Wciąż istnieje niewykorzystany potencjał lokalny na Mazowszu – wyniki ankiety

 

We wzajemnych relacjach między podmiotami ekonomii społecznej, w tym NGO i jednostkami samorządu terytorialnego (JST) istnieje spory niewykorzystany potencjał współpracy. Choć większość respondentów z samorządu deklaruje jakąś formę współpracy, 90% samorządów nie ma świadomości istnienia na swoim terenie podmiotów ekonomii społecznej (PES) poza fundacjami i stowarzyszeniami. Tylko 18 % dokonuje społecznie odpowiedzialnych zakupów z udziałem PES. Kondycja relacji sektora pozarządowego i samorządowego z perspektywy Polski powiatowej nie jest więc najlepsza. Takie wnioski płyną z badania ankietowego „Drogi współpracy – jak samorządy współdziałają z organizacjami”, którego inicjatorem i głównym wykonawcą był Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy. Celem badania było badanie szans i barier współpracy samorządów i podmiotów ekonomii społecznej w województwie mazowieckim.

Badanie zainicjował i przeprowadzał Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy wsparciu: Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz we współpracy z innymi mazowieckimi OWES-ami: Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS), Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ankietę rozesłano do wszystkich samorządów na Mazowszu, wpłynęło 161 odpowiedzi od przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla (JST: urzędy miasta, gminy, gminy miejsko-wiejskiej, starostwa powiatowego oraz miasta na prawach powiatu). Co cieszy, większość badanych JST (90%) przeznacza jakieś środki finansowe na współpracę z podmiotami ekonomii społecznej, w tym NGO. Większość też jakąś formę współpracy praktykuje. Pytania pogłębiające wskazują jednak, że są to często działania fasadowe, wymuszone przez prawo. Potencjalni partnerzy nie wykorzystają w pełni swoich możliwości, za mało się znają. Większość zdiagnozowanych wyzwań wiąże się z ograniczeniami w komunikacji, brakiem informacji a czasami też obawą przed innymi formami działalności lub koniecznością współdziałania z innym typem partnerów, niż zazwyczaj ma to miejsce.

40,63% przedstawicieli JST nie jest w stanie sprecyzować jasnego poglądu na współpracę z podmiotami ekonomii społecznej (PES). Najczęściej partnerami we współpracy są łatwo rozpoznawalne dla opinii publicznej podmioty, jak fundacje i stowarzyszenia, ale współpraca, w stopniu minimalnym dotyczy podmiotów ekonomii społecznej takich, jak:

Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW), czy przedsiębiorstwa społeczne (PS), w tym spółdzielnie socjalne. O 90% respondentów jest w ogóle świadomych istnienia takich podmiotów, a jeszcze mniejsza grupa z nimi współpracuje. Daje to duży potencjał do dalszej pracy animacyjnej z przedstawicielami administracji. Optymizmem napawa fakt, że tylko 5,63% przedstawicieli JST wprost mówi, że nie jest zainteresowanych współpracą z PES.  Współdziałanie opiera się na konwencjonalnych formach, przewidzianych w prawie (konsultacje dokumentów strategicznych, partnerstwo w określonych projektach, konsultacje i współpraca w komisjach konkursowych, w ponad 70% następuje powierzenie lub zlecenie realizacji zadania publicznego). Wyniki wskazują na niewykorzystanie w pełni dostępnych narzędzi, jak sprawnie działający pełnomocnik ds. organizacji czy rada pożytku publicznego. Bardzo praktyczną dostępną formą współpracy jest np. wspólne ustalanie kalendarza imprez lokalnych. Jedynie 18% respondentów zadeklarowało, że spośród kupowanych przez urząd usług i towarów są te, oferowane przez PES. Choć 48% twierdzi, że na terenie JST są usługi i towary, które mogą być kupowane od tych podmiotów. Niemal drugie tyle (40%) deklaruje, że nie ma świadomości, czy takie usługi i towary mogłyby być kupowane w sposób odpowiedzialny społecznie. Stwarza to ogromne pole do pracy nad budowaniem świadomości oraz powiązań pomiędzy PES a JST.  Prostym i efektywnym narzędziem ułatwiającym odnalezienie PES-ów oferujących usługi i towary potencjalnie interesujące dla JST oraz nawiązanie z nimi kontaktu są platformy internetowe służące dokonywaniu odpowiedzialnych (społecznie, środowiskowo) zakupów – np. www.zlepszejpolki.pl, www.wspierajiwybieraj.pl, www.DobryRynek.pl czy skorowidz branżowy usług ekonomii społecznej na Mazowszu dostępny pod linkiem: http://es.mcps-efs.pl/skorowidz-branzowy. Zakupy odpowiedzialne społecznie z wykorzystaniem klauzul społecznych zapewniają trwałość miejsc pracy dla osób z trudnościami na rynku pracy (zagrożonych wykluczeniem społecznym), które są ustawowo zatrudniane w przedsiębiorstwach społecznych: jak osoby, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, z uzależnień, długotrwale bezrobotne, po kryzysach psychicznych itp. 1/3 respondentów deklaruje, że ich JST nie prowadzi działań promujących ekonomię społeczną.

