Przedłużone wsparcie pomostowe – kto może skorzystać?

Zgodnie z § 12  Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim/ostrołęckim/radomskim” wersja 3, obowiązująca od 15.03.2018 r., o przedłużone wsparcie pomostowe w uzasadnionych przypadkach mogą wnioskować przedsiębiorstwa społeczne utworzone przez osoby fizyczne. Liczy się kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają przedsiębiorstwa społeczne utworzone w ramach projektu, jednak również spółdzielnie socjalne założone przez osoby fizyczne (weryfikacja na podstawie statutu spółdzielni) mogą wnioskować o przedłużone wsparcie pomostowe.

 

W ramach projektów przewidziano udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego na
20 Uczestników projektu (pracowników).

Jednocześnie informujemy, że wysokość przedłużonego wsparcia pomostowego będzie zmniejszana o 10% w kolejnych miesiącach. 

Średniomiesięczna kwota wsparcia dla każdego z dotacyjnych uczestników projektu (pracowników) wynosi 500,00 zł przez okres 6 miesięcy, co na jedno dotacyjne miejsce pracy daje łącznie kwotę 3 000,00 zł.

 

Ponadto przedsiębiorstwo społeczne, które skorzysta z przedłużonego wsparcia pomostowego  powinno pamiętać, że zgodnie z pkt 11 i 13 rozdziału 7 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, okres trwałości utworzonych miejsc pracy w ramach projektu wydłuża się z 12 do 18 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy.