Wystartował konkurs dotacyjny

Wystartował konkurs dotacyjny na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego na północnym Mazowszu!

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) serdecznie zaprasza grupy inicjatywne osób fizycznych i prawnych, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne z terenu subregionu ciechanowskiego i ostrołęckiego, które chciałyby utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub rozwinąć już istniejące do udziału w projekcie „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” oraz „(…) w subregionie ostrołęckim”.

W ramach ogłaszanej rundy konkursowej przewidziane jest przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego i pomostowego na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 11 000 zł dla jednego uczestnika projektu jednak nie więcej niż 55 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne. Minimalna kwota dofinansowania nie została określona.

W konkursie mogą wziąć udział:

  1. W przypadku naboru dotyczącego zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Grupy Inicjatywne , których członkami są:
  • Osoby fizyczne;
  • Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia

2. W przypadku naboru dotyczącego tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących podmiotach ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwach społecznych:

  • Przedsiębiorstwa społeczne – PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
  • Podmioty Ekonomii Społecznej – PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) – wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);

Aby wziąć udział w naborze grupa inicjatywna/PS/PES zobowiązana jest do wypełnienia i złożenia w wersji elektronicznej lub papierowej kompletu dokumentów w terminie do 5 grudnia 2016 roku. Dokumenty należy przesłać zgodnie z zasadami określony w Regulaminie rekrutacji. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.mowes.pl w zakładce do pobrania.

Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług mOWES.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych oraz aplikowania do udziału w projekcie! Wszelkie informacje w sprawie niniejszego naboru mogą Państwo otrzymać drogą e-mailową i telefoniczną kontaktując się bezpośrednio z rekruterkami i animatorami w terenie. Zobacz kontakty.