Wyniki III Komisji Oceny Wniosków w subregionie ostrołęckim

W dniu 6 maja 2021 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano jeden wniosek – biznesplan o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie 5 miejsc pracy w nowozakładanym przedsiębiorstwie społecznym założonym przez grupę inicjatywną osób prawnych tj. Gminę Goworowo i Powiat Ostrołęcki.

Wniosek w ocenie merytorycznej uzyskał 78,00/100 pkt., tym samym kwalifikując się do otrzymania dofinansowania.

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się pod linkiem: LISTA RANKINGOWA_OST_III _Wynik KOW 

Zwycięzcy gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej (wsparcie finansowe na rzecz tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych) w subregionie ostrołęckim został zakończony z uwagi na wyczerpaną alokacje środków na tą formę wsparcia.