,

Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym – zapraszamy na Forum Ekonomii Społecznej Północno – Wschodniego Mazowsza

Jaką rolę pełni i jak rozwija się ekonomia społeczna w subregionie ostrołęckim? Dlaczego warto kierować się w stronę społecznie odpowiedzialnego samorządu? Jak radzą sobie przedsiębiorstwa społeczne z aktywizacją osób z niepełnosprawnością? To tylko część z pytań, na które odpowiedź będzie można uzyskać już 11 października w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce podczas Forum Ekonomii Społecznej Północno – Wschodniego Mazowsza „Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym”.

Forum skierowane jest do szerokiego grona instytucji i organizacji z terenu subregionu ostrołęckiego (miasto Ostrołęka oraz powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski), przedstawicieli urzędów gmin, starostw powiatowych, instytucji pomocy i integracji społecznej, powiatowych urzędów pracy, podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej oraz organizacji pozarządowych.

Celem konferencji jest promocja idei ekonomii społecznej, prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń, rozmowa o aktualnych potrzebach i wyzwaniach oraz podsumowanie dotychczasowych działań i przedstawienie aktualnej oferty Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W czasie spotkania zaprosimy Państwa do wysłuchania wystąpień na temat znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym oraz roli centrum usług społecznych, zlecaniu zadań podmiotom ekonomii społecznej oraz wyzwaniach deinstytucjonalizacji. Ponadto będą mieć Państwo okazję wysłuchać krótkich prezentacji oraz dyskusji praktyków w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością, a także na temat korzyści wynikających z obecności przedsiębiorstw społecznych na lokalnym rynku usług publicznych, które mogą być odpowiedzią na wyzwania społeczno-ekonomiczne samorządu. W przerwach w części wystawowej będzie możliwość zapoznania się z ofertą wybranych podmiotów i zakupienia ich wyrobów.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 7.10.2022 mailowo lub telefonicznie: lwachowski@cofund.org.pl, tel. 885 244 697.

Zapraszamy!

Program spotkania


9.30 – 10.00 Kawa powitalna
Rejestracja uczestników
Stoiska wystawowe

10.00 – 10.15 Powitanie gości
– Daniel Prędkopowicz, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Fundacja Fundusz Współpracy
– Justyna Jakubiak, Kierowniczka Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

10.15 – 10.40 Rozwój ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim
Podsumowanie działań i przedstawienie aktualnej oferty Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) – Łukasz Wachowski, Animator MOWES

10.40 – 11.05 Rola ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym. Wsparcie i koordynacja działań z zakresu ekonomii społecznej na Mazowszu
Przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

11.05 – 11.30 Nowa jakość systemu usług społecznych – w stronę społecznie odpowiedzialnego samorządu.
O roli centrum usług społecznych, zlecaniu zadań podmiotom ekonomii społecznej oraz wyzwaniach deinstytucjonalizacji – Jakub Kamiński, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

11:30 – 11:45 Preferencyjne pożyczki płynnościowe i misyjne dla PES
– Magdalena Muda, Kierownik Funduszu Pożyczkowego
– Jarosław Samorek, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

11.45 – 12.15 Przerwa kawowa 

12.15 – 13.00 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością – dobre praktyki, szanse i wyzwania
Panel dyskusyjny
– Marek Olszewski, Prezes Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność”, Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ostrołęce
– Joana de Sousa Costa, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Wyszkowie
– Emilia Jarosz, Fundacja Leny Grochowskiej – Dyrektor Oddziału w Warszawie,
– Norbert Krzykawski, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szansa

13.00 – 13.45 Przedsiębiorstwa społeczne na lokalnym rynku usług publicznych – ekonomia społeczna odpowiedzią na wyzwania społeczno-ekonomiczne samorządu?
Panel dyskusyjny
– Jerzy Bauer, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
– Krzysztof Jezierski, Wójt Gminy Zabrodzie
– Paulina Turek, Prezes Spółdzielni Socjalnej „Integracja”
– Przedstawiciel Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej
– Barbara Pędzich-Ciach, Prezes Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi prowadzącego Leśne Przedszkole i Szkołę ROiSA – Rozwój i Samodzielność

13.45 – 14.00 Podsumowanie konferencji

14.00 Obiad