Forgo for Social Economy”.