Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza osoby z organizacji pozarządowych z subregionu ostrołęckiego na bezpłatne szkolenia:
„Jak poprawnie zrealizować projekt i złożyć sprawozdanie. Rozliczanie dotacji publicznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

które odbędą się w Ostrołęce (w dniu 26.01.2018) oraz Makowie Mazowieckim (6.02.2018). Miło nam poinformować, że współorganizatorem spotkania w Ostrołęce jest Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, zaś w Makowie Mazowieckim – Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim.

Szczegóły organizacyjne:

Ostrołęka:

szkolenie odbędzie się w dniu 26.01.2018 (piątek) w godz. 10.00-15.30 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38.

Maków Mazowiecki:

szkolenie odbędzie się w dniu 6.02.2018 (wtorek) w godz. 10.00-15.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, Rynek 1.

Podczas szkoleń omówione zostaną następujące zagadnienia: realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,  przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy, obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji, ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania (ważne zmiany), rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów, niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków, prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur, w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, poprawne wypełnienie druku sprawozdania z realizacji zadania.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Szkolenia odbędą się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Osoby zgłaszające się na szkolenia zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału – warsztaty w Ostrołęce –  do środy, 24 stycznia 2018, szkolenie w Makowie Mazowieckim – do piątku, 2 lutego 2018 mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295.

W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z subregionu radomskiego na  bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Szkolenie odbędzie się 25.01.2018 rok (czwartek) w Radomiu, Plac Stare Miasto 2, w godzinach 11-16. 

Tematyka szkolenia:

 •  – zarys zmian i nowych obowiązków Administratora Danych Osobowych,
 •  – potencjalny wpływ nowych rozporządzeń na działalność polskich podmiotów, 
 •  – przygotowanie do dostosowania się do nowych przepisów.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 24.01.2018 pod adresem mailowym: abulska@cofund.org.pl  bądź telefonicznie (pod nr tel. 600 923 287).

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o prowadzonym naborze wniosków o dotację dla samorządów, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

Dotacja na zatrudnienie osób w przedsiębiorstwie społecznym

Nawet do 79 tys. zł łącznie na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnienie w nim osób bezrobotnych mogą otrzymać gminy i powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia i fundacje, a także osoby fizyczne z powiatów: wyszkowskiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego i m. Ostrołęki w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). Dotację przeznaczyć można na każdy rodzaj działalności gospodarczej, usługi społeczne, a także działalność oświatową i kulturalną. Nie wymagamy wkładu własnego. Gwarantujemy bezpłatną specjalistyczną pomoc w złożeniu wniosku, uruchomieniu działalności oraz rozliczeniu środków.

Obecny nabór do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, w ramach którego wspierane jest zakładanie nowych przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych), potrwa do 31 stycznia 2018 r.

Chcąc skorzystać z dotacji, jednostka samorządu terytorialnego może razem z innym samorządem, podmiotem kościelnym lub organizacją pozarządową powołać spółdzielnię socjalną osób prawnych i zatrudniając w niej osoby bezrobotne ze swojego terenu, zapewniać usługi na rzecz mieszkańców. Tak powstała na przykład Spółdzielnia Socjalna „Szansa”, utworzona przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin oraz Fundację „Leśne Zacisze” zajmująca się między innymi dostarczaniem urzędowej korespondencji i utrzymaniem porządku czy Spółdzielnia Socjalna „Węgrowianka” z Węgrowa, utworzona przez Miasto Węgrów i Starostwo Powiatowe zajmująca się utrzymaniem terenów zielonych i usługami remontowo-budowlanymi.

Stowarzyszenie lub fundacja zainteresowana dotacją poza współtworzeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych może uruchomić działalność gospodarczą w ramach organizacji lub powołać spółkę non-profit. Na przykład Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” z Myszyńca w ramach dotacji na działalność oświatową otwiera kolejne punkty przedszkolne, a Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” z Mławy remontuje lokal i wyposaża prowadzoną przez siebie restaurację „Gary Babci Krysi”.

Osoby fizyczne nie mające pracy spełniające kryteria projektu mogą otrzymać dotację na założenie spółdzielni socjalnej. Tak powstała i dalej działa na przykład Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” z Ostrołęki prowadząca restaurację i usługi cateringowe.

Praca w przedsiębiorstwie społecznym bez względu na jego formę prawną jest dla osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej, wychodzącej z bezdomności lub w inny sposób mającej określone trudności na rynku pracy szansą na powrót do normalnego, samodzielnego życia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorzy zakładają, że w ciągu trzech lat zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych z subregionu ostrołęckiego znajdzie w sumie 60 osób oddalonych od rynku pracy.

Po bliższe informacje zapraszamy na stronę www.mowes.pl oraz do Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16. Osoba do kontaktu: Łukasz Wachowski, animator; lwachowski@cofund.org.pl, tel. 607 168 295.