 Zmiana istniejącego stanu rzeczy spoczywa nie tylko na samorządach, ale w co najmniej równym stopniu na samych podmiotach ekonomii społecznej (PES), czy OWES-ach (ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej).  Poza realizacją obowiązków przewidzianych w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego, widoczne są chlubne wyjątki, w których współpraca kwitnie, a samorządy angażują się w tworzenie PES, PS i partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Bo warto podkreślić, że same samorządy mogą zakładać przedsiębiorstwa społeczne i tworzyć miejsca pracy, zapewniać im lokalne zlecenia komunalne, co stanowi alternatywę dla wypłacania zasiłków. Tak powstała na przykład Spółdzielnia Socjalna „Szansa”, utworzona przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin oraz Fundację „Leśne Zacisze” zajmująca się między innymi dostarczaniem urzędowej korespondencji i utrzymaniem porządku (otrzymuje zlecenia na takie usługi komunalne) czy Spółdzielnia Socjalna „Węgrowianka” z Węgrowa, utworzona przez Miasto Węgrów i Starostwo Powiatowe zajmująca się utrzymaniem terenów zielonych i usługami remontowo-budowlanymi. Kolejny dobry przykład to Wyszkowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Szron”- powstała dzięki determinacji grupy inicjatywnej złożonej z osób niepełnosprawnych oraz dzięki przychylności władz samorządowych. Zatrudnia około 10 osób, które obsługują m.in. monitoring wizyjny miasta Wyszkowa, punkt xero oraz zajmują się obsługą (administracja, transport osób niepełnosprawnych).

Międzysektorowe partnerstwo jest podstawą pomyślnego rozwoju zatrudnienia i przedsiębiorczości zakorzenionej w lokalnych społecznościach – mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES).
Nasz mOWES, w swojej historii przyczynił się już do podpisania 20 takich  partnerstw – dodaje.

Wobec trudności z opisem procesów przy pomocy metod ilościowych (mała liczba odpowiedzi na pytania otwarte), Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczęła jakościową część badania, obejmującą 24 wywiady grupowe w 10 powiatach  województwa w 3 subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim.

Link do graficznej prezentacji badań: TU

Link do badania, którego wyniki przedstawiono w artykule:  http://drogiwspolpracy.badanie.net/

Miło nam poinformować, że w marcu b.r. w subregionie radomskim powstały dwa nowe partnerstwa lokalne na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej  – jedno w powiecie zwoleńskim, drugie w przysuskim. Wspólne działanie wielu podmiotów ułatwia nie tylko realizację zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, ale także wzmacnia więzi lokalne oraz aktywność obywatelską.

Partnerstwo w powiecie zwoleńskim zostało podpisane 28 marca 2018 w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu oraz u starosty zwoleńskiego przez 7 następujących podmiotów: 

Europejska Uczelnia Społeczno – Techniczna w Radomiu,

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu,

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu,

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu,

Stowarzyszenie Oświatowe „SYCYNA” w Sycynie,

Urząd Miasta w Zwoleniu,

Szczególnie cieszymy się, nie tylko z włączenia do współpracy władz samorządowych,  czy organizacji NGO, ale także uczelni wyższej (EUST), która zajmuje się polityką społeczną oraz instytucji rynku pracy, co gwarantuje większą wszechstronność przedsięwzięcia. Udział Lokalnej Grupy Działania (Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu), zapewnia  z kolei lepsze umocowanie działań partnerstwa w lokalnej strategii rozwoju. Do grona sygnatariuszy prawdopodobnie dołączy także Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu.

