Wyniki rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu w subregionie ciechanowskim– etap pisania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplanów

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” jedno istniejące przedsiębiorstwo społeczne i jedno przekształcające się złożyły dokumenty rekrutacyjne i przeszły rozmowę ze spec. ds. reintegracji.

W oparciu o ocenę opisu planowanej działalności i rekomendację spec. ds. reintegracji, Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała do skierowania na ścieżkę dotacyjną Projektu następujące podmioty:

  1. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni– 10 punktów
  2. Fundacja Krok w Przyszłość – 10 punktów

Minimalna liczba punktów kwalifikujących wynosi 5.

Z listą rankingową podmiotów przyjętych do ścieżki dotacyjnej projektu można zapoznać się TU

Podmioty, które pozytywnie przeszły rekrutację, rozpoczynają pracę z doradcą biznesowym Panem Tomaszem Wysockim  (tel. 668-299-221, e-mail: twysocki@cofund.org.pl) ) nad wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplanami.

Wzory dokumentu tj. wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplan część opisowa i  budżetowa,  które należy przygotować przy wsparciu doradcy biznesowego do oceny ekspertów zewnętrznych  są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/ w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Znajduje się tam również Regulamin udzielania dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów.

Złożone biznesplany przejdą w pierwszej kolejności ocenę formalną, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznejOcena  merytoryczna składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to  ocena pisemna biznesplanów przez parę ekspertów – członków komisji oceny wniosków (KOW).Drugi etap oceny merytorycznej to  prezentacja biznesplanów oraz odpowiedź na pytania przed komisją oceny wniosków. Drugi etap oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od terminu złożenia biznesplanów.

Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (formaty: część opisowa – pdf / część budżetowa – excel) do dnia 29.09.202 r. do godziny 12:00 na adres mowes@mowes.pl

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 13 000,00 zł na jedno miejsce pracy .
Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe w wysokości 1 000 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto.Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu. Ponadto nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które w danym przedsiębiorstwie społecznym były już zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a od dnia rozwiązania umowy do dnia złożenia Wniosku nie minęło mniej niż 6 miesięcy.