Gdzie mogą szukać informacji osoby lub instytucje, które chcą dokonać zakupów odpowiedzialnych społecznie? Jak mogą znaleźć przedsiębiorstwa społeczne w swoim regionie jednostki samorządu terytorialnego, które chcą zawrzeć klauzule społeczne w zamówieniach publicznych lub dokonać rozeznania rynku? Jak i gdzie może się promować np. spółdzielnia socjalna?

Aby pomóc w takich poszukiwaniach przygotowaliśmy poniższą listę baz przedsiębiorstw społecznych. Niestety nie możemy polecić jednej, funkcjonalnej bazy, co ważne – stale aktualizowanej, połączonej np. z branżową wyszukiwarką, ale poniższe, są pod różnym względem bardzo pomocne.  Przy niektórych dołączamy praktyczne porady lub uwagi.

BAZY OGÓLNOPOLSKIE I MAZOWIECKIE:

 

 1. Ogólnopolska BAZA MINISTERIALNA  (nowo utworzona, na bazie raportów OWES-ów, w formie pliku excel i jako pdf, bez wyszukiwarki, póki co zawiera 763 przedsiębiorstwa społeczne na 1,6 tys.) – http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,PS,4069.html  
 2.  
 3. KATALOG BRANŻOWY  ekonomii społecznej na Mazowszu: http://www.es.mcps-efs.pl/sites/default/files/Katalog%20produktow%20i%20uslug%20PES_2018.pdf
 4.  
 5. MAZOWIECKA MARKA EKONOMII SPOŁECZNEJ – baza podmiotów http://es.mcps-efs.pl/mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej
 6.  
 7. PRODUKTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH na Mazowszu http://www.zlepszejpolki.pl
 8.  
 9. BAZA CERTYFIKATÓW ES dla wyróżniających się przedsiębiorstw społecznych (http://www.znak-es.org/#maja-znak-es ), katalog laureatów ES z podziałem na województwa: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/204085
 10.  
 11. BAZA podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały certyfikaty jakości “Zakup Prospołeczny” http://www.zakupprospoleczny.pl/podmioty z boku jest wyszukiwarka branżowa.
 12.  
 13. OGÓLNOPOLSKA wyszukiwarka usług spółdzielni socjalnych z podziałem na województwa i branże – http://www.spoldzielniesocjalne.org (nieaktualizowana).
 14.  
 15. BAZA USŁUG I PRODUKTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ  http://wybieram.es/ (od ok. roku nieczynna; ma być wznowiona)
 16.  
 17. PLATFORMA dostawców odpowiedzialnych społecznie (nie tylko PES): https://dobryrynek.pl/app/search
 18.  
 19. Baza Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych: http://www.spoldzielnie.org/cat2,3

 

INNE LOKALNE BAZY:

Podkarpacie: http://es.rops.rzeszow.pl/baza-produktow-i-uslug-ps/

Małopolska: http://www.es.malopolska.pl/baza-ps/    

Lubuskie: http://es.lubuskie.pl/pl/Podmioty-ES

Warmia i Mazury: http://www.es.warmia.mazury.pl/baza-podmiotow-es

Śląsk: http://es.rops-katowice.pl/baza-pes/

Kujawsko-Pomorskie – http://odpowiedzialnezakupy.pl/  https://kpowes.org.pl/

Dolnośląskie: http://www.dops.wroc.pl/ekospol17_18.php

 

W związku z tym, że posiadamy jeszcze wolne środki finansowe do rozdysponowania, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do zgłaszania się chętnych zainteresowanych stworzeniem nowych miejsc pracy . Udzielamy dotacji, doradzamy, pomagamy napisać biznesplany, udzielamy wsparcia pomostowego. Łączna maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo społeczne może wynieść maksymalnie do 79 tys. złotych. Rekrutacja odbywa się aktualnie w trybie ciągłym. Możliwe jest utworzenie przedsiębiorstwa na bazie partnerstwa lokalnego kilku podmiotów zainteresowanych rozwojem i rozwiązywaniem miejscowych problemów społecznych lub na bazie grupy inicjatywnej złożonej z osób indywidualnych. Tu także świadczymy pomoc. 

Adresaci rekrutacji:

 • Osoby prawne: m.in. gminy i powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia i fundacje, ośrodki pomocy społecznej, ZAZ-y, WTZ-y, CIS-y, KIS-y, spółdzielnie inwalidów, spółki non-profit,
 • Osoby fizyczne: osoby borykające się ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy, które określa ustawa. Są to osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia oraz poniżej 30, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, po kryzysach psychicznych, wychodzące z bezdomności, uzależnień i inne.

 

Wszystkich wstępnie zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa społecznego zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy wyjaśnień. Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w terenie.

 

Kontakt do rekrutera:  Dorota Macioch –Kowalska dkowalska@cofund.org.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz JST na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – „RODO w NGO”, organizowane  w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

      Celem szkolenia będzie przybliżenie sektorowi pozarządowemu oraz JST z terenu powiatu informacji dotyczących zmian oraz odpowiedniego do nich przygotowania w odniesieniu do nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25 maja b.r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Data Szkolenia: 11.07.2018 roku

Miejsce: BIURO LGD  ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice

Czas: od 12.00 – 16.15

Zgłoszenia na mail: abulska@cofund.org.pl

Plan szkolenia TU

Organizatorzy: Burmistrz Szydłowca, Pan Artur Ludew oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, wraz z partnerem -Szydłowieckim Forum Gospodarczym, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz JST na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych:

„RODO w NGO”,

organizowane  w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem szkolenia będzie przybliżenie sektorowi pozarządowemu oraz JST z terenu gminy Szydłowiec informacji dotyczących zmian oraz odpowiedniego do nich przygotowania w odniesieniu do nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25 maja b.r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Na spotkaniu będą poruszane m.in. zagadnienia: 

prawne przesłanki przetwarzania danych,  analiza ryzyka i środki bezpieczeństwa, obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych, prawa osoby, której dane dotyczą, postępowanie z naruszeniami bezpieczeństwa danych.

Data Szkolenia: 12.07.2018 roku

Miejsce: Zamek – sala kinowa, ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

Godzina: od 11.00 – 15.00

Oficjalne zaproszenie w załączniku TU

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10 lipca 2018 roku, na adres e-mail: beata.ciecka@szydlowiec.pl

 

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK 25 kwietnia 2016 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Projekt).  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na cel pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej ok. 143 mln zł. Dodatkowo pożyczki mogą być objęte gwarancją spłaty. Pożyczki mogą być przeznaczone zarówno na start, jak i rozwój przedsiębiorstw społecznych (dwa oddzielne programy), w tym np. na poprawę płynności finansowej, czy wprowadzenie nowych technologii. Dodatkowo oprocentowanie może być obniżone tym bardziej, im więcej nowych miejsc pracy utworzono. Maksymalna kwota pożyczki na start – to 200 tys. zł, a na rozwój – 500 tys. zł. Maksymalny okres spłaty – odpowiednio w obu programach – 5 i 7 lat. Oprocentowanie jest uzależnione od oprocentowania kredytów rynkowych i m.in. utworzonych miejsc pracy. Np. przy pożyczce o wartości 300 tys. zł, gdy utworzone zostaną 2 miejsca pracy, a oprocentowanie rynkowe wynosi np. 8%, przykładowe obniżone oprocentowanie pożyczki wyniesie: 3,83%.

O preferencyjne pożyczki mogą się ubiegać:

  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, 
  • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
   a) Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
   b) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
  • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
   a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,
   b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
   c) spółki non-profit.

Przyznanie pożyczki i gwarancji jest dodatkowo uzależnione od szczegółowych kryteriów. Gwarancja jest wymagana, jeśli dany podmiot ekonomii społecznej nie ma zdolności kredytowej.

Szczegółowe informacje o pożyczkach znajdują się na stronie TU:  (Uwaga, na górze znajdują się dodatkowe klawisze nawigacji „Gwarancje” i „Aktualności”).

Dodatkowe informacje o gwarancjach znajdują się w ulotce TU

KONTAKT WS SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI:

        – w celu uzyskania pożyczki –  należy zgłosić się do właściwego, tj. działającego na danym obszarze Pośrednika Finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego i złożyć wniosek. Lista pośredników (w zależności od kwoty i celu pożyczki) znajduje się TU

        –  w celu uzyskania gwarancji – można się zgłosić do jednego z wymienionych w ulotce (TU) banków, lub uzyskać informacje w BGK o współpracujących bankach komercyjnych pod nr: 801 598 888, 22 599 8888

 

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych należą do najmniej znanych podmiotów ekonomii społecznej. Miło nam, że przygotowany przez nas materiał poglądowy, w którym zachęcamy do tworzenia TUW-ów został opublikowany na stronie portalsamorządowy.pl. Zachęcamy do kontaktu zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, czy lokalne grupy zawodowe, którym zależy na obniżeniu składki ubezpieczeniowej. Dużą pomoc specjalistyczną w zakresie tworzenia TUW-ów świadczy także Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Za TUW-ami stoi piękna karta polskiej historii, choć współcześnie dopiero ponownie odkrywana. PZU kiedyś działał jako TUW.

28 i 29 maja 2018 w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej odbył się audyt akredytacyjny. Zespół audytowy  zarekomendował utrzymanie naszej akredytacji jako ośrodka wsparcia ekonomii społecznej.

„W wyniku przeprowadzonego badania audytowego potwierdzono i udokumentowano spełnienie wymaganych standardów akredytacyjnych przez mOWES w stopniu przewyższającym ustalone progi akceptowalności” – czytamy. W audycie potwierdzającym utrzymanie w mocy akredytacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (przyznanej nam decyzją z dnia 27-02-2017) widnieje informacja, że mOWES spełnia standardy AKSES w 95% ! Nadal więc możemy tytułować się statusem ośrodka wsparcia ekonomii społecznej wysokiej jakości. Akredytacja przyznawana jest raz na 2 lata. Pełna lista ośrodków wsparcia ekonomii społecznej akredytowanych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się TU 

 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy zarządzania organizacją pozarządową”, które odbędzie się w dniu 6.07.2018 (piątek) w godz. 15.00-18.00 w Centrum Inkubacji i Rozwoju przy mOWES w Ciechanowie pl. Tadeusza Kościuszki 7 lok. 5 (II p.).

 

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Ludzie w organizacji:
  • Zasady i obowiązki związane z zaangażowaniem wolontariuszy.
  • Społeczna praca członków.
  • Organizacja zatrudnia pracowników – umowy cywilnoprawne i o pracę.
 2. Ochrona danych osobowych w NGO:

2.1 Zbiory danych i zasady ich ochrony.

2.2 Wymagane polityki bezpieczeństwa i instrukcje w organizacji,

2.3 RODO i nowe podejście do danych osobowych po 25 maja 2018.

 1. Sprawozdawczość organizacji:

3.1 Sprawozdanie merytoryczne stowarzyszenia i fundacji.

3.2 Sprawozdanie finansowe: elementy, terminy, zgłoszenia.

3.3. Gdzie składa się sprawozdania.

 1. Inne wymagane dokumenty jakie powinna posiadać organizacja.

4.1 Instrukcja dot. przeciwdziałania terroryzmowi finansowemu.

4.2 Angażowanie kadry a Rejestr osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym.

 

            Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński, ceniony wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, współpracownik MOWES, ekspert FRDL, zajmuje się zagadnieniami funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2017 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu zarządzania organizacją pozarządową i współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału do środy, 4 lipca 2018 mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium eksperckim – Subregionalne Forum Współpracy, które odbędzie się w dniu 6.07.2018 r. w godz. 10-14 w Centrum Inkubacji i Rozwoju przy mOWES w Ciechanowie pl. Tadeusza Kościuszki 7 lok. 5 (II p.).

Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) subregionu ciechanowskiego (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński) odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz politykę społeczną (w tym tworzenie dokumentów strategicznych samorządu).

Głównym celem spotkania jest zwiększenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym przedsiębiorstwami społecznymi). Spotkanie otwiera cykl seminariów eksperckich i podejmuje tematykę przede wszystkim tworzenia, oceny i kontroli programu współpracy z wymienionymi podmiotami oraz jego roli w rozwoju lokalnym i rozwoju sektora ekonomii społecznej. Ponadto spotkanie posłuży prezentacji dobrych praktyk, rozpoznaniu potrzeb w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych oraz dyskusji na temat tego, jak zachęcić organizacje do aktywnego włączenia się w tworzenie programu współpracy oraz pozafinansowych form współpracy z organizacjami. Podczas spotkania uczestnicy zostaną także zapoznani z bezpłatnymi usługami mOWES na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Seminarium poprowadzi Artur Gluziński, ekspert i wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, współpracownik mOWES, ekspert FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2017 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Reprezentowany przez nas OWES posiada akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz realizuje działania dofinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

PROGRAM spotkania TU

            Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do środy 5 lipca 2018 r. mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295