Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych, zapraszają na szkolenie dla radomskich organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych pn. „Jak zaplanować kampanię 1%”.

Grudzień to ostatni dzwonek, by zaplanować kampanię 1%. Podchodząc do tematu odpowiedzialnie i realnie zwiększasz szanse Twojej organizacji na lepszy wynik. Na szkoleniu dowiesz się jak zacząć i kontynuować. Przyjdź, a poznasz sprawdzone, i co najważniejsze, skuteczne zasady dobrych kampanii 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Termin i czas szkolenia: 04.12.2017r., w godzinach od 11:15 do 15:00, 
Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, ul. Struga 1

RAMOWY PLAN SZKOLENIA
1. Najpopularniejsze metody pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Prośba o wsparcie, czyli jak tworzyć komunikat fundraisingowy w kampanii 1%.
3. 1% po nowemu.
4. 1% i co dalej?

Liczba miejsc: maks. 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Udział w szkoleniu prosimy zgłaszać do dnia 30.11.2017 rok drogą mailową na adres mjankowska@cofund.org.pl bądź telefonicznie pod numerem tel.602 315 824.

W przerwie szkolenia zapraszamy Państwa na obiad. 
Szkolenie jest nieodpłatne. Jest organizowane w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej współpracy podmiotów ekonomii społecznej z samorządami. Badanie akcentujące zagadnienia pożytku publicznego, rynku pracy oraz rozwoju ekonomii społecznej potrwa do 6 grudnia 2017. Ankieta dostępna jest online na stronie http://drogiwspolpracy.badanie.net 

Wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut. Badanie przeprowadzane jest w celu zdiagnozowania lokalnych potrzeb, wyzwań, a także przeszkód w obszarze realizacji polityki społecznej na linii samorząd – a przedstawiciele społeczności lokalnej, działający w organizacjach pozarządowych i prowadzących działalność jako przedsiębiorstwa społeczne. – Dane uzyskane z ankiety pozwolą określić poziom i jakość współpracy oraz dialogu pomiędzy instytucjami samorządowymi a podmiotami ekonomii społecznej – mówi Michał Bargielski, odpowiedzialny w mOWES za badania i ewaluację. – Mamy nadzieję, że wyniki badań pomogą ulepszać standardy działań i wypracować skuteczne rozwiązania, a docelowo – efektywniej zwalczać lokalne problemy społeczne, w tym zwłaszcza te związane z zatrudnieniem i rozwojem ekonomii społecznej – dodaje. 

Aby wynik badania był jak najbardziej obiektywny zaproszenie do wypełnienia ankiety kierowane jest do wszystkich potencjalnych i faktycznych partnerów, a więc z jednej strony do: 

  • jednostek samorządu terytorialnego,

a z drugiej do tzw. podmiotów ekonomii społecznej (PES):

  • organizacji pozarządowych (fundacje/stowarzyszenia/kluby sportowe itp.)
  • a także przedsiębiorstw społecznych,  w tym spółdzielni socjalnych.

Międzysektorowe partnerstwo jest podstawą pomyślnego rozwoju zatrudnienia i przedsiębiorczości zakorzenionej w lokalnych społecznościach – mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). – Współpraca między samorządem a sektorem ekonomii społecznej może przybierać różne formy, od wsparcia czy relacji klient-dostawca usług i towarów po wzajemne wykorzystywanie doświadczeń i kompetencji. Przedstawiciele organizacji pozarządowych czy przedsiębiorcy społeczni to bardzo często wysokiej jakości specjaliści, z których wiedzy samorząd może także korzystać np. przy tworzeniu dokumentów strategicznych. Dlatego współdziałanie jest tak istotne i korzystne dla każdej ze stron.

Badanie jest anonimowe (wskazane będą jedynie ramowo subregiony lub powiaty), a wszystkie wyniki prezentowane będą w zbiorczej formie, ukazując przekrojowo poszczególne zagadnienia. Dane dotyczą szerokiego spectrum zagadnień polityki społecznej wykraczających poza ekonomię społeczną. Osoby, które chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem mogą to zrobić do 6 grudnia 2017 r. Ankieta znajduje się na stronie www: http://drogiwspolpracy.badanie.net/

Organizatorem badania jest Fundacja Fundusz Współpracy prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz innymi OWES-ami, prowadzonymi przez: Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Stowarzyszenie BORIS, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (SOKiAL), Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (CISI).

24 listopada 2017 Sejm RP uchwalił „Ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw” (druk nr 1779). Od wejścia w życie poprzednich uregulowań prawnych minęło 10 lat, nowelizacja była więc konieczna. Z drugiej strony popularność ekonomii społecznej rośnie. Jak podaje strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „pod koniec 2013 r. w KRS zarejestrowanych było 936 spółdzielni socjalnych, to na koniec listopada 2016 r. było 1395 spółdzielni, a obecnie zarejestrowanych jest 1627 podmiotów”. Ten fakt także pociąga za sobą konieczność usprawnienia prawa.

