Do 5 lipca, pod adresem dostepnosc.plus@miir.gov.pl (w tym jako wiadomość audio, video) można zgłaszać uwagi do planowanej ustawy dotyczącej zaopiniowanego już pozytywnie przez rząd oraz forum organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (23 kwietnia 2018 ) programu Dostępność Plus, w sposób kompleksowy zajmującego się problemami osób niepełnosprawnych. Informacja na ten temat TU 

Ocenia się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. Wiele zostało do nadrobienia w zakresie pomocy tej grupie. Poniżej przedstawiamy podsumowanie programu Dostępność Plus.

Realizacja: do 2025 roku,

Budżet – 23 mld zł. Finansowane z tzw. funduszy norweskich, Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i publicznych środków krajowych (budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, PFRON). 

Cele szczegółowe:

 1. Zmiany infrastrukturalne: inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) w istniejącą infrastrukturę, przestrzeń, środki transportu, strony internetowe czy usługi o charakterze powszechnym oraz dostosowywanie nowych inwestycji.

 1000 pozbawionych barier miejsc użyteczności publicznej, w tym 200 dworców, 100 gmin i placówek opieki zdrowotnej, szkół, przedszkoli,  etc., zakup odpowiednio przystosowanych pociągów, autobusów i tramwajów. Do 2021 r. wszystkie nowo kupowane środki komunikacji publicznej powinny być w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 20% mieszkań wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus  ma być dostępna dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Zakłada się, że serwisy internetowe urzędów i instytucji będą dostępne dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

 

 1. Zmiany horyzontalne: trwałe włączenie problematyki dostępności do wszystkich polityk publicznych, do praktyki planowania, realizacji i oceny funkcjonowania państwa (przepisy prawne, podnoszenie kompetencji, lepsze możliwości rozwoju nowych technologii).

We współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji powstanie ośrodek egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością, jest planowane zwiększenie możliwości korzystania z indywidualizowanych usług transportowych. Nacisk kładziony jest na nowe technologie, które pomogą w samodzielnym poruszaniu się. Powstanie m.in. aplikacja „Czy dojadę?”. Planuje się lepszą organizację usług i procedur medycznych tak, by odpowiadały na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami – np. umawianie się na wizytę przez Internet. Zapewnienie osobistych asystentów (przynajmniej w placówkach zdrowia). Już na 2018 rok zaplanowane zostało szkolenie służb architektoniczno-budowlanych. Ma zostać powołane stanowisko koordynatora dostępności oraz liderów/koordynatorów/pełnomocników dostępności w administracji centralnej i samorządowej, a także  Rady ds. dostępności. Planuje się wprowadzenie systemu certyfikowania/potwierdzania dostępności oraz testów dostępności jako elementu stanowienia prawa. Będzie można także zgłosić skargę na brak dostępności, instytucje, które dopuszczą się zaniedbań będą obciążane karami.

Działania w ramach programu Dostępność Plus będą realizowane w następujących obszarach:

 1. architektura,
 2. cyfryzacja
 3. edukacja,
 4. zdrowie,
 5. kultura
 6. konkurencyjność,
 7. koordynacja

 

Projekt programu TU

Ustawa o dostępności – zarys koncepcji TU

Artykuł powstał na podstawie artykułu „Dostępność Plus. Kiedy pierwsze efekty?” nr 2/2018 magazynu Integracja oraz w/w dokumentów urzędowych.

Prezydent Miasta Ostrołęki oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy zarządzania organizacją pozarządową”, które odbędzie się w dniu 29.06.2018 (piątek) w godz. 15.00-18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrołęce (plac gen. Józefa Bema 1, sala nr 9).

