,

Otwieramy nabór na dotacje w subregionie ciechanowskim

Ruszamy z poszukiwaniami podmiotów gotowych do utworzenia nowych miejsc pracy w ramach kolejnej edycji projektu Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej (IWES-4).

Na pierwszy ogień zapraszamy istniejące przedsiębiorstwa społeczne (PS), podmioty ekonomii społecznej (PES) chcące otrzymać status przedsiębiorstwa społecznego, a także grupy inicjatywne tworzące nowe PS z subregionu ciechanowskiego.

Kto może się zgłosić?

 1. Grupy inicjatywne:
  – osób fizycznych oddalonych od rynku pracy (tzn. osoby bezrobotne, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, osoby usamodzielniane itp.),
  – osób prawnych (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, kościelne osoby prawne itp.).
 2. Podmioty ekonomii społecznej (np. organizacje pozarządowe) dążące do przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne i zatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy.
 3. Istniejące przedsiębiorstwa społeczne.

Aby zgłosić się do projektu i otrzymać wsparcie finansowe należy:

 1. Do dnia 7 października 2022 r. do godz. 12:00 złożyć wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

  – Załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji” w przypadku osób fizycznych wraz z zaświadczeniami bądź oświadczeniami o spełnieniu kryteriów uczestnictwa określonych dla osób fizycznych lub załącznik nr 2 i załącznik nr 3 w przypadku osób prawnych,

  – Załącznik nr 4. Opis planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego – wypełniony.
 2. Odbyć rozmowę rekrutacyjną z specjalistą ds. rekrutacji i reintegracji  i otrzymać pozytywną rekomendację do przyjęcia do dalszej fazy ścieżki dotacyjnej.
 3. Pod okiem przydzielonego doradcy biznesowego wypełnić i złożyć drogą mailową na adres mowes@mowes.pl wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan) w terminie określonym przez mOWES.
 4. Poczekać na ocenę wniosku – złożone dokumenty zostaną ocenione przez ekspertów Komisję Oceny Wniosków (KOW), a w drugim etapie oceny grupa inicjatywna zaprezentuje swój pomysł przed komisją.

W przypadku znalezienia się na liście rankingowej na miejscu premiującym do dofinansowania, wraz z zatrudnieniem pracowników na stanowiskach dotacyjnych podpisana zostanie umowa o przyznanie wsparcia finansowego i wypłacone wsparcie. Zasady i wymagania dotyczące ubiegania się o dotację / wypłaty wsparcia można sprawdzić w „Regulaminie udzielania dotacji i wsparcia pomostowego”.


Rekrutacja odbywa się w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 4” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego). Wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy równe jest stawce jednostkowej i wynosi 21 020,00 zł.

Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych (1000,00 zł). Wsparcie finansowe jest przyznawane w kwocie netto. UWAGA! Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w „Regulaminie rekrutacji” i „Regulaminie udzielania dotacji i wsparcia pomostowego” oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ). Informacji udziela także Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Ciechanowie – kontakt telefoniczny z Dorotą Macioch-Kowalską (nr tel. 504 496 939)

Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres  dkowalska@cofund.org.pl .