Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach działań w subregionie ciechanowskim planuje organizację szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej mających na celu wzmocnienie kompetencji przedstawicieli organizacji w wybranych obszarach. Poniższa ankieta ma pomóc przygotować ofertę szkoleń adekwatną do Państwa potrzeb i zainteresowań. Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Znamy już oficjalne wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, która w dniu 8 marca obradowała nad oceną wniosków, jakie wpłynęły do mOWES w ramach pierwszego naboru dotacyjnego. Każdy z biznesplanów oceniany był pod względem merytorycznym odrębnie przez dwóch niezależnych ekspertów.

Poniżej publikujemy listy rankingowe dotyczące projektów Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim oraz Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim.

Wszystkim wnioskodawcom, których pomysły zostały ocenione pozytywnie serdecznie gratulujemy! 

Kolejny nabór wniosków o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego zostanie ogłoszony w drugim kwartale b.r.

LISTA RANKINGOWA_CIE

LISTA RANKINGOWA_OST

Nie masz pomysłu na to jak zmienić swoje życie. Boisz się, podjąć własną działalność gospodarczą. Myślisz, że sobie nie poradzisz. Słyszałeś o przedsiębiorstwach społecznych, np. spółdzielni socjalnej? Jeśli nie to koniecznie musisz przeczytać ten tekst. Założenie spółdzielni może zmienić twoje życie, tak jak zmieniło życie Agnieszki Golińskiej, dziś prezeski spółdzielni socjalnej „Amelia”.

Do końca marca trwa nabór osób i instytucji z subregionów ciechanowskiego i ostrołęckiego.

Spółdzielnia socjalna „Amelia” powstała w 2013 roku. Utrzymuje się na rynku z powodzeniem, a jej oferta jest coraz bardziej ciekawa.

– Historia zaczyna się od dziewczynki chorej na autyzm. Amelka, to właśnie o niej mowa, była motorem działania dla pięciu kobiet, by zmienić nasze życie. Rozwiązaniem problemu jakim był brak pracy. Postanowiłyśmy uruchomić Centrum Opiekuńczo –Wychowawcze. Trudno było mi znaleźć pracę. Mam za sobą poważną operację głowy. Utworzenie spółdzielni dało mi szansę na lepsze życie. Dziś mam pewność, że wszystko jest w moich rękach. Nikt nie może mnie zwolnić – przekonuje Agnieszka Golińska, prezeska. 

Taką szansę może mieć każdy. Właśnie trwa drugi etap rekrutacji do projektu, w ramach którego można m.in. uzyskać dotacje na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej, w tym na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego na północnym Mazowszu!

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) serdecznie zaprasza grupy inicjatywne osób fizycznych i prawnych, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne z terenu subregionu ciechanowskiego i ostrołęckiego, które chciałyby utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub rozwinąć już istniejące do udziału w projekcie „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” oraz „(…) w subregionie ostrołęckim”.

– W ramach ogłaszanej rundy konkursowej przewidziane jest przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego i pomostowego na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 11 000 zł dla jednego uczestnika projektu jednak nie więcej niż 55 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne. Minimalna kwota dofinansowania nie została określona – zachęca Katarzyna Koźlicka-Sauleniene, z Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego.

Aby wziąć udział w naborze grupa inicjatywna/PS/PES zobowiązana jest do wypełnienia i złożenia w wersji elektronicznej lub papierowej kompletu dokumentów w terminie do 31 marca 2017 roku. Dokumenty należy przesłać zgodnie z zasadami określony w Regulaminie rekrutacji. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.mowes.pl w zakładce do pobrania.

Rozumiemy, że rozpoczynanie nowego życia i budowanie przedsiębiorstwa społecznego może wydawać się zadaniem bardzo trudnym. Dlatego bez zbędnych formalności wychodzimy ludziom naprzeciw – mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, kierownik mOWES. – W Ciechanowie i Przasnyszu zorganizowaliśmy Centrum Inkubacji i Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych. Można w nich uzyskać poradę, np. jak założyć własne przedsiębiorstwo społeczne, ale także: jak pozyskać środki na działalność, czy też, jak promować się w Internecie. W ramach CIR wybrani eksperci będą świadczyli usługi doradztwa prawnego, księgowego i marketingowe. Wystarczy do nas zapukać – dodaje.

 

W konkursie mogą wziąć udział:

W przypadku naboru dotyczącego zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Grupy Inicjatywne, których członkami są:
– Osoby fizyczne;
– Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia.

W przypadku naboru dotyczącego tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących podmiotach ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwach społecznych:
Przedsiębiorstwa społeczne – PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
Podmioty Ekonomii Społecznej – PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) – wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej).

 

Nabór trwa do 31 marca 2017 r.

Kontakt: 

Subregion ostrołęcki: Katarzyna Koźlicka – Sauleniene, tel. 887 092 994, k.kozlicka(at)argenta.ngo 
Subregion ciechanowski: Monika Morawska, tel. 887, 092, 992, m.morawska(at)argenta.ngo

Informujemy, że po zakończonej procedurze powtórnej oceny formalnej wniosków złożonych w ramach projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” i „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”, wszystkie złożone aplikacje zakwalifikowały się do etapu oceny merytorycznej. Wezwani do uzupełnień Wnioskodawcy poprawili uchybienia formalne.

 

Lista wniosków o przyznanie wsparcia finansowego przekazanych do oceny merytorycznej:
IWES w subregionie ostrołęckim:

1/OST/2017 – Spółdzielnia Socjalna „Amelia”

2/OST/2017 – Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej”

3/OST/2017 – Łukasz Skorupski, Elżbieta Skorupska, Zdzisław Skorupski, Hubert Skorupski

4/OST/2017 – Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo

5/OST/2017 – Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”

6/OST/2017 – Spółdzielnia Socjalna „VALIDUS”

 

IWES w subregionie ciechanowskim:

1/CIE/2017 – Paweł Bartoszewski, Ryszard Włodkiewicz, Robert Bens

2/CIE/2017 – „INKLUZYWNA” Spółdzielnia Socjalna

3/CIE/2017 – „HAVEN” Spółdzielnia Socjalna

4/CIE/2017 –  Urząd Gminy i Miasta Żuromin; Fundacja „Leśne Zacisze”

5/CIE/2017 – AUTO-KOMPLEKS Spółdzielnia Socjalna

6/CIE/2017 – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS

7/CIE/2017 – Fundacja Pracy Narodów

8/CIE/2017 – Anna Dobaczewska, Wioleta Górnicka, Agnieszka Romanowska, (Monika Karwowska – Gloch), Agnieszka Szymańska