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Ludzie w organizacji:
  • Zasady i obowiązki związane z zaangażowaniem wolontariuszy.
  • Społeczna praca członków.
  • Organizacja zatrudnia pracowników – umowy cywilnoprawne i o pracę.
 2. Ochrona danych osobowych w ngo:

2.1 Zbiory danych i zasady ich ochrony.

2.2 Wymagane polityki bezpieczeństwa i instrukcje w organizacji,

2.3 RODO i nowe podejście do danych osobowych po 25 maja 2018.

 1. Sprawozdawczość organizacji:

3.1 Sprawozdanie merytoryczne stowarzyszenia i fundacji.

3.2 Sprawozdanie finansowe: elementy, terminy, zgłoszenia.

3.3. Gdzie składa się sprawozdania.

 1. Inne wymagane dokumenty jakie powinna posiadać organizacja.

4.1 Instrukcja dot. przeciwdziałania terroryzmowi finansowemu.

4.2 Angażowanie kadry a Rejestr osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym.

 

            Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński, ceniony wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, współpracownik MOWES, ekspert FRDL, zajmuje się zagadnieniami funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2017 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu zarządzania organizacją pozarządową i współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do środy, 27 czerwca 2018 pod nr tel. 29 765 42 60

W imieniu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim (MOWES) prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW) serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium eksperckim – Subregionalne Forum Współpracy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) w godz. 10.00 – 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki (plac gen. Józefa Bema 1, sala nr 9). Spotkanie organizowane jest we współpracy z Urzędem Miasta Ostrołęki.

Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) subregionu ostrołęckiego (m. Ostrołęka oraz powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski) odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz politykę społeczną (w tym tworzenie dokumentów strategicznych samorządu).

PROGRAM jest dostępny TU

Głównym celem spotkania jest zwiększenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym przedsiębiorstwami społecznymi). Spotkanie otwiera cykl seminariów eksperckich i podejmuje tematykę przede wszystkim tworzenia, oceny i kontroli programu współpracy z wymienionymi podmiotami oraz jego roli w rozwoju lokalnym i rozwoju sektora ekonomii społecznej. Ponadto spotkanie posłuży prezentacji dobrych praktyk, rozpoznaniu potrzeb w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych oraz dyskusji na temat tego, jak zachęcić organizacje do aktywnego włączenia się w tworzenie programu współpracy oraz pozafinansowych form współpracy z organizacjami. Podczas spotkania uczestnicy zostaną także zapoznani z bezpłatnymi usługami MOWES na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Seminarium poprowadzi Artur Gluziński, ekspert i wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, współpracownik MOWES, ekspert FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2017 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Reprezentowany przez nas OWES posiada akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz realizuje działania dofinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

                     Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu mailowo:
                     lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych organizowane  w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Data Szkolenia: środa 20.06.2018 roku

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Wolanowie

Godzina: od 12.00 – 16.00

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy przesyłać drogą elektroniczną pod adres: zarząd@razemdlaradomki.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji lub organizacji. Ilość miejsc ograniczona. 

IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną odbyły się 8 czerwca 2018 roku w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie pod hasłem „W ekonomii społecznej liczą się ludzie”. Konferencji towarzyszyły Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz uroczyste wręczenie wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2018. Wybór miejsca nie był przypadkowy, wynikał z chęci popularyzacji idei ekonomii społecznej wśród mieszkańców Warszawy.

