„mikrogranty mOWES na rozwój podmiotów ekonomii społecznej

Szukasz środków na rozwój / profesjonalizację swojej organizacji? Prawdopodobnie mikrogranty mOWES to coś dla Ciebie! Sprawdź, na jakich zasadach możesz otrzymać mikrodotację w kwocie nawet 3000 zł!

Celem Konkursu “mikroGRANTY mOWES” jest rozwój/profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej (PES) mający wpływ na m.in. ekonomizację podmiotów poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub działalności odpłatnej pożytku publicznego i/lub poszerzenie istniejącej oferty PES.
Operatorem grantów jest Fundacja Fundusz Współpracy, prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Od 2012 roku konsekwentnie świadczy szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców społecznych z subregionów: radomskiego i ostrołęckiego, a od 2016 także dla subregionu ciechanowskiego. Mikrogranty mOWES są jednym z instrumentów wsparcia w ramach projektu pn. “Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W konkursie mogą wziąć udział podmioty ekonomii społecznej, których siedziba znajduje się na terenie subregionu radomskiego obejmującego powiaty:
 • białobrzeski,
 • kozienicki,
 • lipski,
 • przysuski,
 • radomski,
 • szydłowiecki,
 • zwoleński,
 • miasto Radom.
Podmiotami ekonomii społecznej są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji, np. do ewidencji starosty, rejestru KGW ARMiR-u 2 ). Z ubiegania się o mikroGRANT wyłączone są oddziały terenowe organizacji nie posiadające osobowości prawnej.
Nie. W Konkursie nie mogą także wziąć udziału te organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach Konkursu w latach 2019 - 2021.
W ramach dofinansowanych projektów na rozwój / profesjonalizację PES mogą znaleźć się m.in. na:
 • zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania PES - zgodnie z profilem działalności: komputerowego, gastronomicznego, muzycznego, plastycznego, sportowego, rozrywkowego
 • zakup usług służących do profesjonalizacji: kursy, szkolenia, warsztaty
W ramach mikroGRANTU na rozwój / profesjonalizację PES można uzyskać maksymalnie kwotę 3000 zł
Konkurs ma charakter otwarty i trwa do 10 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków przewidzianych na konkurs.
Organizacje, który uzyskają grant, powinny zostać zrealizować do 15 grudnia 2022 roku
Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy: ocenę formalną oraz merytoryczną. Ocena formalna dokonywana jest niezwłocznie - maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku. Ocena merytoryczna z kolei odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku po pozytywnej ocenie formalnej. Cały proces trwa zatem nie dłużej niż dwa tygodnie (w przypadku prawidłowo złożonych dokumentów).
Wydatki poniesione w ramach realizacji inicjatywy są uznane za kwalifikowalne, jeśli są:
 1. niezbędne dla realizacji projektu,
 2. racjonalne i efektywne,
 3. zostały faktycznie poniesione i opłacone w okresie realizacji projektu,
 4. udokumentowane,
 5. zostały przewidziane w budżecie inicjatywy,
 6. zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego
Wkład własny - zarówno rzeczowy jak i finansowy - nie jest wymagany.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z jednym z naszych animatorów:
 • Philipp Zalewski

  Animator / specjalista ds promocji i obsługi platformy tel. 533 424 303 pzalewski@cofund.org.pl

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie radomskim: