Czeka praca w ekonomii społecznej – ostatni dzwonek w subregionie ostrołęckim

11 kolejnych miejsc  pracy powstanie w subregionie ostrołęckim dzięki wsparciu dotacyjnemu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nabór nadal jest otwarty. O wsparcie mogą ubiegać się gminy, powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia i fundacje, a także osoby fizyczne z subregionu ostrołęckiego. Warunkiem jest stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. Nie trzeba wkładu własnego, a jedynie pomysł na biznes. Można otrzymać do 79 tys. zł (przy stworzeniu nowego przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego 5 osób)! Do rozdysponowania pozostały środki na utworzenie ostatnich 12 miejsc pracy.

Sektor ekonomii społecznej rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Jego założeniem jest pomocna dłoń wyciągnięta do osób borykających się ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy, które określa ustawa. Są to osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia oraz poniżej 30, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, po kryzysach psychicznych, wychodzące z bezdomności, uzależnień itp. Dotacje finansowe oraz sieć regionalnych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, a także możliwość włączania się do gry lokalnych samorządów  (np. w ramach programów rewitalizacji) gwarantują przedsiębiorstwom społecznym parasol ochronny na starcie i jednocześnie trampolinę do rozwoju. Samorządy i społeczności lokalne zyskują podwójnie, bo lepiej dawać pracę, niż wypłacać zasiłki. Jak wygląda w praktyce funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego? Można prześledzić na przykładzie nowych grup inicjatywnych, które przeszły już weryfikację i będą zakładać nowe podmioty ekonomii społecznej.

Grupa inicjatywna Kurpie to wspólna  inicjatywa Gminy Myszyniec oraz Powiatu ostrołęckiego. Powoływana do życia nowa spółdzielnia socjalna „Myszynianka” będzie mieć więc zabezpieczenie w postaci zamówień publicznych. Nowa „firma” zamierza realizować podobny profil usług jak istniejąca już Spółdzielnia Socjalna „Szansa” z Żuromina wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom komunalnym. Świadczone będą usługi utrzymania zieleni miejskiej (nowe nasadzenia roślinne, pielęgnacja kwiatów i krzewów, koszenie trawy). Zimą – odśnieżanie ulic i chodników. W ciągu całego roku utrzymanie czystości ulic (opróżnianie koszów na śmieci, zbieranie odpadków), utrzymanie czystości i porządku w podległych placówkach oświatowych (sprzątanie, mycie okien i elewacji). Gmina będzie mogła dzięki usługom nowo tworzonego przedsiębiorstwa społecznego poczynić oszczędności na wydatkach pocztowych – świadczone będą, podobnie jak w Żurominie usługi kurierskie – dostarczanie przesyłek i pism urzędowych oraz rozwieszanie urzędowych ogłoszeń i plakatów. Poza zleceniami komunalnymi oczywiście będą mogły być realizowane usługi dla sektora prywatnego. Dotacja unijna w wysokości 55 tys. zł oraz wsparcie pomostowe (24 tys. zł) przyznawana przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy) zostanie wykorzystana na zakup specjalistycznego sprzętu, jak traktorek z funkcją koszenia trawy i odśnieżania, kosiarki do trawy, odzież robocza oraz pokrycie bieżących wydatków w ciągu kolejnych 6-mcy (mogą to być składki ZUS, paliwo, czynsz itp.). Personel na starcie będzie tworzyć 5 osób z grupy zagrożonej tzw. wykluczeniem społecznym, a zarząd – osoby z dużym doświadczeniem w lokalnej administracji samorządowej i zarządzaniu funduszami unijnymi oraz powiązani z Lokalną Grupą Działania „Kurpsie Razem”, która niezależnie prowadzi własne przedsiębiorstwo społeczne. Powodzenie przedsięwzięcia jest więc wymiernie zagwarantowane.