Z ramienia Zarządu Województwa Mazowieckiego uczestników konferencji przywitała Elżbieta Lanc, honory gospodarzy wydarzenia pełnili Artur Pozorek p.o. dyrektora MCPS oraz Elżbieta Bogucka z-ca dyrektora. Odbyły się dwa wykłady oraz ciekawe i praktyczne panele dyskusyjne. Prezentowano film przedstawiający laureatów ubiegłorocznej edycji. Prof. Magdalena Środa w ramach wykładu „Etyczna gospodarka” przedstawiła rys historyczny dotyczący m.in. etyki pracy oraz koncepcji wolnego rynku i stopnia jego regulacji, a Henryk Wujec wspominał tworzenie się bazy dla rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Po panelach odbyło się wręczenie wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2018, a do godzin wieczornych trwały Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Prof. Magdalena Środa w ramach swojego wykładu podkreślała znaczenie etyki pracy jako fundamentu rozwoju gospodarki. Przeciwstawiała ją dominującej jej zdaniem polskiej tradycji katolicko-mickiewiczowskiej oscylującej wokół romantycznych, patriotycznych uniesień. Polemizowała z modelem gospodarki liberalnej, w której jedynym wyznacznikiem sukcesu jest zysk, nie liczący się ze słabszymi grupami społecznymi. Ślepą wiarę w „niewidzialną rękę rynku” zestawiła z kolei z koncepcją wywodzącą się od Maxa Webera: rynek nie jest dżunglą, ale ładem i porządkiem, w którym wszyscy powinni przestrzegać pewnych reguł. Za Weberem wskazywała na ścisły związek rozwoju kapitalizmu z wartościami protestanckimi (praca Webera: „Etyka protestancka a duch kapitalizmu”). Powoływała się także na model ustrojowy Stuarta Milla, piewcy liberalizmu i feminizmu, który wiązał wolność z równością. Prelegentka przedstawiła współczesną koncepcję podziału wartości Jennifer Jackson przedstawionej w publikacji „Biznes i moralność”m która wyróżniła wartości wykonawcze (odwaga, odpowiedzialność, punktualność, pracowitość, oszczędność), społeczne (jak sprawiedliwość, człowieczeństwo), aspiracyjne (godność, wola, moc działania). Podkreślała znaczenie konieczności przygotowania obywatelskiego w procesie edukacji. Przytaczała dane, wedle których Polska ma najniższy po Bułgarii współczynnik kapitału społecznego w Europie: jedynie 16 pkt, podczas gdy w Danii wynosi on 78, a Wlk. Brytanii 60. Wskaźnik ten obrazuje m.in. poczucie wspólnotowości, zaangażowanie społeczne, wolontariat, pracę w organizacjach NGO. Zdaniem prof. Środy nie dziedziczy się biedy, ale dziedziczy się pasywność – co zobrazowała na przykładach z terenów po PGR-ach. Akcentowane zostały także wątki związane z sytuacją kobiet i ich aktywnością zawodową.

Kolejny wykład pt. „Ekonomia społeczna: wartości a rzeczywistość” wygłosił Henryk Wujec. Wykład miał postać wspomnień z czasów powstawania niezależnych związków zawodowych, Solidarności  oraz rodzenia się koncepcji ekonomii społecznej, w której miał osobisty udział. Odwoływał się także do modelu rozwoju gospodarki niemieckiej, który zakładał nieco wolniejszy rozwój, niż to ma miejsce w gospodarce amerykańskiej, ale za to jest bardziej stabilny i społecznie sprawiedliwy. Henryk Wujec cytował także Konstytucję RP, która jest gwarantem modelu polskiej gospodarki, rozumianej jako społeczna gospodarka rynkowa, a nie ”dziki kapitalizm”:

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przywołał fakt, że polski ustrój oparty jest także na zasadzie pomocniczości (subsydiarności), w której ingerencja państwa w rozwój lokalny jest ograniczona wyłącznie do sytuacji kryzysowych (zasada ta mówi o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa).  Wspominał, że nie było chętnych, aby w czasach przełomu ustrojowego objąć tekę ministra finansów, które były wówczas oczywiście w fatalnym stanie. Zgłosił się jedynie dr Leszek Balcerowicz, adiunkt SGPiS, który już wcześniej zajmował się problematyką urynkowienia gospodarki socjalistycznej. Przyjmując tekę wicepremiera i ministra finansów postawił jednak warunek, że sprawami społecznymi w rządzie zajmie się Jacek Kuroń – jako alter ego i balans dla trudnych społecznie reform. Henryk Wujec wspominał także, że uczestniczył w powstawaniu Fundacji Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych FISE. Był także inicjatorem powstania w 2001 roku pierwszego TUW-u: Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, które dziś jest 11 podmiotem na rynku. Dzięki FISE – jak mówił dalej gość – doprowadzono do powstania w 2004 SKES: Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, która z kolei zaowocowała powstaniem projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych w 2006 roku. Henryk Wujec uczestniczył także w pracach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).

