Wyniki IV Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w subregionie ciechanowskim

W dniu 14 czerwca 2021 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Poddano ocenie cztery wnioski – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie 9 miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Złożone wnioski w ocenie merytorycznej uzyskały wystarczającą liczbę punktów zgodnie z regulaminem udzielania wsparcia, tym samym kwalifikując się do otrzymania dofinansowania.

(Minimalna liczba/procent punktów uprawniająca do otrzymania wsparcia finansowego zgodnie z regulaminem wynosi 60 procent/ punktów).

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się pod linkiem: LISTA RANKINGOWA_CIE_IV_Wynik KOW

Zwycięzcą gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że został zakończony nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej (wsparcie finansowe na rzecz tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych) w subregionie  ciechanowskim z uwagi na wyczerpaną alokacje środków na tą formę wsparcia.