Najważniejsze punkty nowo uchwalonej ustawy to:
– zmniejszenie minimalnej liczby założycieli spółdzielni socjalnej z 5 do 3 osób,

– konieczność zatrudnienia co najmniej 2 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– możliwość powoływania konsorcjów spółdzielczych (np. aby wspólnie startować w przetargach),

– reintegracją zawodową i społeczną będą objęci nie tylko członkowie spółdzielni socjalnych, ale też ich pracownicy,

– spółdzielnie socjalne będą mogły ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź też poszukujących pracy bez zatrudnienia lub niewykonujących innej pracy zarobkowej,

– stworzono możliwość refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami, ale jednocześnie będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

– osoby niepełnosprawne realizujące indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej będą mogły odbywać praktyki w spółdzielni socjalnej.

Spółdzielnie socjalne mają 6 miesięcy na dostosowanie swoich statutów do wymogów określonych w nowych przepisach. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Informacja na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która stanowiła podstawę niniejszej publikacji. 
LINK do ustawy
Link do informacji na stronie Sejmu RP

Zapraszamy na seminarium pt.:

„Ekonomia społeczna Twoją szansą – możliwości wsparcia osób, instytucji i organizacji przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,

które odbędzie się w dniu 01.12.2017 w godz. 12.00-14.00 w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Amelia” w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Kościuszki 24 (lokal nad sklepem Stokrotka).

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych poznaniem korzyści z tworzenia przedsiębiorstw społecznych, możliwości bezpłatnego wsparcia ze strony mOWES oraz warunków skorzystania z dotacji (nabór wniosków o dotację został już ogłoszony i potrwa do 11 grudnia 2017 r.).
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do środy, 29 listopada 2017 pod nr tel. 607 168 295 lub mailowo: lwachowski@cofund.org.pl

W dniach 15-16 listopada 2017 w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie odbyło się I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Na wydarzeniu była także obecna Pani Minister Elżbieta Rafalska. 

Konferencja była okazją do wymiany myśli, doświadczeń, inspiracji, prezentacji produktów i działalności przedsiębiorstw społecznych – ponieważ konferencji towarzyszyły Targi podmiotów ekonomii społecznej. W kuluarach zorganizowano także punkty doradcze w zakresie prawnym, finansowym, przedsiębiorczości wiejskiej, marketingu, zamówień publicznych. Pomocą służyli także pracownicy Fundacji Fundusz Współpracy, odpowiedzialni za sieciowanie i szkolenia kadry Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (we współpracy z OIC Poland Lublin).Ciekawego podsumowania misji i celów oraz funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce dokonał Przemysław Piechocki – przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, a uzupełnili kolejni prelegenci:

• Najważniejsze to wierzyć w ekonomię społeczną i patrzeć na jej rozwój w sposób perspektywistyczny,
• Najbardziej trwałe są te przedsiębiorstwa społeczne (PS), które odpowiadają na daną potrzebę społeczną i zapotrzebowanie rynku, a nie te założone wyłącznie „pod projekt”,
• Bardzo korzystna jest wymiana wiedzy i dobrych praktyk między OWES-ami,
• Ważne, aby wdrażać tzw. model organizacji uczącej się.
• Dobrze jeśli PS zauważają i doceniają swoje, nawet małe sukcesy,
• Oraz jeśli wyciągają wnioski z porażek (wg zasady „ten się myli, kto nic nie robi”),
• Bardzo wartościowym przygotowaniem gruntu pod ekonomię społeczną są lokalne partnerstwa,
• W rozwoju ekonomii społecznej, ale także w sferze społecznej doskwiera potrzeba nowego typu lidera – który bazując na stopniowym budowaniu kapitału społecznego skupia się na uruchomieniu procesów, które potem funkcjonują autokatalitycznie,
• Nowy lider zamiast „pchać i ciągnąć” „tańczy zmianę” (odwołanie do książki „Dance of change”) – czyli bazuje na kreatywnej radości.
• Lepiej sprawdza się synchronizacja oddolna, a nie odgórna.
• Nie należy się poddawać i nie dać się powstrzymać tym, którzy mówią „przecież nikt nie dał rady”(tu dr hab. Ryszard Praszkier podczas swojego wykładu pokazywał innowacyjne rozwiązania „starych” problemów społecznych z całego świata).
• Istnieją udogodnienia dla PS, które dają nowe lub przygotowywane rozwiązania prawne (klauzule zatrudnieniowe, klauzule zastrzeżone i inne klauzule społeczne, uczestnictwo w rewitalizacji, tworzenie konsorcjów spółdzielczych, spółdzielni rolniczych  – tu nowe regulacje są  w trakcie przygotowywania).
• Otwartość i odwaga prowadzi do innowacji społecznych (jak np.  gospodarstwa opiekuńcze.)

