Dotacja na stworzenie miejsca pracy (subregion radomski)

Tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych to fundament dla rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej. Zdajemy sobie sprawę, że zatrudnienie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych społeczną izolacją to odważna, odpowiedzialna i niezwykle trudna decyzja. Zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo społeczne rozpoczyna swoją przygodę i dopiero zaczyna zaznaczać swoją obecność na rynku. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom zapraszamy – zarówno obecne – jak również przyszłe przedsiębiorstwa społeczne z subregionu radomskiego do skorzystania z możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na stworzenie miejsca pracy.

Dowiedz się więcej, jak uzyskać dotację na stworzenie miejsca pracy

Celem udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego w formie dotacji jest zapewnienie finansowego wsparcia na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem nowego miejsca pracy:
 • w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym,
 • nowym przedsiębiorstwie społecznym,
 • podmiocie ekonomii społecznej przekształconym w przedsiębiorstwo społeczne.
Operatorem dotacji jest Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 2012 roku konsekwentnie świadczy szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorców Społecznych z subregionów: radomskiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego. Dotacje w subregionie radomskim są jednym z instrumentów wsparcia w ramach projektu pn. "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim - IWES 4", współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
O przyznanie dotacji na zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym mogą ubiegać się:
 • organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne (przy czym do założenia spółdzielni osób prawnych wymagany jest udział 2 podmiotów spośród wyżej wymienionych)
 • podmioty ekonomii społecznej
 • przedsiębiorstwa społeczne.
Warunkiem udziału osoby prawnej w projekcie jest posiadanie siedziby lub jednostki organizacyjnej na terenie subregionu radomskiego oraz delegowanie przedstawiciela do udziału w projekcie. Tworzone miejsca pracy mogą powstawać zarówno w nowych, jak również już istniejących na rynku Przedsiębiorstwach Społecznych. Dotyczy to także Podmiotów Ekonomii Społecznej (np. Stowarzyszeń, Fundacji), które przekształcą się w Przedsiębiorstwo Społeczne.
Do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) zaliczamy :
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Centra Integracji Społecznej
 • Kluby Integracji Społecznej
 • Zakłady Aktywności Zawodowej
 • Spółdzielnie Socjalne
 • Spółdzielnie Inwalidów / Niewidomych
 • Spółki kapitałowe prowadzące działalność non - profit (nie dla zysku)
 • Organizacje pozarządowe (np. Stowarzyszenie, Fundacje), które w swoich działaniach używają instrumentów ekonomicznych do realizacji celów społecznych w ramach działalności odpłatnej
 
Przedsiębiorstwem Społecznym jest Podmiot Ekonomii Społecznej, który spełnia łącznie poniższe warunki:
 1. Posiada osobowość prawną i prowadzi:
  • działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
  • działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) lub
  • działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) lub
  • działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).
 2. Zatrudnia co najmniej 30% osób, które należą do minimum jednej z poniższych grup:
  • osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.);
  • osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.);
  • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.);
  • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;
  • osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • osoby ubogie pracujące, o których mowa w pkt 6;
 3. Jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo,
 4. Jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim,
 5. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego za rok poprzedni,
 6. Zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby (w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące), przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. b.,
 7. Prowadzi wobec zatrudnionych osób, o których mowa w lit. b, uzgodniony z tymi osobami i określony w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji kluczowych.
 1. Po pierwsze - osoba zatrudniona powinna mieszkać na terenie subregionu radomskiego (miejsce zamieszkania definiowane jest zgodnie z Kodeksem Cywilnym i oznacza miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu)
 2. Po drugie - osoba ta powinna spełniać jedno z poniższych statusów ubóstwa lub wykluczenia społecznego:
  • osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP - należy przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP); lub
  • osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającej status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zaświadczenie z PUP oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); lub
  • osoby poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu lub niewykonującej innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zaświadczenie z PUP oraz ZUS); lub
  • osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (orzeczenie o niepełnosprawności); lub
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (zaświadczenie lekarskie); lub
  • osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - tj. realizującej indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionej od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, długotrwale bezrobotnej, zwolnionej z zakładu karnego, uchodźcy realizującego indywidualny program integracji (zaświadczenie z właściwej instytucji, np. OPS lub zakładu lecznictwa); lub
  • osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5– 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych (zaświadczenie z właściwego urzędu); lub
  • osoby spełniającej kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. kryteria dochodowe dające prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zaświadczenie z OPS); lub
  • osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zaświadczenie z OPS, ZUS, orzeczenie o niepełnosprawności); lub
  • osoby usamodzielnianej, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. osoby opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, a także osoby, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności (zaświadczenie z właściwej instytucji); lub
  • osoby ubogiej pracującej, tj. osoby wykonującej pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej (zaświadczenie z właściwej instytucji, np. OPS i/lub ZUS).
Przewidziana kwota wsparcia w latach 2022 - 2023 na jedno utworzone miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym to ok. 21 020 zł. W ramach dotacji jedno przedsiębiorstwo społeczne może otrzymać dotację na maksymalnie 5 utworzonych miejsc pracy
Nie. Dotacja w ramach niniejszego projektu przeznaczona jest dla nowych i przyszłych Przedsiębiorstw Społecznych z subregionu radomskiego, obejmującego powiaty:
 • białobrzeski,
 • kozienicki,
 • lipski,
 • przysuski,
 • radomski,
 • szydłowiecki,
 • zwoleński
 • miasto Radom
Zachęcamy również do zapoznania się z aktualną ofertą Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionów: ciechanowskiego [link] oraz ostrołęckiego [link]
Nie. Projekt umożliwia także wsparcie dla nowych przedsiębiorstw społecznych. Co więcej - nasi animatorzy oraz doradcy świadczą nieodpłatnie kompleksowe wsparcie dla osób / instytucji zainteresowanych utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego – od samego wypracowania pomysłu, przez przygotowanie biznesplanu, wybór formy prawnej, czy finalnie – rejestracji przedsiębiorstwa społecznego.
Nabór do projektu będzie możliwy od momentu ogłoszenia naboru na stronie internetowej Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mowes.pl) do momentu opublikowania informacji o jego zakończeniu.
Komplet dokumentów składa grupa inicjatywna, składająca się z min. 3 osób posiadających zdolność do czynności prawnych, których zamiarem jest utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.
Grupa inicjatywna przystępująca do projektu jest zobowiązania do przygotowania następujących dokumentów:
 • W I etapie Komisja Rekrutacyjna Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ocenia otrzymane dokumenty rekrutacyjne pod kątem formalnym: czy formularz oraz załączniki zostały wypełnione poprawnie na właściwych formularzach, czy dokumenty rekrutacyjne zostały złożone we właściwym terminie, czy osoby zgłoszone spełniają kryteria uczestników projektu, etc. W przypadku ewentualnych braków, Komisja zwraca się z prośbą do kandydata/kandydatki o uzupełnienie braków
 • II etap to wypełnienie ankiet rekrutacyjnych oraz indywidualna rozmowa ze specjalistą ds. reintegracji, której celem jest ocena planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego. Oceniane są takie aspekty, jak: predyspozycje do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, pomysł na działalność, posiadane zasoby rzeczowe, ludzkie, koszty inwestycji. W wyniku oceny członkowie jednej grupy inicjatywnej otrzymują tę samą ocenę.
 • III, ostatni etap to sporządzenie listy podstawowej – ewentualnie także rezerwowej – oraz poinformowanie zakwalifikowanych osób o przyjęciu do projektu.
Szczegółowy opis poszczególnych etapów znajdą Państwo w Regulaminie projektu
Nie. Miejsce pracy w ramach projektu może zostać utworzone przez przedsiębiorstwo społeczne nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację.
Tak. W ramach dotacji można uzyskać dofinansowanie na stworzenie maksymalnie 5 miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym
Dotacja na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków, uznanych za niezbędne dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne, szczególnie na:
 • zakup oraz leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe,
 • pozostały sprzęt i wyposażenie,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • dostosowanie pomieszczeń na potrzeby podejmowanej działalności
 • zakup materiałów i usług związanych z podejmowaną działalności
Dotacja nie może służyć pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa społecznego (takich jak czynsz, wynagrodzenia, itp), ani być wydatkowana na zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów.
Formą zatrudnienia w ramach miejsc pracy utworzonych z dotacji jest umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę w wymiarze minimum ½ etatu.
Nie. Przedsiębiorstwo Społeczne, które uzyskało wsparcie dotacyjne, może także się starać o inne instrumenty wsparcia, np. wsparcie pomostowe, przysługujące na okres od 3 do 6 miesięcy
W okresie trwałości - czyli 12 miesięcy od dnia stworzenia miejsca pracy - zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika. W sytuacji, gdy mimo odejścia pracownika, stanowisko pracy nie ulegnie likwidacji i zostanie niezwłocznie ponownie obsadzone przez osobę spełniającą kryteria osoby wykluczonej, uznaje się je za "istniejące nieprzerwalnie". Okres pomiędzy ustaniem zatrudnienia jednej osoby, a zatrudnieniem kolejnej, co do zasady, nie powinien przekraczać 30 dni.
Przedsiębiorstwo Społeczne, które otrzyma dotację na stworzenie miejsca pracy, ma obowiązek utrzymać jego trwałość przez min. 12 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy.
Dać tutaj wszystkich z CIR Radom? Czy tylko animatorów, specjalistów do spraw rekrutacji?

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie radomskim:

Poniżej będą oczywiście obrazki o innych instrumentach z odnośnikami, jak już będą gotowe 🙂