, , ,

Nowe miejsca pracy coraz bliżej – czas na biznesplany

Dokumenty rekrutacyjne, rozmowy ze specjalistą ds. reintegracji, posiedzenia komisji konkursowych – to już za nami. W ramach ogłoszonej niedawno, kolejnej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej, przyjęliśmy zgłoszenia od organizacji z subregionu ostrołęckiego i radomskiego, które dzięki naszym instrumentom wsparcia, chcą zwiększać zatrudnienie w swoich przedsiębiorstwach społecznych. Lista rankingowa organizacji zakwalifikowanych do kolejnego etapu poniżej, a my już dziś zapraszamy zakwalifikowane organizacje do pracy nad biznesplanami swoich przedsięwzięć!

Subregion ciechanowski

W terminie naboru nie wpłynęły zgłoszenia. W związku z tym nabór do ścieżki dotacyjnej pozostaje otwarty.
Osoby i podmioty zainteresowane staraniem się o środki na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, przekształcenie PES w przedsiębiorstwo społeczne lub zatrudnienie w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do odwołania składać mogą dokumenty zgłoszeniowe:

 • Załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji” wraz z zaświadczeniami o spełnieniu kryteriów uczestnictwa określonych dla osób fizycznych (w przypadku osób fizycznych) lub załączniki nr 2 i 3 (w przypadku osób prawnych) – nie dotyczy osób/organizacji które brały już udział w projekcie i złożyły powyższe formularze,
 • Załącznik nr 4. Opis planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego – wypełniony,

Kontakt: Dorota Macioch-Kowalska, nr tel. 504 496 939, e-mail: dkowalska(at)cofund.org.pl

Subregion ostrołęcki

Na nowo otwartą ścieżkę dotacyjną skierowane zostały cztery podmioty. Komisja rekrutacyjna była zgodna, że pracę nad wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego mogą rozpocząć:

 1. Spółdzielnia Socjalna „Myszynianka” 
 2. Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” 
 3. Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność” 
 4. Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

Po przesłaniu zgłoszenia i odbyciu rozmowy rekrutacyjnej rezygnację złożyło Stowarzyszenie „Przyszłość w Gminie Wąsewo”.

Subregion radomski

Zgłosiło się pięć podmiotów ekonomii społecznej, które dopełniły formalności oraz zostały ocenione pozytywnie pod kątem możliwości starania się o środki na rozwój działalności i przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne. Są to:

 1. Fundacja Frajda
 2. Fundacja Guzowianki
 3. Fundacja „Muzyczni” 
 4. Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie
 5. Różany Gościniec non profit Sp. z o.o.

Co dalej?

Podmioty, które pozytywnie przeszły rekrutację, po podpisaniu umowy doradczej (o ile nie była wcześniej zawarta) pod okiem doradcy biznesowego rozpoczynają pracę nad wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplanami).

Wzory dokumentów tj. wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplanu w części opisowej części budżetowej,  które należy przygotować do oceny ekspertów zewnętrznych są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/ w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Znajduje się tam również Regulamin udzielania dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów.

Złożone biznesplany przejdą w pierwszej kolejności ocenę formalną, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej

Ocena  merytoryczna składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to ocena pisemna biznesplanów przez parę ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków (KOW). Drugi etap to prezentacja biznesplanów oraz odpowiedź na pytania przed KOW. Drugi etap oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od terminu złożenia biznesplanów. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (w formatach: część opisowa – pdf / część budżetowa – MS excel) na adres mailowy mowes@mowes.pl.

Terminy składania wniosków o wsparcie finansowe na konkurs biznesplanów:

 • dla subregionu ostrołęckiego: od 8 do 16 maja br (wtorek) do godziny 12:00
 • dla subregionu radomskiego: od 8 do 23 maja br (wtorek) do godziny 12:00