23 marca w Odrzywole zostało podpisane „Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie przysuskim” sygnowane przez Gminę Odrzywół, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem z Klwowa. Partnerzy zobowiązali się m.in. do zmniejszenia liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, do łączenia sił,  wspierania się, budowania   pozytywnego   klimatu   dla   rozwoju   podmiotów   ekonomii społecznej   oraz   promocji   społecznie   odpowiedzialnego   biznesu i społecznie odpowiedzialnego samorządu, korzystającego m.in. z klauzul społecznych oraz zamówień społecznych.

Partnerstwa powstały w ramach projektu pt. „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.. Projekt jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW).

Liczymy, że nowe partnerstwa przyczynią się nie tylko do rozwiązania lokalnych problemów społecznych, ale wymiernej poprawy losu osób  borykających się z utrudnieniami na rynku pracy.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) oraz Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają przedstawicieli klubów sportowych i organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu na bezpłatne szkolenie pn. „Źródła finansowania sportu i infrastruktury sportowej”, które odbędzie się w dniu 20.04.2018 r. (piątek) w godz. 15.00-18.00 w Centrum Dialogu Społecznego ul. Partyzantów 7A  w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Możliwości wsparcia klubów sportowych na poziomie samorządu gminnego i powiatowego (zasady aplikowania, nabory wniosków, niezbędne dokumenty).
  2. Przegląd krajowych środków publicznych (Ministerstwo Sportu, FIO i inne źródła wspierania klubów sportowych).
  3. Środki europejskie na wspieranie sportu i infrastruktury sportowej.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do środy 18 kwietnia 2018 r. mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub przez sms pod nr tel. 607 168 295 z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu organizacji.

Marzec 2018 był wyjątkowo owocny w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Oceniliśmy biznesplany złożone w subregionie ostrołęckim oraz radomskim. Komisje Oceny Wniosków w wyniku obrad w dniu 1 marca 2018 (subregion radomski) oraz 27 marca (subregion ostrołęcki)  przyznały dofinansowanie na utworzenie w sumie  51 nowych miejsc pracy – dla 40 w Radomiu i okolicach oraz 11 w subregionie ostrołęckim.

Podliczając nasze wewnętrzne długofalowe statystyki możemy się pochwalić 209 już utworzonymi miejscami pracy, a po doliczeniu tych, które jeszcze nie powstały, ale mają już przyznane dofinansowanie – liczba ta wzrasta aż do 278! W sumie wsparliśmy już utworzenie 18 partnerstw lokalnych. Mamy tu  na myśli okres od 1-08-2012 do 9-04-2018. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działa już bowiem nieprzerwanie 5,5 roku, początkowo pod  nazwą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  Obecnie jesteśmy największym OWES-em na Mazowszu. Choć zmieniała się ilość subregionów i ewoluowały nazwy projektów oraz partnerzy, to jednak idea wspierania osób oddalonych od rynku pracy jest kultywowana i pozostaje w mOWES bez zmian.  

Zgodnie z § 12  Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim/ostrołęckim/radomskim” wersja 3, obowiązująca od 15.03.2018 r., o przedłużone wsparcie pomostowe w uzasadnionych przypadkach mogą wnioskować przedsiębiorstwa społeczne utworzone przez osoby fizyczne. Liczy się kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają przedsiębiorstwa społeczne utworzone w ramach projektu, jednak również spółdzielnie socjalne założone przez osoby fizyczne (weryfikacja na podstawie statutu spółdzielni) mogą wnioskować o przedłużone wsparcie pomostowe.

 

W ramach projektów przewidziano udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego na
20 Uczestników projektu (pracowników).

Jednocześnie informujemy, że wysokość przedłużonego wsparcia pomostowego będzie zmniejszana o 10% w kolejnych miesiącach. 

Średniomiesięczna kwota wsparcia dla każdego z dotacyjnych uczestników projektu (pracowników) wynosi 500,00 zł przez okres 6 miesięcy, co na jedno dotacyjne miejsce pracy daje łącznie kwotę 3 000,00 zł.

 

Ponadto przedsiębiorstwo społeczne, które skorzysta z przedłużonego wsparcia pomostowego  powinno pamiętać, że zgodnie z pkt 11 i 13 rozdziału 7 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, okres trwałości utworzonych miejsc pracy w ramach projektu wydłuża się z 12 do 18 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy.

11 kolejnych miejsc  pracy powstanie w subregionie ostrołęckim dzięki wsparciu dotacyjnemu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nabór nadal jest otwarty. O wsparcie mogą ubiegać się gminy, powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia i fundacje, a także osoby fizyczne z subregionu ostrołęckiego. Warunkiem jest stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. Nie trzeba wkładu własnego, a jedynie pomysł na biznes. Można otrzymać do 79 tys. zł (przy stworzeniu nowego przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego 5 osób)! Do rozdysponowania pozostały środki na utworzenie ostatnich 12 miejsc pracy.

Sektor ekonomii społecznej rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Jego założeniem jest pomocna dłoń wyciągnięta do osób borykających się ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy, które określa ustawa. Są to osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia oraz poniżej 30, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, po kryzysach psychicznych, wychodzące z bezdomności, uzależnień itp. Dotacje finansowe oraz sieć regionalnych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, a także możliwość włączania się do gry lokalnych samorządów  (np. w ramach programów rewitalizacji) gwarantują przedsiębiorstwom społecznym parasol ochronny na starcie i jednocześnie trampolinę do rozwoju. Samorządy i społeczności lokalne zyskują podwójnie, bo lepiej dawać pracę, niż wypłacać zasiłki. Jak wygląda w praktyce funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego? Można prześledzić na przykładzie nowych grup inicjatywnych, które przeszły już weryfikację i będą zakładać nowe podmioty ekonomii społecznej.

Grupa inicjatywna Kurpie to wspólna  inicjatywa Gminy Myszyniec oraz Powiatu ostrołęckiego. Powoływana do życia nowa spółdzielnia socjalna „Myszynianka” będzie mieć więc zabezpieczenie w postaci zamówień publicznych. Nowa „firma” zamierza realizować podobny profil usług jak istniejąca już Spółdzielnia Socjalna „Szansa” z Żuromina wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom komunalnym. Świadczone będą usługi utrzymania zieleni miejskiej (nowe nasadzenia roślinne, pielęgnacja kwiatów i krzewów, koszenie trawy). Zimą – odśnieżanie ulic i chodników. W ciągu całego roku utrzymanie czystości ulic (opróżnianie koszów na śmieci, zbieranie odpadków), utrzymanie czystości i porządku w podległych placówkach oświatowych (sprzątanie, mycie okien i elewacji). Gmina będzie mogła dzięki usługom nowo tworzonego przedsiębiorstwa społecznego poczynić oszczędności na wydatkach pocztowych – świadczone będą, podobnie jak w Żurominie usługi kurierskie – dostarczanie przesyłek i pism urzędowych oraz rozwieszanie urzędowych ogłoszeń i plakatów. Poza zleceniami komunalnymi oczywiście będą mogły być realizowane usługi dla sektora prywatnego. Dotacja unijna w wysokości 55 tys. zł oraz wsparcie pomostowe (24 tys. zł) przyznawana przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy) zostanie wykorzystana na zakup specjalistycznego sprzętu, jak traktorek z funkcją koszenia trawy i odśnieżania, kosiarki do trawy, odzież robocza oraz pokrycie bieżących wydatków w ciągu kolejnych 6-mcy (mogą to być składki ZUS, paliwo, czynsz itp.). Personel na starcie będzie tworzyć 5 osób z grupy zagrożonej tzw. wykluczeniem społecznym, a zarząd – osoby z dużym doświadczeniem w lokalnej administracji samorządowej i zarządzaniu funduszami unijnymi oraz powiązani z Lokalną Grupą Działania „Kurpsie Razem”, która niezależnie prowadzi własne przedsiębiorstwo społeczne. Powodzenie przedsięwzięcia jest więc wymiernie zagwarantowane.

