Raport GUS – NGO jako PES – 100% zadowolenia z usług OWES na Mazowszu

Ukazał się właśnie raport GUS zatytułowany „Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.”

Znajdziemy w nim ciekawe dane nt form organizacji pozarządowych, obszarów prowadzonej działalności, form działalności (odpłatna, gospodarcza), struktury przychodów, zatrudniania osób niepełnosprawnych czy korzystania z usług OWES.

To, co dla nas wydało się interesujące, 100% organizacji korzystających z usług OWES w województwie mazowieckim wypowiedziało się pozytywnie o tej współpracy (s.9)! Jednocześnie warto nadmienić, że 1,2% spośród wszystkich NGO na Mazowszu korzystało z usług OWES-ów. Najwyższe wskaźniki pod tym względem uzyskuje województwo śląskie (7,8%), zachodniopomorskie (7,7%) oraz mazurskie (4,6%),  a także lubuskie (4,3%) oraz łódzkie (4,1%). W skali kraju średnia to – 2,9% ogółu organizacji non-profit, co daje liczbę 2,7 tys. podmiotów (s.3-4). Najczęściej z usług OWES korzystają organizacje zajmujące się rozwojem lokalnym i aktywizacją zawodową (co nie dziwi), ale na drugim miejscu znajduje się obszar ochrony środowiska oraz pomocy społecznej i humanitarnej (s.5). Formy pomocy – to doradztwo i szkolenia – rzadziej pomoc finansowa czy pomoc w sieciowaniu.

81,8% NGO korzystających z usług OWES zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, zaś 11,2% – osoby długotrwale bezrobotne, a 7,7% – z innych względów zagrożone wykluczeniem (s.11). Zdecydowana większość zatrudnianych osób pochodziła z WTZ (64,7%), rzadziej z  CIS (29,2%) lub KIS (6,1%) – to dane ze s.12. Organizacje korzystające z usług OWES – zasadniczo utrzymują się ze środków publicznych.

Jak wspomina raport „W 2017 r. pożyczkę lub kredyt zaciągnęło 1,3 tys. organizacji non-profit, tj. 1,4% ogółu badanej zbiorowości. Na tym tle wyróżniają się organizacje korzystające z usług OWES wśród, w których na dodatkowe wsparcie finansowe zdecydowało się 5,7% organizacji” (s.16-17).

Zachęcamy do lektury TU.

Podstrona MCPS dedykowana badaniom GUS TU