Otwieramy ponownie nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej w subregionie ciechanowskim

W wyniku odstąpienia jednego z przedsiębiorstw z przyznanego wsparcia finansowego (na rzecz utworzenia 4 nowych miejsc pracy ) informujemy o wznowieniu naboru rekrutacyjnego do ścieżki dotacyjnej.

Nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej to propozycja dla osób prawnych i fizycznych z subregionu ciechanowskiego które są zainteresowane tworzeniem nowych przedsiębiorstw społecznych oraz nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia ich w przedsiębiorstwo społeczne, a także istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Do wzięcia udziału w naborze do ścieżki dotacyjnej w subregionach ciechanowskim zapraszamy:

  1. osoby fizyczne oddalone od rynku pracy (zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. m.in. osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.).
  2. osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, kościelne osoby prawne itp.)
  1. istniejące przedsiębiorstwa społeczne

Aby zgłosić się do projektu i otrzymać wsparcie finansowe należy:

1) złożyć wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

– Załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji w przypadku osób fizycznych wraz z zaświadczeniami bądź oświadczeniami o spełnieniu kryteriów uczestnictwa określonych dla osób fizycznych; Załączniki 2 i 3 w przypadku osób prawnych,

– opis planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego – wypełniony Załącznik nr 4.

Wskazane załączniki można pobrać ze strony internetowej projektu tj.  www.mowes.pl ,otrzymać w biurze projektu Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Ciechanowie lub otrzymać od pracownika projektu tj. specjalistki ds. rekrutacji Doroty Macioch-Kowalskiej nr tel. 504 496 939 dkowalska@cofund.org.pl

2) przejść rozmowę rekrutacyjną z specjalistą ds. rekrutacji i reintegracji  i otrzymać pozytywną rekomendację do przyjęcia do dalszej fazy ścieżki dotacyjnej,

3) pod okiem przydzielonego doradcy biznesowego wypełnić i złożyć drogą mailową na adres mowes@mowes.pl wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan) w terminie określonym przez mOWES;

4) poczekać na ocenę wniosku – złożone dokumenty zostaną ocenione przez ekspertów Komisji Oceny Wniosków, a w drugim etapie oceny grupa inicjatywna zaprezentuje swój pomysł przed komisją.

W przypadku znalezienia się na liście rankingowej na miejscu promującym do dofinansowania, wraz z zatrudnieniem pracowników na stanowiskach dotacyjnych podpisana zostanie umowa o przyznanie wsparcia finansowego i wypłacone wsparcie finansowe.

Zasady i wymagania dotyczące ubiegania się o dotację / wypłaty wsparcia finansowego  można sprawdzić w Regulaminie udzielania dotacji i wsparcia pomostowego”.

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 13 000 zł na jedno miejsce pracy. Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe w wysokości 1 000 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto.

UWAGA! Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w „Regulaminie rekrutacji” i Regulaminie udzielania dotacji i wsparcia pomostowego” oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ).

Termin zbierania wskazanych powyżej dokumentów rekrutacyjnych przez specjalistkę ds. rekrutacji
(Panią Dorotę Macioch-Kowalską nr tel. 504 496 939 dkowalska@cofund.org.pl )  został ustalony do dnia 3 września 2021r. do godziny 12:00