Nowa spółdzielnia Socjalna „Łukowex” z siedzibą w Łukowie zamierza świadczyć usługi w zakresie robót wymagających użycia specjalistycznego sprzętu: podnośnika, koparki, a jako uzupełnienie oferty poza sezonem – sprzedaż rękodzieła oraz wyrobów pszczelarstwa. To inicjatywa osób fizycznych, które postanowiły wziąć los w swoje ręce. Będą tu oferowane roboty ziemne, jak kopanie fundamentów, rowów melioracyjnych, proste prace związane z energetyką, prace na wysokościach: przycinanie drzew, czyszczenie rynien, konserwacja i naprawy dachów i elewacji. Spółdzielnia zamierza się także specjalizować w wytwarzaniu figurek i świec z wosku pszczelego (w tym prowadzić warsztaty w tym zakresie) oraz świadczyć usługi florystyczne. Podstawą biznesplanu były tu własne umiejętności i zasoby przyszłych członków spółdzielni. „Łukowex” zamierza zatrudnić 7 osób, w tym 5 na stanowiskach dotacyjnych i w pełni wykorzystać dofinansowanie w wysokości 79 tys. zł.

Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo to wcześniej utworzone przedsiębiorstwo społeczne, które wnioskowało o dofinansowanie na rozszerzenie już prowadzonej działalności. W tym celu otrzymało 11 tys. zł dotacji inwestycyjnej oraz 4800 zł wsparcia pomostowego. Stowarzyszenie prowadzi działalność w obszarze edukacji dzieci i młodzieży – zarządza budynkiem szkoły społecznej. Dzięki poprzedniej dotacji przyznanej przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wyremontowano i zmodernizowano między innymi kuchnię, tak aby świadczyła ona usługi poza szkołą (między innymi przygotowywane są posiłki dla seniorów – zlecenie w ramach umowy z Gminą Wąsewo oraz dla dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli). – Równolegle umożliwiamy mieszkańcom wynajem sali gimnastycznej i kuchni na imprezy okolicznościowe, jak jubileusze, chrzciny, komunie czy konsolacje – deklarują przedstawiciele Stowarzyszenia. Organizowane są tu także warsztaty, przedstawienia teatralne, festyny. – I tak prowadzona przez nas szkoła jest po prostu ośrodkiem integracji i kultury – miejscem spełniającym wiele potrzeb mieszkańców  nie tylko naszej wsi, ale wielu okolicznych. W celu rozwoju dobrze prosperującego przedsiębiorstwa społecznego zdecydowano się więc na zatrudnienie osoby na pełen etat zajmującej się głównie marketingiem.

Formuła przedsiębiorstwa społecznego oraz pomoc pracowników mOWES ułatwia zakładanie partnerstw i porozumień np. z samorządem lokalnym, co gwarantuje nie tylko stabilność społeczną, ale także ułatwia dostęp do zamówień publicznych. Rekrutacja w subregionie ostrołęckim odbywa się obecnie w formie otwartej, bez ram czasowych, aż do wykorzystania środków. Wystarczy pomysł na biznes i umówienie się na spotkanie z pracownikiem Centrum Inkubacji i Rozwoju w Przasnyszu, który doradzi i poprowadzi przez niezbędne procedury. W sumie na jedno przedsiębiorstwo społeczne można uzyskać 79 tys. zł dofinansowania, które może być przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenie stanowisk pracy oraz pokrycie kosztów bieżących. Warunkiem jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa co najmniej przez 12 miesięcy. mOWES oferuje także wsparcie w formie doradztwa, szkoleń, czy finansowania części usług potrzebnych na starcie. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający w subregionach ostrołęckim, ciechanowskim i radomskim planuje pomóc w powstaniu w sumie 180 miejsc pracy. Możliwości te prawie zostały już wykorzystane. – Wciąż mamy środki na utworzenie 12 miejsc pracy w subregionie ostrołęckim – mówi Daniel Prędkopowicz, kierownik mOWES. – Zależy nam, aby doinwestować ten teren, stąd różnego rodzaju działania aktywizujące lokalnych liderów, zachęcanie do tworzenia partnerstw, korzystania z dotacji i pożyczek niskooprocentowanych. Szkolimy, doradzamy i wspieramy zarówno podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, liderów jak i samorządowców – a wszystko po to, aby powstawały nowe miejsca pracy – taka jest nasza rola – dodaje.

Projekt „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Kontakt do regionalnego przedstawiciela Ośrodka – lwachowski@cofund.org.pl, tel. 607 168 295. Po umówieniu się możliwa jest także wizyta w terenie.