Uprzejmie informujemy, że czekamy na akceptację przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Regulaminu przyznawania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej. Wkrótce po uzyskaniu od Instytucji Pośredniczącej informacji zwrotnej będziemy mogli uruchomić procedury składania wniosków na dofinansowanie spółdzielni. Oznacza to powołanie Komisji Oceny Wniosków, która będzie analizowała biznesplany i pozostałe dokumenty niezbędne do wydania decyzji o przyznaniu dotacji.

W Regulaminie przyznawania finansowania, na którego akceptację czekamy, zawarte są informacje o sposobie przyznawania dotacji, czyli: jak, kto, dlaczego, po co, itp. We wspomnianym dokumencie osoby fizyczne i prawne zainteresowane uzyskaniem wsparcia na założenie przedsiębiorstwa społecznego znajdą konkretne i przejrzyste informacje odnośnie procedur postępowania.

O akceptacji Regulaminu przyznawania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej i powołaniu Komisji Oceny Wniosków poinformujemy wkrótce na stronie internetowej projektu.

Pierwsza w projekcie IWES na północnym Mazowszu wizyta studyjna odbyła się 22 czerwca. W wyjeździe do  Spółdzielni Socjalnej „NIE JESTEŚ SAM” w Nidzicy udział wzięło 17 osób, w tym 12 członkiń Stowarzyszenia Aktywnych Pań  w Zauziu i pięć innych osób zainteresowanych praktycznym wymiarem ekonomii społecznej.

Uczestnicy wyprawy dotarli do Nidzicy ok. godz. 11.00. Na miejscu przywitała ich Prezes Spółdzielni „NIE JESTEŚ SAM” Anna Olszanicka, która opowiedziała o początkach powstania przedsiębiorstwa. W dyskusji przy kawie jego członkowie podzielili się z uczestnikami wyjazdu problemami, jakie napotykają w bieżącej działalności, a także sukcesami, jakie odnoszą. I nie były to puste słowa – Prezes Spółdzielni porusza się na wózku i mimo swojej niepełnosprawności doskonale radzi sobie z obowiązkami wynikającymi z pełnionej funkcji. Następnie – ponieważ Spółdzielnia specjalizuje się w produkcji pierogów według tradycyjnych receptur – dla uczestników przygotowano poczęstunek składający się z kilku rodzajów pierogów.

Równie atrakcyjnym punktem wyprawy było zwiedzanie zamku krzyżackiego w Nidzicy. Aktualnie służy on za miejskie centrum biznesu, kultury i rozrywki. W zamku mieści się: Muzeum Ziemi Nidzickiej z ekspozycją etnograficzno-historyczną, Nidzicki Ośrodek Kultury, Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej, Galeria Autorska Hieronima Surpskiego, pracownia rzeźby i biblioteka miejska.

Dodatkowo, już poza programem, w drodze powrotnej uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili „Garncarską Wioskę”. Dowiedzieli się, że to przedsiębiorstwo społeczne  zatrudnia 12 osób i prowadzi produkcję oraz usługi garncarskie, krawieckie, wyrób pamiątek i produkcję papieru czerpanego. Poza tym organizuje szkolenia i wydarzenia integracyjne. „Garncarska Wioska” we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami tworzy miejsca pracy dla bezrobotnych, a dochody z działalności przekazuje na cele społeczne. Jest przykładem i inspiracją dla tych, którzy chcą założyć spółdzielnię socjalną lub poszukują zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Późnym popołudniem uczestnicy dotarli do gospodarstwa agroturystycznego „Gospody Pod Kasztanem”, gdzie czekały na nich przepyszne dania z grilla. Ponieważ członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Pań tworzą zespół wokalny, nie obyło się bez ludowych śpiewów i – co okazało się niespodzianką – gry na akordeonie jednego z uczestników wyjazdu. Goście zgromadzeni w Gospodzie byli zachwyceni. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni uczestnicy pierwszej w projekcie wizyty studyjnej dotarli do Zuzia ok.  godz. 20.00.

Uprzejmie informujemy o modyfikacji zapisu w Regulaminie udziału w projekcie.  Zmianie ulega paragraf 10 pkt. 2 na: „W przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznej (de minimis), Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia informacji zgodnych z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc de minimis. Wartość udzielonego w ramach projektu wsparcia, łącznie z pomocą przyznaną temu podmiotowi, w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego oraz dwóch poprzedzających go okresów sprawozdawczych, nie przekroczy równowartości 200 000 euro.”

Zaktualizowany Regulamin udziału w projekcie można pobrać tutaj lub w zakładce REKRUTACJA.

Pierwsze w projekcie lokalne porozumienie partnerskie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych i rozwoju ekonomii społecznej zostało podpisane 14 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Różanie.  Porozumienie zostało zawarte pomiędzy trzema podmiotami: Urzędem Gminy Różan, Gminnym Ośrodkiem Upowszechniania Kultury oraz Stowarzyszeniem Aktywnych Pań w Zauziu.

Każda z instytucji będzie podejmować działania, które rozwiną ich własny potencjał, a także całego regionu. W efekcie tych działań: zmniejszy się zagrożenie wykluczeniem społecznym poprzez przyrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, zwiększy się potencjał podmiotów ekonomii społecznej, wzrośnie świadomość lokalnej społeczności, powstaną nowe partnerstwa lokalne na rzecz ekonomii społecznej. Partnerzy zobowiązali się także do promocji i wsparcia ekonomii społecznej zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Partnerstwo lokalne polega na aktywizowaniu społeczności i zachęcaniu ich do współpracy przy określaniu lokalnych problemów i – co ważniejsze – ich rozwiązywaniu na poziomie gminy, miasta czy powiatu. Oddolne inicjatywy w gronie podmiotów, które najlepiej wiedzą, czego potrzebują, dają przecież najlepsze efekty, motywują do wytężonej pracy. Partnerstwo zakłada: dobrowolność udziału wszystkich uczestników, ich równość wobec siebie, wspólnie ustalony przez wszystkich problem i sposoby jego rozwiązania, wspólne planowanie, decydowanie i promocje, a także wspólną odpowiedzialność.

Kolejne partnerstwo  w ramach „Innowacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” powstanie do końca czerwca w Ostrołęce.

Zapraszamy przedstawicieli NGO na spotkanie informacyjne na temat możliwości pomocy lokalnym organizacjom pozarządowym. O konkretnych narzędziach ekonomii społecznej opowiedzą 25 czerwca 2012  o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (Plac Wolności 60) – eksperci Fundacji „Fundusz Współpracy” i Stowarzyszenia KRES.

Czekamy na tych, którzy chcą wzmocnić i rozwinąć swój potencjał. Dla lokalnych NGO w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” (IWES) oferujemy bezpłatne szkolenia, doradztwo i specjalistyczne usługi, w tym prawne, księgowe, marketingowe. Weźmiemy pod uwagę indywidualne potrzeby uczestników spotkania.

Aktualnie ekonomia społeczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która oferuje możliwości poszukiwania długotrwałych źródeł finansowania przedsięwzięć społecznych. Ludziom w trudnej sytuacji życiowej daje szansę na życiową i zawodową stabilizację, zaś podmiotom ekonomii społecznej, w tym NGO-som – okazję do rozwinięcia własnych skrzydeł i potencjału lokalnej społeczności.

Serdecznie zapraszamy!

 

Masz okazję poznać dobre praktyki w organizowaniu się lokalnej społeczności i czerpaniu z tego osobistej i zawodowej satysfakcji. Członkowie Spółdzielni Socjalnej „NIE JESTEŚ SAM” opowiedzą, dlaczego firma powstała i jak stawiała pierwsze kroki w swoich branżach – czyli w usługach cateringowych, porządkowych, pielęgnacji terenów zielonych i przy organizacji domowych imprez. Zdradzą, czy bezrobotnym i niepełnosprawnym członkom Spółdzielni udało się z sukcesem wrócić na rynek pracy, czy tworzą zgrany i efektywny zespół. A może poznasz tajemnicę ich farszu do pierogów…

W związku z wizytą studyjną oferujmy bezpłatnie:
– zwiedzanie jednej z najciekawszych spółdzielni socjalnych w województwie warmińsko-mazurskim i dodatkowo lokalnej atrakcji turystycznej;
– zdobycie praktycznej wiedzy o tym, czym jest ekonomia społeczna;
– transport;
– obiad.

Termin wyjazdu: 22 czerwca 2013 r.
Program wizyty:
8:00-8:30 – rejestracja uczestników, parking przy Szkole Podstawowej w Zauziu k. Różana
8:30-11:30 – przejazd do Nidzicy
11:30-12:30 – spotkanie z Prezesem Spółdzielni
12:30 – obiad
13:00-15.30 – zwiedzanie Spółdzielni, spotkanie z jej członkami, rozmowa przy kawie na temat powstania Spółdzielnia oraz bieżącej działalności
15:30–17:00 – zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Nidzicy
17:00 – powrót

Zainteresowani udziałem w wizycie studyjnej proszeni są o przesyłanie zgłoszeń do 18 czerwca na adresy mailowe: jkowalczyk@cofund.org.pl lub k.kozlicka@kres.org. Liczba miejsc ograniczona do 19.

Na wspólną wyprawę zapraszamy m.in. przedstawicieli:
– fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i innych NGO;
– sektora samorządowego i podległych im jednostek;
– instytucji pomocy i integracji społecznej;
– instytucji rynku pracy
z terenu powiatu makowskiego i ostrołęckiego w woj. mazowieckim.

Wizyty studyjne są kolejnym – po szkoleniach, doradztwie, tworzeniu spółdzielni socjalnych i lokalnych partnerstw, Komitecie Ekonomicznym i promocji ekonomii społecznej „na kółkach” – działaniem podjętym w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.

