W dniu 27.08.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano jeden wniosek – biznesplan o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym złożony przez Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA Sp. z o.o.

Wniosek w ocenie merytorycznej uzyskał 79 pkt./100 pkt., tym samym kwalifikując się do otrzymania dofinansowania.

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się TU

Zwycięzcy gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzona jest rekrutacja do ścieżki dotacyjnej w subregionie ciechanowskim, z uwagi na harmonogramy projektu i ograniczenia budżetowe w 2019 roku planujemy dofinansowanie jeszcze maks. 6 miejsc pracy.

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” dwa istniejące przedsiębiorstwa społeczne złożyły dokumenty rekrutacyjne i przeszły rozmowę ze spec. ds. reintegracji.

W oparciu o ocenę opisu planowanej działalności i rekomendację spec. ds. reintegracji, Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała do skierowania na ścieżkę dotacyjną Projektu następujące podmioty:

  1. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS – 10 punktów
    2. Spółdzielnia Socjalna „SZANSA”- 9 punktów
    Minimalna liczba punktów kwalifikujących wynosiła: 5.

Podmioty, które pozytywnie przeszły rekrutację, rozpoczynają pracę z doradcą biznesowym, Panem Pawłem Pyrzyńskim (tel. 602-825-659, e-mail: ppyrzynski@cofund.org.pl) nad wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplanami.

Wnioski (biznesplany) należy złożyć w wersji elektronicznej (formaty: część opisowa – pdf / część budżetowa – excel) na adres mowes@mowes.pl do dnia 14.10.2019 r. (poniedziałek).

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 13 000,00 zł. Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe (1000,00 zł/miejsce pracy) wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto.

Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.
Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które w danym przedsiębiorstwie społecznym były już zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a od dnia rozwiązania umowy do dnia złożenia Wniosku nie minęło mniej niż 6 miesięcy.  

Wzory dokumentów (biznesplan: część opisowa i budżetowa) oraz Regulamin udzielania dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów, są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/ w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Złożone biznesplany przejdą w pierwszej kolejności ocenę formalną, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Ocena  merytoryczna składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to ocena pisemna biznesplanów przez parę ekspertów – członków komisji oceny wniosków (KOW). Drugi etap oceny merytorycznej to  prezentacja biznesplanów oraz odpowiedź na pytania przed komisją oceny wniosków podczas spotkania w regionalnym biurze. Drugi etap oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od terminu złożenia biznesplanów.

W  ramach rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” otrzymaliśmy zgłoszenie Przedsiębiorstwa Społecznego ŚMA Sp. z o.o.

W oparciu o ocenę opisu planowanej działalności i rekomendację spec. ds. reintegracji, Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała do skierowania na ścieżkę dotacyjną wnioskujący podmiot.

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA Sp. z o.o. otrzymało 9 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikujących wynosiła 5.

Przedsiębiorstwo rozpoczyna pracę z doradcą biznesowym, Panem Pawłem Pyrzyńskim (tel. 602-825-659, e-mail: ppyrzynski@cofund.org.pl) nad biznesplanem (wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego). Wniosek należy złożyć do dnia 20.08.2019 r. w wersji elektronicznej na adres mowes@mowes.pl (formaty: część opisowa – pdf / cześć budżetowa – excel).

Wzory dokumentów (biznesplany: część opisowa i budżetowa) oraz Regulamin dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów, są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/  w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Złożony biznesplan przejdzie w pierwszej kolejności ocenę formalną, następnie zostanie poddany ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to ocena pisemna biznesplanu przez parę ekspertów – członków komisji oceny wniosków (KOW). Drugi etap oceny merytorycznej to  prezentacja biznesplanu oraz odpowiedź na pytania przed komisją oceny wniosków podczas spotkania. Drugi etap oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od złożenia biznesplanu

Serdecznie zapraszamy osoby (fizyczne, prawne), które są zainteresowane tworzeniem nowych przedsiębiorstw społecznych, a także nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne oraz w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 13 000,00 zł na 1 miejsce pracy w subregionie ciechanowskim i 14 000,00 zł w subregionie ostrołęckim. Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe (odpowiednio 1000,00 i 1100,00 zł) wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto.

Rekrutacja odbywa się w ramach projektów: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim/ciechanowskim – IWES 3” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Z uwagi na harmonogramy projektów i ograniczenia budżetowe w roku 2019 planujemy dofinansowanie maks. po 9 miejsc pracy w każdym z subregionów. W przypadku istniejących przedsiębiorstw społecznych obowiązuje limit: można otrzymać dofinansowanie na maks. 3 miejsca pracy.

UWAGA! Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które w danym przedsiębiorstwie społecznym były już zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a od dnia rozwiązania umowy do dnia złożenia Wniosku nie minęło mniej niż 6 miesięcy.  

Do wzięcia udziału w naborze zapraszamy:

  1. osoby fizyczne oddalone od rynku pracy (zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.).
  2. osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, kościelne osoby prawne itp.)

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ). Informacji udzielają także Centra Inkubacji i Rozwoju PES w Ciechanowie i Ostrołęce – kontakt telefoniczny z Dorotą Macioch-Kowalską (subregion ciechanowski, nr tel. 504 496 939) lub Agatą Kosowską (subregion ostrołęcki, nr tel. 604 243 272). Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres dkowalska(at)cofund.org.pl lub akosowska(at)cofund.org.pl.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROJEKTU I OTRZYMAĆ DOTACJĘ?

– złożyć wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

1) Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w przypadku osób fizycznych wraz z zaświadczeniami bądź oświadczeniami o spełnieniu kryteriów uczestnictwa określonych dla osób fizycznych; Załączniki 2 i 3 w przypadku osób prawnych,

2) opis planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego – wypełniony Załącznik nr 4,

– przejść rozmowę rekrutacyjną i otrzymać pozytywną rekomendację do przyjęcia do dalszej fazy ścieżki dotacyjnej,

– pod okiem przydzielonego doradcy biznesowego wypełnić i złożyć drogą mailową na adres mowes@mowes.pl wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan);

– wnioseko przyznanie wsparcia zostanie oceniony przez ekspertów KOW, a na drugim etapie oceny grupa inicjatywna zaprezentuje swój pomysł przed komisją;

– w przypadku uplasowania się na liście rankingowej na miejscu premiującym do dofinansowania, wraz z zatrudnieniem pracowników na stanowiskach dotacyjnych podpisana zostanie umowa o przyznanie wsparcia finansowego i wypłacone wsparcie.

Zasady i wymagania dotyczące ubiegania się o dotację / wypłaty wsparcia można sprawdzić w Regulaminie udzielania dotacji i wsparcia pomostowego.