Finansowe wsparcie pomostowe

Korzystasz lub planujesz skorzystać z dotacji na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym? Koniecznie zobacz też ofertę dodatkowego wsparcia finansowego na pokrycie bieżących wydatków: np. składek ZUS, opłat skarbowych, kosztów najmu i eksploatacji lokalu.

Celem udzielenia wsparcia pomostowego jest zapewnienie wsparcia na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, nowym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej przekształconym w przedsiębiorstwo społeczne.

Operatorem finansowego wsparcia pomostowego jest Fundacja Fundusz Współpracy, prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Od 2012 roku konsekwentnie świadczy szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców społecznych z subregionów: radomskiego i ostrołęckiego, a od 2016 także dla subregionu ciechanowskiego. Finansowe wsparcie pomostowe w subregionie radomskim jest jednym z instrumentów wsparcia w ramach projektu pn. "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim - IWES 4", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
O przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w związku z zatrudnieniem osoby wykluczonej w przedsiębiorstwie społecznym mogą ubiegać się:
 • organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne (przy czym do założenia spółdzielni osób prawnych wymagany jest udział 2 podmiotów spośród wyżej wymienionych);
 • grupy inicjatywne osób fizycznych;
 • przedsiębiorstwa społeczne.
Nie. Projekt umożliwia także wsparcie dla nowych przedsiębiorstw społecznych. Co więcej, nasi animatorzy oraz doradcy świadczą nieodpłatnie kompleksowe wsparcie dla osób/instytucji zainteresowanych utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego – od samego wypracowania pomysłu, poprzez przygotowanie biznesplanu, wybór formy prawnej, czy finalnie – rejestracji przedsiębiorstwa społecznego.
Nie. Wsparcie pomostowe w ramach niniejszego projektu przeznaczone jest dla nowych i przyszłych przedsiębiorstw społecznych z subregionu radomskiego, obejmującego powiaty:
 • białobrzeski,
 • kozienicki,
 • lipski,
 • przysuski,
 • radomski,
 • szydłowiecki,
 • zwoleński
 • miasto Radom
Nabór do projektu będzie możliwy od momentu ogłoszenia informacji na stronie internetowej Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mowes.pl) do momentu opublikowania informacji o jego zakończeniu.
Komplet dokumentów składa:
 • grupa inicjatywna, składająca się z min. 3 osób posiadających zdolność do czynności prawnych, których zamiarem jest utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
 • podmiot ekonomii społecznej, w tym istniejące przedsiębiorstwo społeczne
 • jednostka samorządu terytorialnego
Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres od 1 do 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w kwocie 1000 zł netto/miesięcznie. Istnieje możliwość przedłużenia wsparcia pomostowego na dodatkowe 6 miesięcy w kwocie 800 zł netto/miesięcznie.
Środki w ramach wsparcia pomostowego nalezy przeznaczyć na sfinansowanie podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, np.
 • wynagrodzenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • koszty opłat bankowych;
 • koszty opłat administracyjnych i skarbowych ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością;
 • koszty wynajmu i eksploatacji (np. energia) lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • koszty marketingu i promocji prowadzonej działalności, 
 • koszty usług i doradztwa w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym i prawnym
Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi z dotacji udzielanych na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych
Komplet dokumentów składa:
 • grupa inicjatywna, składająca się z min. 3 osób posiadających zdolność do czynności prawnych, których zamiarem jest utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
 • podmiot ekonomii społecznej, w tym istniejące przedsiębiorstwo społeczne
 • jednostka samorządu terytorialnego 
Grupa inicjatywna/podmiot przystępujący do projektu jest zobowiązany do przygotowania następujących dokumentów: Najczęściej wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego zgłasza się w jednym wniosku wraz z wnioskiem o dotację na utworzenie miejsca pracy.
W skrócie:
 • Złożone dokumenty przechodzą ocenę formalną przeprowadzoną przez mOWES.
 • Następnie zostają ocenione przez zewnętrznych ekspertów - Komisję Oceny Wniosków (KOW).
 • W drugim etapie oceny merytorycznej grupa inicjatywna/podmiot starający się o dotację prezentuje swój pomysł przed komisją i odpowiada na pojawiające się pytania, wątpliwości. 
Szczegółowy opis poszczególnych etapów znajdą Państwo w Regulaminie projektu.
W przypadku złożenia przez przedsiębiorstwo społeczne wniosku o dodatkowe wsparcie pomostowe (na okres 6 miesięcy) - trwałość utworzonego miejsca pracy wynosi 18 miesięcy.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z jednym z naszych animatorów:
 • Philipp Zalewski

  Animator / specjalista ds promocji i obsługi platformy tel. 533 424 303 pzalewski@cofund.org.pl

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie radomskim: