Otwieramy nabór na dotacje w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim!

To propozycja dla osób prawnych i fizycznych z subregionu ciechanowskiego i ostrołęckiego, które są zainteresowane tworzeniem nowych przedsiębiorstw społecznych oraz nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia ich w przedsiębiorstwo społeczne. Ponadto, w subregionie ciechanowskim  zapraszamy istniejące przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane tworzeniem  nowych miejsc pracy – do udziału w naborze do ścieżki dotacyjnej.

Do wzięcia udziału w naborze do ścieżki dotacyjnej w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim zapraszamy:

  1. osoby fizyczne oddalone od rynku pracy (zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. m.in. osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.).
  2. osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, kościelne osoby prawne itp.)

W  subregionie ciechanowskim także:

  1. istniejące przedsiębiorstwa społeczne

Aby zgłosić się do projektu i otrzymać wsparcie finansowe należy:

1) złożyć wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji w przypadku osób fizycznych wraz z zaświadczeniami bądź oświadczeniami o spełnieniu kryteriów uczestnictwa określonych dla osób fizycznych; Załączniki 2 i 3 w przypadku osób prawnych,

– opis planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego – wypełniony Załącznik nr 4,

2) przejść rozmowę rekrutacyjną z specjalistą ds. rekrutacji i reintegracji  i otrzymać pozytywną rekomendację do przyjęcia do dalszej fazy ścieżki dotacyjnej,

3) pod okiem przydzielonego doradcy biznesowego wypełnić i złożyć drogą mailową na adres mowes@mowes.pl wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan) w terminie określonym przez mOWES;

4) poczekać na ocenę wniosku – złożone dokumenty zostaną ocenione przez ekspertów KOW, a w drugim etapie oceny grupa inicjatywna zaprezentuje swój pomysł przed komisją.

W przypadku znalezienia się na liście rankingowej na miejscu premiującym do dofinansowania, wraz z zatrudnieniem pracowników na stanowiskach dotacyjnych podpisana zostanie umowa o przyznanie wsparcia finansowego i wypłacone wsparcie.

Zasady i wymagania dotyczące ubiegania się o dotację / wypłaty wsparcia można sprawdzić w Regulaminie udzielania dotacji i wsparcia pomostowego”.

_________

Rekrutacja odbywa się w ramach projektów: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim/ciechanowskim – IWES 3” (projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 13 000,00 zł na 1 miejsce pracy w subregionie ciechanowskim i 14 000,00 zł w subregionie ostrołęckim.

Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych (odpowiednio w subregionie ciechanowskim 1000,00 zł i subregionie ostrołęckim 1100,00 zł).

Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto.

UWAGA! Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w „Regulaminie rekrutacji” i Regulaminie udzielania dotacji i wsparcia pomostowego” oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ). Informacji udzielają także Centra Inkubacji i Rozwoju PES w Ciechanowie i Ostrołęce – kontakt telefoniczny z Dorotą Macioch-Kowalską (subregion ciechanowski, nr tel. 504 496 939) lub Agatą Kosowską (subregion ostrołęcki, nr tel. 604 243 272). Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres odpowiednio dkowalska(at)cofund.org.pl lub akosowska(at)cofund.org.pl.