Zapraszamy na otwarte i bezpłatne szkolenie dla osób i organizacji – Aspekty prowadzenia przez podmioty ekonomii społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej”. Zajęcia odbędą się 10 czerwca w godz. 9:00-16:00 w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. W szkoleniu udział mogą wziąć przedstawiciele lokalnych organizacji i osoby fizyczne planujące założyć fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną lub inny podmiot sektora ekonomii społecznej – z terenu gmin: Goworowo, Troszyn, Rzekuń.

Pod formalnym tytułem szkolenia kryje się ciekawa i praktyczna wiedza z zakresu:
– obwarowań prawnych dotyczących działalności statutowej i gospodarczej w ogóle;
– działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w podmiotach ekonomii społecznej;
– statutu podmiotów ekonomii społecznej w kontekście działalności statutowej i gospodarczej;
– różnych form prowadzenia działalności gospodarczej w III sektorze;
– opodatkowania organizacji pozarządowych w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej;
– zwolnień podatkowych dla organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem celów statutowych i sposobów ich realizacji przez organizacje pozarządowe;
– obowiązków wynikających z rachunkowości w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.

Jeśli jesteś zainteresowana/y tematem szkoleń, skontaktuj się z nami jak najszybciej: e-mail: k.kozlicka@kres.org, tel.: 887 092 994.

Zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona!

 

Blisko trzydziestu przedsiębiorców i instytucji z regionu ostrołęckiego wzięło udział w 3. już edycji Targów Przedsiębiorczości, zorganizowanych 2 czerwca w Goworowie. Wśród nich znalazł się także namiot Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Z roku na rok targi cieszą się coraz większym zainteresowaniem, to duża impreza jak na skalę Gminy Goworowo. Przede wszystkim była okazją do zadania pytań i udzielenia podpowiedzi w temacie zakładania swojej działalności i prowadzenia biznesu. Temu też służyła dyskusja panelowa o rozwoju przedsiębiorczości w Gminie. Szansą na podzielenie się swoimi doświadczeniami były indywidualne prezentacje wystawców. Mogliśmy powiedzieć o projekcie IWES i ogromnych możliwościach jakie dają konkretne narzędzia ekonomii społecznej.

W plebiscycie na najciekawsze stoisko zwyciężyło trzech wystawców: Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego PPOR Z. Kochanowicz, Energas Technika Grzewcza i Sanitarna oraz Silvia Art Zespół amatorów, plastyków i rękodzielników. Oprócz kwestii biznesowych nie zabrakło też rozrywki.  Atrakcją popołudnia w Goworowie był mecz, gdzie po „wrogich” stronach boiska stali celebryci znani z telewizyjnych seriali i zawodnicy  „ORZ” Goworowo. Wygrali ci pierwsi.

Organizatorami Targów byli: Wójt Gminy Goworowo, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie.

W strugach deszczu Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej zawitał 25 maja na XI Dni Ostrowi Mazowieckiej i III Dni Ziemi Ostrowskiej. Trzydniowa impreza zaplanowana została z rozmachem w sąsiedztwie stawu miejskiego przy ul. Trębackiego w Ostrowi. Rozstawiono małe wesołe miasteczko, stoiska z pożywieniem i scenę. Niestety ze względu na potężne opady deszczu część imprezy zaplanowanej na zewnątrz się nie odbyła. Przemówienia i część oficjalną przeniesiono do hali MOSiR.

Wcześniej jednak burmistrz wręczył wyróżnienia lokalnym społecznikom i działaczom w zakresie: „Osobowość Miasta Ostrów Mazowiecka i Ziemi Ostrowskiej” oraz „Lider Społeczności Lokalnej”. W pierwszej kategorii wyróżnienia otrzymali: ks. prałat Stanisław Skarżyński, przedsiębiorca Edward Chrupka, historyk Ryszard Ejchelkraut, sędzia Tadeusz Gomoliszka, małżeństwo Teodora i Henryk Kaczyńscy, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach Roman Świerżewski, małżeństwo lekarzy Ewa i Henryk Olszewscy, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbieta Chojnacka i radna Hanna Łasinowska. Natomiast liderami społeczności lokalnej zostali: nauczyciel i drużynowa 29 DH „Pogodni” Grażyna Duda, prezes stowarzyszenia „Zakręcona Ostrów” Jan Sikora i nauczyciel i koordynator programu „PaT” w Ostrowi Ewa Syrek.

Nie tylko nagrodzeni przez burmistrza mieli okazję zawitać do naszego stoiska, rozstawionego na hali pływalni. Idee ekonomii społecznej promowaliśmy w otoczeniu stoisk promocyjnych szkół, a także lokalnych producentów mebli i żywności. Imprezie towarzyszyły również koncerty orkiestr dętych z Ostrowi i z Zambrowa, a także występy zespołów ludowych i rockowych oraz przedszkolaków w ramach festiwalu „Dla Ciebie Mamo”.

Organizatorem XI Dni Ostrowi Mazowieckiej i III Dni Ziemi Ostrowskiej był Urząd Miasta Ostrowi Mazowieckiej.