Drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

Przypominamy, że 23 sierpnia br. mija termin na składanie wniosków, które będą oceniane na drugim posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków pod katem pozyskania dotacji i/lub wsparcia pomostowego na rzecz spółdzielni socjalnej. W ramach projektu nie przewidujemy już kolejnych naborów.

Komisja złożona z niezależnych ekspertów oraz obserwatorów ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) rozpatrzy wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Zgodnie z § 6 pkt 4 „Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego” wnioski będą oceniane pod względem merytorycznym odrębnie przez dwóch losowo wybranych członków Komisji.

Podczas posiedzenia oceniający przedstawią w formie pisemnej i ustnej uzasadnienia wyników końcowych i cząstkowych z poszczególnych części wniosków wraz z rekomendacją. Po akceptacji protokołu przez MJWPU wyniki  zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.