Panel dyskusyjny odbywał się w kilku odsłonach. Zaproszeni goście opowiadali, jakie były początki ich działalności, co ułatwiało im start i rozwój. Panie ze Stowarzyszenie Karuzela z Radomia, zajmujące się opieką i edukacją dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi wspominały między innymi jak nawiązały współpracę z biznesem. Kluczowe okazało się na wstępie zaproszenie do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia i np. wizyta w przedszkolu, zanim jeszcze pojawiła się bezpośrednia prośba o pomoc. Zbigniew Sitkowski – prezes wspierającej nadal Stowarzyszenie firmy Hydro-Truck Sp. z o. o. opowiadał o swojej motywacji do pomocy. W centrum jego uwagi znalazło się dobro dzieci, bezpośrednie zobaczenie i docenienie konsekwencji i uporu pań. Wspominał, że musiał „zdjąć okulary przedsiębiorcy, a założyć okulary kogoś, kto chce pomóc”. „Kiedy biznes jest stabilny, >wygrany> rodzi się pytanie, co robić dalej, czy skupiamy się na jeszcze lepszych wynikach, czy też może sięgamy w głąb (…) czy będę dzielić się sukcesem, a potem zarażać innych przedsiębiorców dobrem? – tłumaczył. Jego marzeniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której polscy przedsiębiorcy nie zadają już sobie pytania: „czy pomagam?”, ale: „jak, komu i gdzie?”. Panie z „Karuzeli” opowiadały także o tym, że udało im się namówić do współpracy jeszcze firmę PPUH „SUPRON 3” z Radomia oraz że angażują do pomocy także rodziców, ważna jest tu komunikacja i jasne powiedzenie wprost o swoich potrzebach.

Kolejne panelistki reprezentowały Tłuszcz. Opowiadały, że tu kluczem do sukcesu okazała się  inwencja i ścisła współpraca OPS i lokalnych podmiotów. Pani Katarzyna Rostek – kierownik OPS w Tłuszczu opowiadała, że zaczęło się od powstania w 2011 roku Klubu Integracji Społecznej w Tłuszczu, zlokalizowanego w samym OPS-ie. Jego zadaniem była i jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, wspieranie aktywności obywatelskiej. To tu rodziło się potem wiele cennych inicjatyw. Kluczowe było powołanie Stowarzyszenia na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO (w 2013 roku). Z KIS-u zrodziła się także m.in. Spółdzielnia Socjalna Pożytek, prowadząca żłobek i oferująca m.in. usługi sprzątające (powstała w 2017 roku), a która została powołana przy współudziale powiatu wołomińskiego i gminy Tłuszcz. Obecnie zatrudnia 32 osoby. Kolejne dziecko KIS-u to Miodzio Wioska, pod patronatem Mazowieckiego Związku Pszczelarskiego. To edukacyjny plac zabaw rozpowszechniający wiedzę nt pszczół oraz samo pszczelarstwo, bazujący na bogatych lokalnych tradycjach w tym zakresie.  Projekt powstał jako inspiracja po odwiedzinach Bałtowa. To tu znajdują zatrudnienie przeszkolone i zaktywizowane w ramach KIS byłe osoby bezrobotne. W tym uroczym zakątku można poznać rośliny miododajne, spotkać się z pszczelarzem, zwiedzić mini-muzeum z ponad 100-letnimi ulami, oczywiście produkuje się tu także własny miód (5 uli). Obecnie Miodzio Wioskę odwiedza ponad 600 dzieci rocznie, chętnie uczestniczą także w tematycznych warsztatach. Podstawą sukcesu okazało się tu sformalizowane partnerstwo lokalne, które zrzesza pracowników socjalnych, pracowników Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedsiębiorców. Organizowanie społeczności lokalnych (OSL) wykorzystano tu intencjonalnie jako metodę środowiskowej pracy socjalnej i sposób na rozwiązywanie wielu problemów społecznych.

Potwierdzeniem, że kluczem do sukcesu w przypadku ekonomii społecznej jest szerokie współdziałanie lokalne  oraz  koncepcja kompleksowego wsparcia jest także przykład z Legionowa. Opowiadali o tym, pani Dorota Wróbel-Górecka – dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej oraz Robert Wróbel – starosta powiatu legionowskiego. Podkreślano rolę indywidualnego, dedykowanego podejścia do człowieka, którego trzeba „rozmrozić”, aby zaczął wierzyć w siebie i zostawił za sobą utarte schematy i zasklepienie się w sobie. Oprócz podejścia interpersonalnego, zastosowano tu nowatorską metodę treningów intrapersonalnych, bazujących na pracy z wnętrzem człowieka, jego świadomością siebie samego, gdzie opracowywana jest indywidualna mapa zasobów i obszarów do pracy. Akcentowano także, że zapomniana grupa społeczna, generuje dużo problemów, a w interesie każdej społeczności lokalnej jest wyciąganie ludzi z marazmu i zapobieganie problemom społecznym już na wczesnym etapie. Co ważne, wokół CIS (Centrum Integracji Społecznej) powstało szerokie partnerstwo obejmujące także biznes. Firmy oferują mentoring, staże, dają zatrudnienie. W Legionowie koncepcja pracy z „defaworkami”, jak żartobliwie określają siebie osoby wykluczone bazuje na pracy zespołowej, tu rozwija się skrót TEAM (zespół) jako anagram od: together everyone achives more (razem każdy osiąga więcej).

