W dniu 19 września br. w Radomiu przy ulicy 25 czerwca 45 odbyła się uroczysta inauguracja nowej siedziby Centrum Inkubacji i Rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES). To kolejne miejsce, po centrach w subregionach radomskim, ciechanowskim i ostrołęckim, na mapie Mazowieckich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Otwarciu towarzyszyła historyczna oprawa, nawiązująca do bogatych tradycji rozwoju spółdzielczości w subregionie radomskim. Gospodarze zadbali o właściwą scenografię i specjalne stroje z epoki: eleganckie damy w sukniach stylizowanych na lata 20. spacerowały między kramami i stoiskami rozstawionymi przed wejściem do siedziby Centrum. Zabieg ten miał podkreślić fakt, że to właśnie w Radomiu powstała jedna z trzech pierwszych spółdzielni w Polsce pn. „Oszczędność”, która była typową spółdzielnią spożywców. Prawdziwy boom na spółdzielnie przyszedł w dwudziestoleciu międzywojennym. Wtedy w Radomiu powstawały liczne spółdzielnie handlowe, oszczędnościowo – pożyczkowe, budowlano – mieszkaniowe, rolnicze, przemysłowo – handlowe.

Siedem lat doświadczeń

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku. Wysoką jakość świadczonych przez nas usług potwierdza akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Centrum Inkubacji i Rozwoju PES to jeden z wielu ośrodków, w którym wspieramy istniejące i powstające podmioty ekonomii społecznej, pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy w regionie, integrujemy środowiska lokalne, zawiązujemy partnerstwa. Oferujemy wsparcie szkoleniowe, doradcze, dotacyjne, budujemy sieci współpracy. Nasze usługi są bezpłatne, skorzystać z nich mogą zarówno osoby fizyczne (chcące utworzyć podmiot ekonomii społecznej lub rozpocząć w nim pracę), jak i osoby prawne (takie jak spółdzielnie socjalne, organizacje p7ozarządowe, koła gospodyń wiejskich, etc.).

Dzięki takim działaniom społeczności lokalne integrują się wokół wyznaczonych przez siebie celów i nawiązują współpracę z innymi ośrodkami, wymieniając się swoimi doświadczeniami. Ekonomia Społeczna to dziedzina, która łączy lokalne grupy działania z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy, ośrodkami pomocy społecznej i innymi jednostkami, które wspierają rozwój podmiotów ekonomii społecznej w regionie.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku. Zainicjował powstanie kilkudziesięciu przedsiębiorstw społecznych, a ponad 200 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z różnych form wsparcia, czego bezpośrednim efektem było m.in. utworzenie blisko 100 nowych miejsc pracy w regionie.

Biuro mOWES:
ul. 25 Czerwca 45
26-600 Radom
Animator: abulska@cofund.org.pl, tel. 600 923 287
www.mOWES.pl

Ogłaszamy wyniki posiedzeń komisji rekrutacyjnej do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” .

W oparciu o oceny opisów planowanej działalności i rekomendacje spec. ds. reintegracji, Komisja Rekrutacyjna postanowiła o przyjęciu do ścieżki dotacyjnej Projektu podmiotów, które złożyły wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Do ścieżki dotacyjnej projektu zostały zakwalifikowane następujące osoby prawne/grupy inicjatywne:

 1. Grupa inicjatywna „Samorządy dla Mieszkańców” – Miasto Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski
  2. Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”
  3. Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
  4. Spółdzielnia Socjalna Sosenka
  5. Spółdzielnia Socjalna VALIDUS
  6. Spółdzielnia Socjalna Na Wspólnej

Z listą rankingową podmiotów przyjętych do ścieżki dotacyjnej projektu można zapoznać się TU.

Podmioty, które pozytywnie przeszły rekrutację, rozpoczynają pracę z doradcą biznesowym, Panem Pawłem Pyrzyńskim (tel. 602-825-659, e-mail: ppyrzynski@cofund.org.pl) nad wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplanami.

Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (formaty: część opisowa – pdf / część budżetowa – excel) na adres mowes@mowes.pl do dnia 24.10.2019 r. (czwartek).

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 14 000,00 zł. Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe (1100,00 zł/miejsce pracy) wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto.

Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które w danym przedsiębiorstwie społecznym były już zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a od dnia rozwiązania umowy do dnia złożenia Wniosku nie minęło mniej niż 6 miesięcy.  

Wzory dokumentów (biznesplan: część opisowa i budżetowa) oraz Regulamin udzielania dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów, są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/ w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Złożone biznesplany przejdą w pierwszej kolejności ocenę formalną, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Ocena  merytoryczna składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to  ocena pisemna biznesplanów przez parę ekspertów – członków komisji oceny wniosków (KOW). Drugi etap oceny merytorycznej to  prezentacja biznesplanów oraz odpowiedź na pytania przed komisją oceny wniosków podczas spotkania w regionalnym biurze. Drugi etap oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od terminu złożenia biznesplanów.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pt. „Księgowość w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku (środa) w godz. 12.00 – 16.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1,

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Zasady prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich)
 2. Odpowiedzialność zarządu za sprawy finansowe w organizacji
 3. Obowiązki sprawozdawcze

Szkolenie poprowadzi Pani Aldona Olszewska – zawodowa księgowa, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych oraz szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie księgowości.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 16.09.2019 r. mailowo na adres: lwachowski@cofund.org.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji.