Zbliża się 1 marca 2019, a więc dzień, w którym wchodzą w życie zmiany wprowadzone nowymi „Rozporządzeniami do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Od tego dnia wszystkie konkursy prowadzone przez instytucje publiczne, w tym także Gminę Miasta Radomia, będą prowadzone na podstawie nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań, warto je poznać.

Zapraszamy więc na szkolenie:

„Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w konkursach dla organizacji pozarządowych”

Termin: 27.02.2019, w godzinach 15.30 – 18.45

Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1.

Szkolenie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę w Radomiu i tych działających na rzecz mieszkańców Radomia, organizowane we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych. Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu także 2 lub 3 osób z tej samej organizacji. Limit miejsc jest ograniczony. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje: dostępne w Centrum Organizacji Pozarządowych Kancelarii Prezydenta, ul. Struga 1 w Radomiu, Tel. 48 36 20 491, e-mail: cop@umradom.pl.

Informacje o zmianach TU  TUTU

 Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz Burmistrz Wyszkowa zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie:

„RODO dla NGO – ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej”,

które odbędzie się w dniu 26.02.2019 (wtorek) w godz. 16.00-20.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wyszkowie przy Alei Róż 2.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Przepisy o ochronie danych osobowych.
2. Definicja danych osobowych i zbioru danych osobowych.
3. Dokumentacja wewnętrzna dotycząca ochrony danych osobowych.
4. Analiza ryzyka.
5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor ochrony danych osobowych.
6. Zasady przechowywania danych osobowych.
7. Zasady przetwarzania danych osobowych.
8. Ochrona danych osobowych.
9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko – administratywista, szkoli przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz urzędów z obowiązujących przepisów prawa, ochrony danych osobowych i zmian w prawie. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w organizacjach i firmach.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy osób, które już wypełniły formularze na poprzednim szkoleniu)

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału mailowo na adres: bartlomiej.stan@wyszkow.pl lub pod nr tel. 29-743-77-13 z podaniem imienia i nazwiska, nr tel. oraz nazwy organizacji.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  oraz Starosta Płoński zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu płońskiego na bezpłatne szkolenie:

„Sprawozdawczość i ochrona danych osobowych (RODO) w organizacji pozarządowej”.

 

Data  i godzina: 22 luty, godz. 13.00-17.00

Miejsce: siedziba Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39, sali konferencyjna nr 325.

Zgłoszenia: lwachowski@cofund.org.pl; przy rejestracji prosimy podać imię, nazwisko, nazwę organizacji oraz nr tel.

Bliższe informacje (w tym program szkolenia) na stronie Starostwa Powiatowego w Płońsku TU

Ukazał się właśnie raport GUS zatytułowany „Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.”

Znajdziemy w nim ciekawe dane nt form organizacji pozarządowych, obszarów prowadzonej działalności, form działalności (odpłatna, gospodarcza), struktury przychodów, zatrudniania osób niepełnosprawnych czy korzystania z usług OWES.

To, co dla nas wydało się interesujące, 100% organizacji korzystających z usług OWES w województwie mazowieckim wypowiedziało się pozytywnie o tej współpracy (s.9)! Jednocześnie warto nadmienić, że 1,2% spośród wszystkich NGO na Mazowszu korzystało z usług OWES-ów. Najwyższe wskaźniki pod tym względem uzyskuje województwo śląskie (7,8%), zachodniopomorskie (7,7%) oraz mazurskie (4,6%),  a także lubuskie (4,3%) oraz łódzkie (4,1%). W skali kraju średnia to – 2,9% ogółu organizacji non-profit, co daje liczbę 2,7 tys. podmiotów (s.3-4). Najczęściej z usług OWES korzystają organizacje zajmujące się rozwojem lokalnym i aktywizacją zawodową (co nie dziwi), ale na drugim miejscu znajduje się obszar ochrony środowiska oraz pomocy społecznej i humanitarnej (s.5). Formy pomocy – to doradztwo i szkolenia – rzadziej pomoc finansowa czy pomoc w sieciowaniu.

81,8% NGO korzystających z usług OWES zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, zaś 11,2% – osoby długotrwale bezrobotne, a 7,7% – z innych względów zagrożone wykluczeniem (s.11). Zdecydowana większość zatrudnianych osób pochodziła z WTZ (64,7%), rzadziej z  CIS (29,2%) lub KIS (6,1%) – to dane ze s.12. Organizacje korzystające z usług OWES – zasadniczo utrzymują się ze środków publicznych.

Jak wspomina raport „W 2017 r. pożyczkę lub kredyt zaciągnęło 1,3 tys. organizacji non-profit, tj. 1,4% ogółu badanej zbiorowości. Na tym tle wyróżniają się organizacje korzystające z usług OWES wśród, w których na dodatkowe wsparcie finansowe zdecydowało się 5,7% organizacji” (s.16-17).

Zachęcamy do lektury TU.

Podstrona MCPS dedykowana badaniom GUS TU

 

 

W wyniku ciągłej rekrutacji do konkursu biznesplanów w subregionie ostrołęckim został złożony jeden wniosek (biznesplan) o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w podmiocie ekonomii społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne.

W dniu 13.02.2019 r. w odbyło się spotkanie Komisji Oceny Wniosków na który podano ocenie wniosek Fundacji  Dom z Sercem. Wnioskodawca został zakwalifikowany do dofinansowania, uzyskały 25 pkt w ocenie merytorycznej.

 

Z pełną informacją dotyczącą wyników można zapoznać się TU.    

 

Zwycięscy gratulujemy!

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, lidera projektu: „Społeczne przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego” , jak również w imieniu partnerów projektu, tj. Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Petera Wolkowinskiego i Reseau des collectivies territoriales pour une Economie Solidaire, zapraszamy Państwa do udziału w debacie, której celem będzie przedstawienie wyników realizacji projektu i wypracowanych w nim rozwiązań.

Tekst zaproszenia TU

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w sali nr 400 A w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Żurawiej 4a.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 20 lutego br. drogą elektroniczną na adres: anna.moskwa@mrpips.gov.pl 

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – po raz kolejny pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla kadry kierowniczej OWES realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkanie odbędzie się w dniach 5 i 6 marca 2019 roku w Warszawie, Hotel Arkadia Royal, ul. Bronisława Czecha 10.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

W załączeniu program spotkania przed akceptacją przez Komitet Sterujący (może ulec niewielkim modyfikacjom).

Więcej informacji na temat projektu, spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu TU

Załączamy planowany program spotkania TU

Bardzo prosimy o niezwlekanie z rejestracją do ostatniego dnia rejestracji (tj. 25 lutego 2019).

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasiło kolejną edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019” i rozpoczęło przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

Podmioty mogą zgłaszać swoich kandydatów do wyróżnień w każdej z trzech kategorii konkursowych:

  • Rozwój – kategoria nagradzająca podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,
  • Reintegracja – kategoria dedykowana wyłącznie WTZ, ZAZ, CIS , KIS,
  • Odpowiedzialność – kategoria doceniająca podmioty otoczenia ekonomii społecznej, tj.jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje i osoby prywatne będące przedstawicielami organizacji społecznych, które podejmują różnego rodzaju  inicjatywy, wartościowe z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej.

 

Każdemu z podmiotów przysługuje prawo zgłoszenia jednej propozycji w każdej  kategorii. Szczegółowy opis kategorii konkursowych wraz z wymaganiami oraz dokumentami rekrutacyjnymi można znaleźć  na stronie: TU 

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie  należy składać na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – który znajduje się TU. Do zgłoszenia należy dołączyć prezentację zawierającą odpowiedzi na pytania odnoszące się do kryteriów oceny jednej z w/w kategorii.

 

Zgłoszenia do konkursu można składać:

 

  • w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 – 16.00 – w kopertach, z dopiskiem: Konkurs ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019”;

lub                                                                                                    

  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa – o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

lub

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: a.idziak@mcps-efs.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 marca 2019 r.

Osoba do kontaktu: 
Andrzej Idziak tel. (22) 622 42 32 wew. 40,  e-mail: a.idziak@mcps-efs.pl

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na uroczystej gali podczas V Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, które odbędą się we wrześniu br. w Warszawie. Oficjalne wręczenie wyróżnień odbędzie się w trakcie Targów Podmiotów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

serdecznie zapraszają przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli stowarzyszeń zajmujących się pomocą społeczną na seminarium pn.

„Podmioty reintegracji jako narzędzie aktywizacji społeczno-ekonomicznej”

w dniu 15.02.2019 r o godz.: 9:30-14:45

w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom sala 219 I piętro

PROGRAM:
9.30-9.45              Rejestracja

9.45-10.00            Powitanie – wprowadzenie Pan Daniel Prędkopowicz- MOWES oraz  Pan Marcin Gierczak- Dyrektor MOPS w Radomiu

10.00-10.45         Tworzenie podmiotów reintegracji (CIS,KIS) i źródła ich finansowania – Pan Robert Gajewski- Kierownik Wydziału Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych

10.45-11.30         Współpraca międzynarodowa w praktyce działania OPS-ów – możliwość uzyskania wsparcia finansowego na innowacyjne rozwiązania społeczne – Jakub Kamiński – Fundacja Fundusz Współpracy

11.30-12.00         Metodyka pracy KIS – Dominika Wójcik – Kierownik Zespołu Pomocy Rodzinie i Organizowania Społeczności Lokalnej MOPS Radom

12.00-12.15         Przerwa Kawowa – 15 min

12.15-13.15         Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda pracy socjalnej – Pani Monika Makowiecka -Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Aneta Rola – MOPS Radom

13.15-14.00         Możliwościowi zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na przykładzie projektu INFODORADCA+

– Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

14.00-14.45         Luch

Udział w seminarium jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

 

Zgłoszenie na seminarium prosimy przesłać do 11.02.2019 mailem na adres: kwozniak@cofund.org.pl (w treści podając imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz kontaktowy numer telefonu) lub telefonicznie:
Katarzyna Woźniak – rekruter, tel.: 602 315 824