„mikroGranty mOWES” na inicjatywy / przedsięwzięcia na rzecz ekonomii społecznej

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę na rzecz o ekonomii społecznej i solidarnej w subregionie radomskim? Świetnie się składa! Dzięki „mikroGRANTOM mOWES”, możesz uzyskać wsparcie finansowe na realizację swojego przedsięwzięcia!

Celem Konkursu “mikroGRANTY mOWES” jest zwiększenie liczby partnerstw i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w subregionie radomskim oraz zaktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań z zakresu ekonomii społecznej.
Operatorem grantów jest Fundacja Fundusz Współpracy, prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Od 2012 roku konsekwentnie świadczy szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców społecznych z subregionów: radomskiego i ostrołęckiego, a od 2016 także dla subregionu ciechanowskiego. Mikrogranty w subregionie ciechanowskim są jednym z instrumentów wsparcia w ramach projektu pn. “Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
W konkursie mogą wziąć udział podmioty ekonomii społecznej, których siedziba znajduje się na terenie subregionu radomskiego obejmującego powiaty:
 • białobrzeski,
 • kozienicki,
 • lipski,
 • przysuski,
 • radomski,
 • szydłowiecki,
 • zwoleński,
 • miasto Radom.
Podmiotami ekonomii społecznej są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji, np. do ewidencji starosty, rejestru KGW ARMiR-u 2 ). Z ubiegania się o mikroGRANT wyłączone są oddziały terenowe organizacji nie posiadające osobowości prawnej.
Nie. W Konkursie nie mogą także wziąć udziału te organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach Konkursu w latach 2019 - 2021.
W ramach dofinansowanych inicjatyw / przedsięwzięć na rzecz ekonomii społecznej mogą znaleźć się m.in:
 • organizacja wydarzeń (szkoleń, konferencji, targów, seminariów, spotkań sieciujących itp.);
 • przeprowadzanie kampanii informacyjnych/ promocyjnych czy społecznych;
 • opracowywanie planów rozwoju i innych dokumentów strategicznych;
 • działalność wydawnicza;
 • zakup niezbędnego wyposażenia (wraz z kosztami dostawy, instalacji, uruchomienia, ubezpieczenia itd.);
 • zakup usług edukacyjnych;
W ramach mikroGRANTU mOWES na realizację inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej można uzyskać maksymalnie kwotę 3000 zł.
Konkurs ma charakter otwarty i trwa do 10 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków przewidzianych na konkurs.
Inicjatywy, który uzyskają grant, powinny zostać zrealizowane maksymalnie 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy: ocenę formalną oraz merytoryczną. Ocena formalna dokonywana jest niezwłocznie - maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku. Ocena merytoryczna z kolei odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku po pozytywnej ocenie formalnej. Cały proces trwa zatem nie dłużej niż dwa tygodnie (w przypadku prawidłowo złożonych dokumentów).

Wydatki poniesione w ramach realizacji inicjatywy są uznane za kwalifikowalne, jeśli są:
 1. niezbędne dla realizacji projektu,
 2. racjonalne i efektywne,
 3. zostały faktycznie poniesione i opłacone w okresie realizacji projektu,
 4. udokumentowane,
 5. zostały przewidziane w budżecie inicjatywy,
 6. zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego
Wkład własny - zarówno rzeczowy jak i finansowy - nie jest wymagany.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z jednym z naszych animatorów:
 &nbsp
 • Philipp Zalewski

  Animator / specjalista ds promocji i obsługi platformy tel. 533 424 303 pzalewski@cofund.org.pl

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie radomskim: