Biuletyn Sieci OWES, Nr. 1/2019 – Luty 2019

Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy
Redakcja: Sylwia Krzyżanowska, Jolanta Kalinowska
Skład: Studio Lingbrett

Biuletyn Sieci OWES jest wydawany w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drodzy Czytelnicy,
przedstawiam?y Wa? kolejny num?er „Biuletynu Sieci ?OWES”?

Na początek proponujem?y? żeb?yście zapoznali się z artykułe?m dotyczący? ?znaków ?jakości E?kono?mii Społecznej i Solidarnej? z którego dowiecie się więcej na te?at II edycji konkursu organizowanego w ???? roku.

W tekście stanowiący? główny te?at tego wydania zo?baczycie na konkretnych przykładach przedsię?biorstw społecznych? jaką rolę pełni ekonom?ia społeczna w aktywizacji o?bszarów wiejskich.

Aktualne wydanie obfituje w przykłady do?brych praktyk. O? roli partnerstw w rozwoju lokalny? ?będziecie ?mogli dowiedzie? się z artykułów Doroty ?Lenarczyk oraz Ireny Wojciechowskiej,? które podzieliły się swoi?i doświadczenia?i i historią l?okalnych ?rup Działania? który?i kolejno są? Partnerstwo „?Jab?łkowa Warka” oraz Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”.
Warto także zapozna? się z artykule? J?olanty ?Kosm?owskiej? która na kolejnych stronach opowiedziała na te?at działalności Spółdzielni Socjalnej „Rozwojowo” prowadzącej się lokali gastronom?icznych o nazwie United ?Chicken.

Na zakończenie zachęca?y do poszerzenia swojej wiedzy na te?at działalności ?W?S z regionów po?orskiego i zachodniopom?orskiego.
?
Zachęca?my Was do zapoznania się z treścią niniejszego wydania „Biuletynu”. ?zeka?y na Wasze opinie? propozycje? teksty i tem?aty? które powinny się w ni? znale??. Z?achęca?y do jego dystryb?ucji i rozsyłania znany? Wa? przedsię?iorstwo? społeczny?? lokalny? organizacjo? i sa?orządowco?.
?
Życzym?y m?iłej lektury oraz zapraszam?y do współpracy?
Redakcja