Otwarta rekrutacja w subregionie ciechanowskim zaowocowała złożeniem dwóch biznesplanów.

W dniu 20.12.2018 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano dwa wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. 

Wnioskodawcy uzyskali oceny wyższe niż określona w regulaminie minimalna liczba punktów premiująca do dofinansowania (18). Komisja zdecydowała o przyznaniu dotacji na liczbę miejsc pracy oraz w kwocie, o którą wnioskowały:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS
 2. Spółdzielnia Socjalna 4You

Z pełną listą rankingową można zapoznać się TU.

Zwycięzcom gratulujemy!

 

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzony jest nabór ciągły w subregionie ciechanowskim (rekrutacja do ścieżki dotacyjnej oraz nabór biznesplanów) na utworzenie miejsc pracy
w przedsiębiorstwach społecznych w związku z pozostałą alokacją finansową na ostatnie 3 miejsca pracy.

17 grudnia 2018 gościliśmy w restauracji w Różanym Gościńcu na spotkaniu animacyjno – wigilijnym.

Wigilia została zorganizowana przez mOWES region radomski dla swoich beneficjentów, których serdecznie niniejszym  pozdrawiamy.

W dniach 3-4 grudnia odbyła się wizyta studyjna w OWES-ie Siedlce, LGD Ziemi Siedleckiej, ZAZ Siedlce oraz Spółdzielni Socjalnej „Zioła Siedleckie”. W wizycie wzięło udział 11 mieszkańców gminy Rzeczniów (przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych).

Celem wizyty było zapoznanie się z wieloletnią aktywnością  organizacji zakorzenionych w społeczności lokalnej, wykorzystanie dobrych praktyk w celu realizacji lokalnych inicjatyw, poznanie zasad promocji  organizacji pozarządowych, dobrych praktyk z zakresu ekonomizacji działań oraz przeniesienie ich na teren gminy Rzeczniów. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami miejscowych jednostek samorządu terytorialnego (wójt gminy Wodynie).

Starosta Płoński oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu płońskiego na szkolenie pt.:

„Biznes społeczny – czym jest odpłatna działalność pożytku publicznego?”

Szkolenie odbędzie się w dniu 14 grudnia, w sali konferencyjnej nr 131 Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, w godz. 11.00 – 16.00.

Stowarzyszenia i fundacje mają możliwość pobierania opłat za swoje działania. Wiele z nich jednak tego nie robi. Dlaczego? Nie wiedzą jak, nie mają pomysłu, nie chcą. Działalność odpłatna daje szansę na stabilizację sytuacji finansowej, rozwinięcie działań i profesjonalizację organizacji. Podczas szkolenia porozmawiamy m.in. o tym: skąd wziąć pomysł na biznes społeczny, jak krok po kroku zbudować biznes plan, jakie formalności musimy załatwić. Zaprezentujemy również możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności odpłatnej oferowany przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Część szkoleniowa:

 1. Podstawowe źródła finansowania działalności społecznie użytecznej – Z czego „żyją” organizacje pozarządowe
 2. Próba definicji pożytku publicznego – z pożytkiem dla wszystkich.
 3. Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza prowadzona przez organizacje pozarządowe – granica której (nie) wolno przekroczyć?
 4. Analiza zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego
 5. Odpłatna działalność pożytku publicznego w księgach organizacji – czyli jak my się w tym wszystkim połapiemy.
 6. Pomysły na działalność odpłatną pożytku publicznego – dobre praktyki.
 7. Alternatywne względem działalności odpłatnej źródła i formy osiągania przychodów organizacji – a może by tak…
 8. Działalność odpłatna i gospodarcza a wizerunek organizacji – czyli jak nie stać się rekinami biznesu

Część warsztatowa:

 1. Studium przypadku – organizacja pozarządowa prowadząca odpłatną działalność pożytku publicznego
 2. Praca nad pomysłami na prowadzenie działalności odpłatnej
 3. Praca nad pomysłami na prowadzenie działalności gospodarcze.

Podsumowanie, wnioski, pytania Uczestników

TRENER:
Paweł Pyrzyński – Kluczowy Doradca Biznesowy w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim, wspomagający zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstw Społecznych w różnych formach (m.in. Spółdzielnie Socjalne, Spółki non-profit, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą); ekspert ds. Ekonomii Społecznej współpracujący z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Ekspert i doradca w wielu przedsiębiorstwach, w tym typu start-up, oraz związkach przedsiębiorców w zakresie rozwoju biznesu i innowacji. Wieloletni Prezes Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya.
Magister finansów i bankowości Akademii Leona Koźmińskiego oraz absolwent szkolenia „Social Business: A sustainable way to face the most pressing needs of our time” prowadzonego na Wydziale Ekonomii i Biznesu w Pompeu Fabra University w Barcelonie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewniony serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenie na szkolenie prosimy przesłać mailem na adres: jkaminski@cofund.org.pl w treści podając imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz kontaktowy numer telefonu.

 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór biznesplanów dla subregionów ciechanowskiego i radomskiego potrwa do 13 grudnia 2018. Nabór dotyczy grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektów „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” lub „- ciechanowskim” oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych).

Biznesplany przyjmowane będą do dnia 13 grudnia 2018 roku do godziny 23:59 tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie pdf wraz z budżetem w pliku MS Excel na adres mowes@mowes.pl. Jako datę złożenia biznesplanu (wraz z załącznikami) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura mOWES i godzinę wyświetlenia na komputerze pracowników biura.

Dokumenty (regulaminy i niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ .

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 22 450 99 31 lub pocztą elektroniczną na adres: mowes@mowes.pl.

Wszystkie podmioty spełniające wymogi i zainteresowane złożeniem dokumentacji w konkursie biznesplanów prosimy o kontakt ze swoimi opiekunami (kluczowymi doradcami biznesowymi).

W przypadku subregionu ostrołęckiego na biznesplany czekamy nadal w trybie ciągłym.

 

Informujemy, że w wyniku naboru ciągłego w subregionie ciechanowskim do dalszego udziału w projektach „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej…” zakwalifikowały się następujące podmioty:

 1. 1.   Spółdzielnia Socjalna 4You
 2. 2.   Grupa inicjatywna osób prawnych składająca się z następujących podmiotów: Stowarzyszenie Nasz Czerwińsk nad Wisłą, Parafia Rzymskokatolicka Bazylika Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą.

 

W subregionie radomskim do ścieżki dotacyjnej projektu przyjęto Fundację Chrześcijańską „Droga Życia”.

W subregionie ostrołęckim wciąż kontynuowany jest nabór.

Zakwalifikowane grupy inicjatywne rozpoczynają właśnie przy wsparciu przydzielonego doradcy biznesowego pracę nad biznesplanami swoich przedsięwzięć społecznych. Wszystkim podmiotom gratulujemy.