Miło nam poinformować, że Komisja Oceny Wniosków, na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 12-09-2017 rozstrzygnęła konkurs biznesplanów, w ramach I naboru do projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”. W wyniku tego 7 na 9 ubiegającym się o to podmiotom, przyznano wsparcie finansowe na utworzenie w sumie 30 nowych miejsc pracy. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 540 000 zł (360 tys. to kwota wnioskowana w dotacji, 180 tys. – zamierzamy przeznaczyć na wsparcie pomostowe).

Każdy z wniosków oceniany był pod względem merytorycznym odrębnie przez dwóch członków Komisji. Do dofinansowania zarekomendowano ostatecznie 7 wniosków, które zgodnie z regulaminem zdobyły przynajmniej 18 punktów. W kolejności przyznanej punktacji są to:

1.Spółdzielnia Socjalna „Reduar” 

2.Spółdzielnia Socjalna „Pierrot & Róża”

3.Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy”

4.Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

5.Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”

6.Fundacja Miasto Aniołów

7.Fundacja „Radość Wszystkich Pokoleń”

Z pełną listą rankingową można się zapoznać TU

Uchylając nieco rąbka tajemnicy możemy powiedzieć, że Spółdzielnia Socjalna „Reduar” zamierza poszerzyć obszar swojej działalności (obecnie usługi rehabilitacyjne i opiekuńcze) o krawiectwo i florystykę, „Pierrot & Róża” zamierza zadbać jeszcze bardziej o swoją autoprezentację (np. stronę internetową, scenografię) i będzie się dalej rozwijać w obszarze pedagogiki cyrku i ulicy dodając ciekawe akcesoria. Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy” zamierza uruchomić Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin i w tym celu zostaną stworzone 4 nowe miejsca pracy. Przychylamy się także do wniosku Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, które m.in. w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej zamierza przygotowywać gorące posiłki dla kilku lokalnych instytucji, które już zgłosiły takie zapotrzebowanie. Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” działające w obszarze usług gastronomicznych zamierza stworzyć 5 nowych miejsc pracy i zatrudnić kolejne osoby niepełnosprawne. Jak do tej pory uzyskało liczne odznaczenia i certyfikaty. Fundacji Miasto Aniołów udzielimy wsparcia na dalszy rozwój w dziedzinie wydarzeń muzycznych – oba podmioty mają bogate doświadczenie w animacji wydarzeń kulturalnych opartych o muzyczne tradycje regionu radomskiego, które z przyjemnością wzmocnimy.  Z kolei Fundacja „Radość Wszystkich Pokoleń” zamierza stworzyć miejsca pracy dla 5 osób, które będą świadczyć usługi blacharsko-lakiernicze, napraw samochodów i auto-kosmetyki, na które wszędzie jest spore zapotrzebowanie.

Gratulujemy wszystkim beneficjentom i kibicujemy planom. Pozostałych chętnych zapraszamy do skorzystania z kolejnego naboru do projektu, który zostanie ogłoszony w subregionie radomskim jeszcze na jesieni tego roku.

 

Obecnie procedowane są niezależnie trzy ustawy dotyczące różnych aspektów ekonomii społecznej. Są także na różnym etapie zaawansowania. Są to:

1.   „Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych” – wpłynął do Sejmu 21 sierpnia 2017 (jest przed pierwszym czytaniem w Sejmie). 
2.  Poselski projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej” (wpłynął do Sejmu  22-04-2015, jest na etapie pracy w komisjach).
3.  Ustawa o ekonomii społecznej i solidarnej (nie wpłynął jeszcze do Sejmu RP). „Wstępny projekt założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej” został przedstawiony 26 kwietnia 2017 na posiedzeniu Krajowego Komitetu  Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Ad.1

Szykują się  ważne zmiany prawne związane ze spółdzielniami socjalnymi.  Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych zyskał już aprobatę Radę Ministrów  i został skierowany do dalszych prac w Sejmie RP („Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw” druk 1779; projekt wpłynął  21 sierpnia 2017, 30 sierpnia skierowano go do I czytania w Sejmie; przegląd złożonych dokumentów i ścieżki legislacyjnej znajduje się TU ). Pełny tekst projektu ustawy liczy 147 stron (pdf). Proponuje się m.in.następujące zmiany.:

– minimalna liczba założycieli osób fizycznych zmieni się z 5 na 3 osoby.
– zostanie wprowadzony nowy typ spółdzielni – spółdzielnie socjalne o charakterze usługowym,
– zostanie zmieniona grupa docelowa  osób z trudnościami na rynku pracy, które będą mogły zostać założycielami/pracownikami w ramach spółdzielni – tj. na wsparcie będą mogły liczyć osoby do 30 r.ż. oraz po 50 roku życia, które poszukują pracy i nie pozostają w zatrudnieniu. Podobne regulacje obejmą także opiekunów osób niepełnosprawnych (nie dotyczy to jednak tych opiekunów, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna). 
–  w określonych sytuacjach będzie można także liczyć na środki z Funduszu Pracy oraz na wsparcie ze środków  PFRON (w tym na możliwość pozyskania środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy będącego jednocześnie osobą niepełnosprawną oraz dla osób z w/w grup wiekowych.)
– w propozycji nowelizacji ustawy doprecyzowaniu ulega także cel istnienia spółdzielni socjalnej.  W projekcie wskazano, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem, nie będących jej członkami.
 – nowym ułatwieniem jest możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami. 
– osoby  niepełnosprawne  w ramach warsztatów terapii zajęciowej będą mogły odbyć praktyki w spółdzielni socjalnej.

Ze stosownym komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można zapoznać się TU.

Ad.2
Niezależnie w Sejmie RP rozpatrywany jest „Poselski projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej” (wpłynął do Sejmu  22-04-2015, druk 3521 – projekt dostępny jest TU jako pdf . Ścieżka procedowania ustawy na stronie Sejmu zatrzymała się na dacie 25 czerwca 2015 (skierowanie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny).

Ad.3
Burzliwa dyskusja na portalach związanych z trzecim sektorem rozpoczęła się po tym, jak  26 kwietnia 2017 Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej na swoim posiedzeniu  przedstawił  „Wstępny projekt założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej” .
TU dostępny jest zarówno szczegółowy protokół z posiedzenia wraz z 31-stronicowym załącznikiem zawierającym założenia ustawy. Komentarz do procedowanego projektu pojawił się także na stronie ekonomiaspołeczna.pl  TU 
Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w specjalnym komunikacie czytamy: „Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym w zakresie uregulowania otoczenia prawnego. Znalazło to odzwierciedlenie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem przyjęcia regulacji jest wsparcie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zwiększenie dostępności usług społecznych użyteczności publicznej, wspierających m.in. politykę rodzinną, w zakresie opieki nad dziećmi, osobami starszymi”.

Tak więc jednocześnie mamy procedowane trzy akty prawne na temat ekonomii społecznej, które z pewnością przyniosą spore zmiany, mamy nadzieję, zgodne z oczekiwaniami podmiotów ekonomii społecznej.

29 sierpnia w Czerwińsku nad Wisłą przedstawiciele lokalnego samorządu, parafii oraz stowarzyszenia podpisali porozumienie o utworzeniu partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Porozumienie sygnowali Pan Marcin Gortat – Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Ks. Szymon Mastalerz SDB – proboszcz Parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku oraz Pan Tomasz Zamorski i Pan Mateusz Odoliński z zarządu Stowarzyszenia „Nasz Czerwińsk nad Wisłą”. Poprzez współpracę członkowie partnerstwa chcą wspierać rozwój przedsiębiorczości społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, a także rozwiązywać problemy osób wykluczonych. Porozumienie zostało podpisane przy udziale Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES).

Rozmowy o współpracy prowadzone były od kilku miesięcy. Przy udziale pracowników MOWES przyszli partnerzy uzgadniali cele utworzenia partnerstwa, możliwe formy i zasady działania. Współdziałanie różnych podmiotów ma doprowadzić m.in. do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego na terenie gminy, które będzie zatrudniało osoby wykluczone społecznie. Partnerzy chcą również wytyczyć główne obszary, w których ekonomia społeczna może pomóc w rozwoju gminy. Potencjał jest bardzo duży ponieważ Czerwińsk nad Wisłą ma bogatą historię oraz duże walory przyrodnicze, z których będzie można czerpać inspirację dla inicjatyw ekonomiczno-społecznych.