W Targach Podmiotów Ekonomii Społecznej uczestniczyło około 30 podmiotów: spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, spółek non-profit, warsztatów terapii zajęciowej, stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Stoiska zlokalizowane były w centralnym miejscu, na poziomie -1 Blue City, widoczne były z dużej wysokości, a ekonomia społeczna „rozlała się” wokół fontanny. W godzinach 10-20 prezentowano tu wyroby rękodzieła artystycznego, kosmetyki, miody i inne produkty gastronomiczne połączone z degustacją.

Centralnym punktem tego święta ekonomii społecznej, którym niewątpliwie były IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną – było wręczenie przy dźwiękach fanfar oraz na specjalnie przygotowanej scenie wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. W kilku turach wręczano ozdobne tabliczki uprawniające do używania logotypu marki oraz pamiątkowe sadzonki platanów, jako symbolu zarówno stabilności, jak i szybkiego wzrostu. Lista 26 wyróżnionych podmiotów dostępna jest TU   

Wśród laureatów znalazło się 3 podopiecznych Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej: Spółdzielnia Socjalna „Amelia” z Ostrowi Maz., Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” z Radomia, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS z Mławy. Wyróżnienia zdominował Tłuszcz (3 podmioty) oraz Siedlce (3 podmioty). Nieco wcześniej, w ramach konferencji prezentowany był także film ukazujący laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu. Także w tym bloku przyznano wyróżnienia dla kilkunastu partnerów z otoczenia ekonomii społecznej, wśród których znaleźli się przedstawiciele biznesu, ośrodków pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji NGO i samorządów. Miło nam, że wśród nagrodzonych znaleźli się także pracownicy OWES-ów, a tu brylował Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej: wyróżnienie odebrał Daniel Prędkopowicz – jako dyrektor mOWES-u, Wioletta Borys-Kierszniewska – doradca biznesowy mOWES, Wojciech Waluk – doradca biznesowy oraz kluczowy doradca ogólny mOWES (wyróżnienia były wręczane w ramach konferencji). Miłym akcentem było uczestnikom konferencji wręczenie lnianych toreb z publikacjami, ale i wybranymi wyrobami przedsiębiorstw społecznych. Z dużych niebieskich toreb wystawała głowa maskotki ekonomii społecznej na Mazowszu – Marka Żarówki – bohatera filmów edukacyjnych. Marek Żarówka zasiadał także obok panelistów, albo…w dziecięcym wózku. W dalszej części programu znalazły się także występy muzyczne, które towarzyszyły Targom, trwającym jeszcze do godziny 20. Robiący w Blue City zakupy chętnie odwiedzali stoiska. Następne święto ekonomii społecznej na Mazowszu – już za rok.

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „RODO dla NGO – zmiany w ochronie danych osobowych”, które odbędzie się w dniu 12.06.2018 (wtorek) w godz. 10.00-14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, Rynek 1.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. 1. Przepisy o ochronie danych osobowych.
  2. Definicja danych osobowych i zbioru danych osobowych.
  3. Dokumentacja wewnętrzna dotycząca ochrony danych osobowych.
  4. Analiza ryzyka.
  5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor ochrony danych osobowych.
  6. Zasady przechowywania danych osobowych.
  7. Zasady przetwarzania danych osobowych.
  8. Ochrona danych osobowych.
  9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie poprowadzi Ewa Rybus-Tołłoczko – administratywista, szkoli przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych i zmian w prawie. Od 7 lat w sektorze pozarządowym, gdzie zarządza własną organizacją, związana z Chorągwią Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacją KSK. Pozyskuje środki na działalność organizacji pozarządowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w organizacjach i firmach.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do piątku, 10 czerwca 2018 mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295