Fundacja poszukuje Członków Komisji Oceny Wniosków – podregion radomski

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, poszukuje kandydatów na stanowisko: Członek Komisji Oceny Wniosków – podregion radomski

Zakres obowiązków Członka Komisji Oceny Wniosków to w szczególności:

 • przeprowadzenie analizy i pisemnej oceny merytorycznej Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, którego częścią jest Biznesplan.

  W ramach analizy Biznesplanu oceniana będzie m.in.: celowość, opłacalność i efekty ekonomiczne planowanego przedsięwzięcia, a także racjonalność przedsięwzięcia tj. wykonalność przedsięwzięcia, dostępność zasobów, potencjał Wnioskującego, niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów i usług przewidzianych w biznesplanie oraz korzyści społeczne.

  Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego złożone przez Uczestników projektu umożliwiają otrzymanie wsparcia na utworzenie miejsc pracy w istniejącym lub nowozakładanym przedsiębiorstwie społecznym oraz w istniejącym podmiocie ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne.
 • udział członków Komisji Oceny Wniosków w zdalnych spotkaniach z uczestnikami projektu w ramach oceny merytorycznej.

  Ocena merytoryczna Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap, to pisemna ocena Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego przez dwóch wybranych członków Komisji Oceny Wniosków (KOW). Drugi etap oceny merytorycznej to zdalne posiedzenie KOW, które obejmuje czynny udział uczestników projektu.

  Podczas zdalnego posiedzenia KOW, uczestnicy projektu w formie prezentacji przedstawiają przed członkami KOW pomysły na utworzenie nowych miejsc pracy w PS, a także odpowiadają na pytania członków KOW dotyczące prezentacji i złożonego wniosku. Po zakończeniu spotkania z udziałem uczestników projektu, członkowie KOW przedstawiają oceny końcowe.

Od kandydatów oczekujemy:

 •  posiadania praktycznej wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności w formie przedsiębiorstw społecznych,
 • znajomości zagadnień ekonomii społecznej oraz doświadczenia (min. 2 letnie) w realizacji projektów z zakresu ekonomii społecznej,
 • doświadczenia w ocenie merytorycznej planów założenia i działalności przedsiębiorstw społecznych/planów wykorzystania środków finansowych, biznesplanów lub dokumentów o podobnym charakterze,
 • wykształcenia wyższego,
 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadania zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralności za przestępstwa umyślne.

Oferujemy:

 • Forma współpracy: umowa cywilno-prawna.
 • Przewidywany czas współpracy: OWES prowadzi nabór Wniosków w trybie ciągłym, z możliwością podziału na tury, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na udzielenie wsparcia finansowego, jednak nie dłużej niż do 31-12-2027 r.
 • Miejsce: przeprowadzenie ocen merytorycznych Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz spotkania członków Komisji Oceny Wniosków będą odbywać się w trybie zdalnym.
 • Przybliżona liczba wniosków do oceny: ok. 20 Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na jednego członka Komisji Oceny Wniosków.
 • Fundacja Fundusz Współpracy dokona wyboru min. 2, max. 4 osób na członków KOW.
 • Liczba wniosków oraz posiedzeń KOW może ulec zwiększeniu i jest zależna od wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na udzielenie wsparcia finansowego.
 • Wynagrodzenie w kwocie 300,00 PLN brutto za ocenę merytoryczną jednego Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.

Jak aplikować?

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, wraz z ewentualnymi załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymagań.

W mailu proszę o podanie tematu: Członek Komisji Oceny Wniosków – podregion radomski

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 26 czerwca 2024 r. na adres mailowy: mowes@mowes.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Fundusz Współpracy” zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Osoba kontaktowa