Na konferencji zapowiedziano także powstanie nowego raportu na temat ekonomii społecznej w Polsce oraz działania w ramach Laboratorium Ekonomii Społecznej.

  

Serdecznie zapraszamy osoby (fizyczne, prawne), które są zainteresowane założeniem/znalezieniem zatrudnienia w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Obecna rekrutacja trwa od 15 listopada do 11 grudnia 2017.
Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: ostrołęckiego wraz z m. Ostrołęka, przasnyskiego, makowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego.

Rekrutacja odbywa się w ramach projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

15.11.2017 – 11.12.2017 (do godz. 10:00) – nabór wniosków,

11.12.2017 – 13.12.2017 – ocena formalna wniosków,

14.12.2017 – 15.12.2017  – spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym,

ok. 21.12.2017 – ogłoszenie wyników rekrutacji, 

2-5 stycznia lub 8-12 stycznia – warsztaty dla uczestników projektu,

do 31 stycznia 2018 – nabór biznesplanów,

do 5 lutego 2018  – ocena formalna biznesplanów,

12-15 lutego 2018  – obrady komisji oceny wniosków (KOW),

do 16 lutego 2018  – ogłoszenie wyników i rozpoczęcie procesu rejestracji nowych przedsiębiorstw społecznych (podpisywanie umów i wypłacanie dotacji).

Zapraszamy:
1. osoby fizyczne oddalone od rynku pracy (zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. m.in. osoby bezrobotne, osoby do 30 lub powyżej 50 roku życia o statusie poszukujących pracy, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.).
2. osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne itp.)
3. podmioty ekonomii społecznej (jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  kluby sportowe, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej).

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ).Informacji udziela także Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Przasnyszu (dyżury w biurze można sprawdzić TUTAJ). Polecamy także kontakt telefoniczny z Łukaszem Wachowskim – animatorem w subregionie ostrołęckim– tel. 607 168 295. Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres: lwachowski(at)cofund.org.pl lub bezpośrednio do regionalnego rekrutera: Doroty Macioch-Kowalskiej – dkowalska(at)cofund.org.pl.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza II turę rekrutacji do projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego). Rekrutacja trwa od 15 listopada do 11 grudnia 2017. Do udziału w rekrutacji zapraszamy grupy inicjatywne, które są zainteresowane zatrudnieniem/stworzeniem miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Grupą inicjatywną mogą być:

osoby fizyczne
np. oddalone od rynku pracy (zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. m.in. osoby bezrobotne, osoby do 30 lub powyżej 50 roku życia o statusie poszukujących pracy, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.).

osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne itp.)

podmioty ekonomii społecznej (jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  kluby sportowe, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej).

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, lipskiego, szydłowieckiego, przysuskiego i radomskiego.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

15.11.2017 – 11.12.2017 (do godz. 10:00) – nabór wniosków,
11.12.2017 – 13.12.2017 – ocena formalna wniosków,
14.12.2017 – 15.12.2017 – spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym,
Ok. 21.12.2017 – ogłoszenie wyników rekrutacji,
2-5 stycznia lub 8-12 stycznia – warsztaty dla uczestników projektu,
do 31 stycznia 2018 – nabór biznesplanów,
do 5 lutego 2018 – ocena formalna biznesplanów,
12-15 lutego 2018 – obrady komisji oceny wniosków (KOW),
do 16 lutego 2018 – ogłoszenie wyników i rozpoczęcie procesu rejestracji nowych przedsiębiorstw społecznych (podpisywanie umów i wypłacanie dotacji).

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ).
Informacji udziela także Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu (dyżury w biurze można sprawdzić TUTAJ). Polecamy także kontakt telefoniczny z Agnieszką Bulską – animatorem w subregionie radomskim – tel. 600 923 287. Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres: abulska(at)cofund.org.pl lub zgłosić się bezpośrednio do regionalnego rekrutera: Magdalena Jankowska – tel. 602 315 824 mjankowska(at)cofund.org.pl

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza na seminarium:

„Ekonomia społeczna Twoją szansą – możliwości wsparcia osób, instytucji i organizacji przez Mazowiecki Ośrodek Ekonomii Społecznej”

które odbędzie się w dniu 17.11.2017 w godz. 14.00-16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, przy Alei Róż 2.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych poznaniem korzyści z tworzenia przedsiębiorstw społecznych, możliwości bezpłatnego wsparcia ze strony MOWES oraz warunków skorzystania z dotacji.
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. 

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do środy, 15 listopada 2017 pod nr tel. 607 168 295 lub mailowo: lwachowski@cofund.org.pl
Zapraszamy!