Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczyna prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim. Naszym najważniejszym zadaniem jest utworzenie 60 miejsc pracy dla osób bezrobotnych w podmiotach ekonomii społecznej, tj. stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych. Na utworzenie tych miejsc przyznawać będziemy wsparcie finansowe. Ponadto w ramach działań ośrodka będziemy wspierać lokalnie organizacje doradztwem, szkoleniami oraz wyjazdami studyjnymi. Bardzo ważne dla nas będzie również zachęcenie przedstawicieli samorządów, organizacji i biznesu do współpracy w ramach tzw. partnerstw lokalnych. Chcemy, aby ekonomia społeczna stała się istotnym narzędziem rozwoju Waszych organizacji.

27 kwietnia 2017 r. w godz. 12.00-15.00  w sali konferencyjnej Hali Sportowej przy ul. Reymonta 13a w Białobrzegach odbędzie się spotkanie warsztatowe dla instytucji i podmiotów zajmujących się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu białobrzeskiego . Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują.

Serdecznie Państwa zapraszam na powyższe spotkanie. Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i rozmowę o potrzebach lokalnych organizacji. W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/G46PKd788Gd3hKFp1

Wiemy już, kto zakwalifikował się do udziału w projekcie „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” w ramach II tury rekrutacji osób fizycznych i prawnych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Uwzględniając złożone formularze rekrutacyjne, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego, Komisja Rekrutacyjna przyznała Uczestnikom następującą liczbę punktów:

  1. Beata Fidura – Spółdzielnia Socjalna Pracuś – suma punktów 19
  2. Ewelina Paziewska – Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych Dla Wsi – suma punktów 19
  3. Magdalena Anna Walijewska – Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem – suma punktów 19
  4. Marcelina Lejmanowicz – Fundacja Patrzę w Przyszłość – suma punktów 17

 

Minimalna liczba punktów kwalifikujących uczestników do udziału w dalszych etapach projektu wynosiła: 10.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym i życzymy owocnej pracy nad rozwijaniem swoich pomysłów.

 

 

Znamy już listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” w ramach II tury rekrutacji osób fizycznych i prawnych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

 

Zakwalifikowane do dalszego wsparcia osoby rozpoczynają już cykl szkoleniowo-doradczy przygotowujący do zakładania i rozwoju społecznego biznesu.
Do Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Ciechanowie (Plac T. Kościuszki 7 lok. 5) zapraszamy na warsztaty: w piątek 7 kwietnia o godz. 9:30 z efektywnej komunikacji, a w poniedziałek 10 kwietnia z funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Następnie członkowie powstałych grup inicjatywnych uczestniczyć będą w indywidualnych spotkaniach z doradcą biznesowym w celu przygotowania biznesplanu przedsięwzięcia.

Protokół ze spotkania rekrutacyjnego wraz z listą osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się tutaj.

 

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczestników do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” został wydłużony do 10 kwietnia 2017 roku.

W ramach projektu oferujemy wsparcie przy tworzeniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, tj. w spółdzielniach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach, spółkach non-profit. Uczestnikami moga zostać zarówno osoby jak i podmioty prawne, które zamierzają utworzyć lub rozwijać przedsiębiorstwa społeczne m.in. tworząc nowe miejsca pracy dla osób oddalonych od rynku pracy.

W projekcie mogą wziąć udział:
W przypadku naboru dotyczącego zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Grupy Inicjatywne, których członkami są:

  • Osoby fizyczne;
  • Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia.

W przypadku naboru dotyczącego tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących podmiotach ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwach społecznych:

  • Przedsiębiorstwa społeczne – PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
  • Podmioty Ekonomii Społecznej – PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) – wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej).

Rekrutacja trwa do 10 kwietnia 2017 r.

Kontakt:
Subregion ostrołęcki: Katarzyna Koźlicka – Sauleniene, tel. 887 092 994, k.kozlicka(at)argenta.ngo

Regulamin oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: https://mowes.pl/do-pobrania/