                Jednocześnie zwracamy się z prośbą o umieszczenie powyższej informacji na Państwa stronie internetowej oraz przekazanie jej potencjalnie zainteresowanym osobom, instytucjom i organizacjom.

 

 

Niniejszym ogłaszamy wyniki drugiej rekrutacji  do programu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”, która odbywała się w dniach w dniach 15-11-2017 – 11-12-2017. W oparciu o ocenę złożonych formularzy rekrutacyjnych, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego Komisja Rekrutacyjna opracowała listę rankingową kandydatów/ek. Minimalna liczba punktów kwalifikujących wynosiła: 10.

Do ścieżki dotacyjnej projektu zostały zakwalifikowane następujące podmioty/osoby:

 1. 1.Fundacja Follow Me,
 2. 2.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”,
 3. 3.Zwierzogród Fundacja Pomocy i Zooterapii,
 4. 4.Fundacja Kreatywnych Innowacji KI,
 5. 5.Fundacja „Polskie Drogi”,
 6. 6.Stowarzyszenie „Forgo for Social Economy”,
 7. 7.Gmina Odrzywół,
 8. 8.Fundacja „Duchy Lasu, Duchy Historii”,
 9. 9.Stowarzyszenie Twórców i Wynalazców STOWYN,
 10. 10.Fundacja Dom Wschodni w Radomiu, 
 11. 11.Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty Lokalnej, 
 12. 12.Fundacja Jesus Christ Security, Oddział w Radomiu,
 13. 13.Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”,
 14. 14.Stowarzyszenie „Podajmy Sobie Dłonie, 
 15. 15.Stowarzyszenie „Rodzina Razem 2015”.

 

Jednocześnie z przykrością informujemy, że nie zostały zakwalifikowane do projektu następujące podmioty:

 1. 1.Fundacja Pomocy Mieszkaniowej „Ciepły Kącik”,
 2. 2.Fundacja „Radość Wszystkich Pokoleń”,
 3. 3.Fundacja Osiem Marzeń,
 4. 4.Fundacja im. Pawła Biernackiego.
 5. 5Mateusz Wojcieszak – os. fizyczna (Grupa inicjatywna „Modelarki Obuwia”),

Powodem był brak minimalnej liczby punktów, rezygnacja lub nieobecność os. delegowanej na rozmowie rekrutacyjnej.

Podmioty, które pozytywnie przeszły rekrutację zapraszamy na warsztaty z funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz  komunikacji w dniach 10-11 stycznia 2018 (środa-czwartek), w godz. 9-16 w Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu (Plac Stare Miasto 2). Zapraszamy serdecznie.

Nasze Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu wraz z partnerem – Związkiem Stowarzyszeń Koalicją Organizacji Pozarządowych w Radomiu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach grup roboczych. Powstające grupy mają na celu nawiązanie współpracy i określenie „map drogowych” wyznaczających działania wspierające rozwój III sektora, budowanie sieci kooperacji z partnerami z różnych sektorów oraz edukację obywatelską.

Grupy robocze to nieformalne i dobrowolne porozumienia, które powstały w wyniku spotkań o nazwie „Lunch obywatelski” (w minionym roku odbyły się dwukrotnie). Obecni na spotkaniach liderzy społeczności lokalnej określili obszary, w których warto podjąć współpracę, a która może przynieść korzyści całemu sektorowi pozarządowemu w Radomiu.

Pierwsza, nowopowstała grupa robocza nosi nazwę „Rozwój III sektora”. Celem grupy będzie wypracowanie rozwiązań służących wzmocnieniu organizacji pozarządowych, grup i ruchów miejskich oraz inicjatyw ukierunkowanych na rozwój lokalny.

Grupa druga nazywa się „Edukacja obywatelska”. W tym zespole podejmowane będą tematy ukierunkowane na zmianę postaw lokalnej społeczności w zakresie zaangażowania w życie społeczne i obywatelskie, m.in. w zakresie wolontariatu, wspierania lokalnych inicjatyw, angażowania się w działalność prospołeczną.

Trzecia grupa to „Rozwój sieci kooperacji”. Celem tej grupy będzie zaproponowanie inicjatyw w obszarze współpracy międzysektorowej i tworzenia partnerstw lokalnych wraz z partnerami z instytucji publicznych, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, sektora biznesu, liderów społeczności lokalnych.

Zapraszamy do współpracy i przyłączania się do powyższych grup roboczych. Poniżej znajdują się deklaracje udziału w grupach, które należy wypełnić i przesłać w formie skanu na adres email: jkaminski@cofund.org.pl do 15 stycznia 2018 r. Po otrzymaniu deklaracji w pierwszej połowie lutego zorganizowane zostaną pierwsze spotkania poszczególnych grup.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Jakubem Kamińskim – specjalistą ds. partnerstw lokalnych pod numerem telefonu +48 602 761 156.