Wyniki II Komisji Oceny Wniosków w subregionie ostrołęckim