Geneza powstania Czerwińska sięga aż XI, prawdopodobnie po 1129 r. powstało opactwo Kanoników Regularnych, to tutaj kazał się pochować książę Konrad II Czerski, ale w okolicy znajdują się ślady dużo wcześniejszego osadnictwa. Swojego czasu Czerwińsk był najbardziej okazałym i najbogatszym ośrodkiem życia politycznego, kulturalnego, gospodarczego i religijnego na Mazowszu.
Bywali tutaj liczni królowie: Jan Kazimierz, Stefan Batory, a wcześniej Kazimierz Wielki. To tutaj Władysław Jagiełło kazał zbudować zaawansowany technologicznie jak na owe czasy most łyżwowy na Wiśle, przez który wojska koronne przeprawiały się idąc pod Grunwald, a po bitwie pod Grunwaldem w miejscowej bazylice pozostawił swój hełm. W XV w. odbywały się tutaj sejmy mazowieckie, a także synod diecezjalny. Czerwińsk jest pięknie położony na wysokim brzegu Wisły (tzw. Wysoczyzna Płocka) tuż nad samym brzegiem królowej polskich rzek, prawie naprzeciwko znajduje się piękna wiślana wyspa. Z wody podziwiać można pięknie górujące nad miejscowością wieże romańskiego kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Zachował się ozdobny portal z piękną plecionką oraz gotyckie i romańskie freski z początków XIII w. Na liście zabytków znajduje się także miejscowy małomiasteczkowy układ urbanistyczny i stare domy, stodoły, młyn. Z przyklasztornego tarasu roztacza się piękna i rozległa panorama na Wisłę, jej oba brzegi oraz Puszczę Kampinoską. W pobliżu znajduje się „Nadwiślański” Obszar Chronionego Krajobrazu. Chociaż Czerwińsk żył kiedyś Wisłą (w 1930 roku uruchomiono żeglugę parową z Warszawy przez Czerwińsk nad Wisłą do Płocka i Włocławka) – obecnie wiślane tradycje po latach zastoju są dopiero wskrzeszane, a region ten wciąż nie wykorzystuje swoich wielkich atutów historyczno-krajobrazowych. Jak dowiadujemy się ze strony Stowarzyszenia „Nasz Czerwińsk nad Wisłą” – jednego z podmiotów, które podpisała wspomniane partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej – od niedawna organizowane są wyścigi tradycyjnych łodzi wiślanych – pychówek, które wciąż są tu używane. Czerwińsk nad Wisłą jest także zawsze przystankiem na trasie Wielkiego Flisu Wiślanego (na drewnianych tratwach pływają flisacy z Ulanowa w tradycyjnych strojach), w okolicznym Nowym Secyminie zbudowano Bindugę Wiślaną. W okolicy Czerwińska znajdują się także pracownia rzemiosła łuczniczego (pracownia pana Tomasza Rozbow Rozmanowskiego) a w samym Czerwińsku kuźnia kowalstwa artystycznego i historycznego (w Kuźni Wanyan  wykonywane są repliki broni białej od czasów średniowiecza czy kotwice rzeczne).
Z pewnością Czerwińsk nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości i jest nieco uśpiony, być może zmieni się to także za sprawą ekonomii społecznej. W pierwszym rzędzie jednak w ramach nowo planowanego przedsiębiorstwa społecznego planowane jest dożywianie dzieci na zlecenie gminy w ramach zamówienia na podstawie klauzul społecznych.

Archiwalne zdjęcie Czerwińska z lat 1934-35 pochodzi ze strony fotopolska.eu

  

W pierwszym naborze biznesplanów w subregionie radomskim wpłynęło do nas w sumie 9 biznesplanów. 6 przeszło wstępną ocenę formalną i zostało skierowane do oceny merytorycznej. Trwa weryfikacja formalna pozostałych wniosków. 

Nabór biznesplanów przeprowadzamy w związku z możliwością uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstałych i już istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne. Nabór dotyczy tylko i wyłącznie grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektów „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej…” w subregionie radomskim oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych). Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 22 450 99 31 lub pocztą elektroniczną pod adresem: mowes@mowes.pl.