Wyniki rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu w subregionie radomskim– etap pisania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplanów

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim– IWES 3” dwa  przekształcające  się PES w PS  i dwie grupy inicjatywne osób prawnych złożyły dokumenty rekrutacyjne.

W oparciu o ocenę opisu planowanej działalności i rekomendację spec. ds. reintegracji, Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała do skierowania na ścieżkę dotacyjną Projektu następujące podmioty:

  1. Grupa Inicjatywna osób prawnych  Gmina Szydłowiec i Stowarzyszenie „Przyjazny Szydłowiec” – tworzące Spółdzielnię Socjalną „Kuźnia Inicjatyw Społecznych Szydłowiec” – 9  punktów
  2. Grupa Inicjatywna osób prawnych Gmina Wolanów i Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i osób niepełnosprawnych „Pozytywni” – tworzące Spółdzielnię Socjalną „Szansa”- 9  punktów
  3. Fundacja Happiness – 8  punktów
  4. Stowarzyszenie  Zielona Akcja– 8 punktów

 

Minimalna liczba punktów kwalifikujących wynosi 5.

Wskazane powyżej podmioty, rozpoczynają pracę z jednym z dwóch doradców biznesowych tj. Panem Tomaszem Wysockim  (tel. 668-299-221, e-mail: twysocki@cofund.org.pl) ) lub Panem Wojciechem Połapem tel. 791 048 358 wpolap@cofund.org.pl , nad biznesplanem tj. wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego, który należy złożyć w wersji elektronicznej (formaty: część opisowa – w formacie pdf wraz z załącznikami /część budżetowa – w formacie excel) maksymalnie do dnia
8 grudnia br. do godziny 12:00, przesyłając na adres e-mail: 
mowes@mowes.pl

Wzory dokumentów (biznesplany: część opisowa i budżetowa) oraz Regulamin dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów, są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/ w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE, jest tam  również dostępna do pobrania karta oceny formalnej i merytorycznej, oraz  instrukcja dot. przygotowania do II części oceny merytorycznej – prezentacji. Instrukcja do prezentacji dla grupy inicjatywnej/PES/PS

Złożony w wersji elektronicznej biznesplan przejdzie w pierwszej kolejności ocenę formalną i po pomyślnym zakończeniu tego etapu zostanie przekazany do oceny merytorycznej, która  składa się z dwóch etapów.
Pierwszy etap to  ocena pisemna biznesplanów przez parę zewnętrznych ekspertów – członków komisji oceny wniosków (KOW).
Drugi etap oceny to prezentacja biznesplanów oraz odpowiedzi na pytania przed komisją oceny wniosków podczas spotkania on line.
Termin drugiego etapu oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od daty złożenia biznesplanu.

Przypominamy także, że:

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 18 000,00 zł na 1 miejsce pracy. Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe (1 400,00 zł) wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto. Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.