Ostrołęka: nowy podmiot skierowany do ścieżki dotacyjnej w ramach projektu IWES-3

W ramach rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” otrzymaliśmy zgłoszenie od grupy inicjatywnej os. prawnych: Gminy Goworowo i Powiatu Ostrołęckiego.

W oparciu o ocenę opisu planowanej działalności i rekomendację specjalisty ds. reintegracji, Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała skierowanie na ścieżkę dotacyjną wnioskującego podmiotu.
Grupa inicjatywna os. prawnych (Gmina Goworowo i Powiat Ostrołęcki) otrzymała 9 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikujących wynosiła 5.

Obecnie przedsiębiorstwo rozpoczyna pracę z doradcą biznesowym, p. Łukaszem Kwiatkowskim (tel. 508 153 484 e-mail: lkwiatkowski@cofund.org.pl) nad biznesplanem tj. wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego, który należy złożyć w wersji elektronicznej (formaty: część opisowa – w formacie pdf wraz z załącznikami /część budżetowa – w formacie excel) maksymalnie do dnia 21 kwietnia br. do godziny 12:00, przesyłając na adres e-mail: mowes@mowes.pl

Wzory dokumentów (biznesplany: część opisowa i budżetowa) oraz Regulamin dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów, są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/ w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE, jest tam  również dostępna do pobrania karta oceny formalnej i merytorycznej, a także  instrukcja dot. przygotowania do II części oceny merytorycznej – prezentacji. Instrukcja do prezentacji dla grupy inicjatywnej/PES/PS

Złożony w wersji elektronicznej biznesplan przejdzie w pierwszej kolejności ocenę formalną i po pomyślnym zakończeniu tego etapu zostanie przekazany do oceny merytorycznej, która  składa się z dwóch etapów.
Pierwszy etap to  ocena pisemna biznesplanów przez parę zewnętrznych ekspertów – członków komisji oceny wniosków (KOW).
Drugi etap oceny to prezentacja biznesplanów oraz odpowiedzi na pytania przed komisją oceny wniosków podczas spotkania on line.
Termin drugiego etapu oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od daty złożenia biznesplanu.

Przypominamy także, że:

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 14 000,00 zł na 1 miejsce pracy. Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe (1 100,00 zł) wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych.
Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto.