Zmiany w Regulaminie udziału w projekcie

Uprzejmie informujemy o modyfikacji zapisu w Regulaminie udziału w projekcie.  Zmianie ulega paragraf 10 pkt. 2 na: „W przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznej (de minimis), Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia informacji zgodnych z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc de minimis. Wartość udzielonego w ramach projektu wsparcia, łącznie z pomocą przyznaną temu podmiotowi, w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego oraz dwóch poprzedzających go okresów sprawozdawczych, nie przekroczy równowartości 200 000 euro.”

Zaktualizowany Regulamin udziału w projekcie można pobrać tutaj lub w zakładce REKRUTACJA.