Nowa spółdzielnia Socjalna „Łukowex” z siedzibą w Łukowie zamierza świadczyć usługi w zakresie robót wymagających użycia specjalistycznego sprzętu: podnośnika, koparki, a jako uzupełnienie oferty poza sezonem – sprzedaż rękodzieła oraz wyrobów pszczelarstwa. To inicjatywa osób fizycznych, które postanowiły wziąć los w swoje ręce. Będą tu oferowane roboty ziemne, jak kopanie fundamentów, rowów melioracyjnych, proste prace związane z energetyką, prace na wysokościach: przycinanie drzew, czyszczenie rynien, konserwacja i naprawy dachów i elewacji. Spółdzielnia zamierza się także specjalizować w wytwarzaniu figurek i świec z wosku pszczelego (w tym prowadzić warsztaty w tym zakresie) oraz świadczyć usługi florystyczne. Podstawą biznesplanu były tu własne umiejętności i zasoby przyszłych członków spółdzielni. „Łukowex” zamierza zatrudnić 7 osób, w tym 5 na stanowiskach dotacyjnych i w pełni wykorzystać dofinansowanie w wysokości 79 tys. zł.

Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo to wcześniej utworzone przedsiębiorstwo społeczne, które wnioskowało o dofinansowanie na rozszerzenie już prowadzonej działalności. W tym celu otrzymało 11 tys. zł dotacji inwestycyjnej oraz 4800 zł wsparcia pomostowego. Stowarzyszenie prowadzi działalność w obszarze edukacji dzieci i młodzieży – zarządza budynkiem szkoły społecznej. Dzięki poprzedniej dotacji przyznanej przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wyremontowano i zmodernizowano między innymi kuchnię, tak aby świadczyła ona usługi poza szkołą (między innymi przygotowywane są posiłki dla seniorów – zlecenie w ramach umowy z Gminą Wąsewo oraz dla dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli). – Równolegle umożliwiamy mieszkańcom wynajem sali gimnastycznej i kuchni na imprezy okolicznościowe, jak jubileusze, chrzciny, komunie czy konsolacje – deklarują przedstawiciele Stowarzyszenia. Organizowane są tu także warsztaty, przedstawienia teatralne, festyny. – I tak prowadzona przez nas szkoła jest po prostu ośrodkiem integracji i kultury – miejscem spełniającym wiele potrzeb mieszkańców  nie tylko naszej wsi, ale wielu okolicznych. W celu rozwoju dobrze prosperującego przedsiębiorstwa społecznego zdecydowano się więc na zatrudnienie osoby na pełen etat zajmującej się głównie marketingiem.

Formuła przedsiębiorstwa społecznego oraz pomoc pracowników mOWES ułatwia zakładanie partnerstw i porozumień np. z samorządem lokalnym, co gwarantuje nie tylko stabilność społeczną, ale także ułatwia dostęp do zamówień publicznych. Rekrutacja w subregionie ostrołęckim odbywa się obecnie w formie otwartej, bez ram czasowych, aż do wykorzystania środków. Wystarczy pomysł na biznes i umówienie się na spotkanie z pracownikiem Centrum Inkubacji i Rozwoju w Przasnyszu, który doradzi i poprowadzi przez niezbędne procedury. W sumie na jedno przedsiębiorstwo społeczne można uzyskać 79 tys. zł dofinansowania, które może być przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenie stanowisk pracy oraz pokrycie kosztów bieżących. Warunkiem jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa co najmniej przez 12 miesięcy. mOWES oferuje także wsparcie w formie doradztwa, szkoleń, czy finansowania części usług potrzebnych na starcie. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający w subregionach ostrołęckim, ciechanowskim i radomskim planuje pomóc w powstaniu w sumie 180 miejsc pracy. Możliwości te prawie zostały już wykorzystane. – Wciąż mamy środki na utworzenie 12 miejsc pracy w subregionie ostrołęckim – mówi Daniel Prędkopowicz, kierownik mOWES. – Zależy nam, aby doinwestować ten teren, stąd różnego rodzaju działania aktywizujące lokalnych liderów, zachęcanie do tworzenia partnerstw, korzystania z dotacji i pożyczek niskooprocentowanych. Szkolimy, doradzamy i wspieramy zarówno podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, liderów jak i samorządowców – a wszystko po to, aby powstawały nowe miejsca pracy – taka jest nasza rola – dodaje.

Projekt „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Kontakt do regionalnego przedstawiciela Ośrodka – lwachowski@cofund.org.pl, tel. 607 168 295. Po umówieniu się możliwa jest także wizyta w terenie.