Subregion ciechanowski – rekrutacja w trybie ciągłym

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do zgłaszania się chętnych na ostatnie wolne miejsca w ramach rekrutacji do programu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy zainteresowanych stworzeniem nowych miejsc pracy w przedsiębiorstw społecznych. Udzielamy informacji, doradzamy, pomagamy napisać biznesplany, a wreszcie udzielamy dotacji.

Łączna maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo społeczne może wynieść maksymalnie do 79 tys. złotych. Rekrutacja odbywa się aktualnie w trybie ciągłym. Możliwe jest utworzenie przedsiębiorstwa na bazie partnerstwa lokalnego kilku podmiotów zainteresowanych rozwojem i rozwiązywaniem miejscowych problemów społecznych lub na bazie grupy inicjatywnej złożonej z osób indywidualnych. 

Adresaci rekrutacji:

  • Osoby prawne: m.in. gminy i powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia i fundacje, ośrodki pomocy społecznej, ZAZ-y, WTZ-y, CIS-y, KIS-y, spółdzielnie inwalidów, spółki non-profit,
  • Osoby fizyczne: osoby borykające się ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy, które określa ustawa. Są to osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia oraz poniżej 30, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, po kryzysach psychicznych, wychodzące z bezdomności, uzależnień i inne osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt z naszym pracownikiem.

  Chętnie udzielimy wyjaśnień. Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w terenie. Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym.

 Kontakt do rekrutera:  Dorota Macioch –Kowalska dkowalska@cofund.org.pl