Nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

W związku z realizacją projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej” w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim, zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy zarówno w nowozakładanych, jak i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także w  podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

O środki mogą ubiegać się grupy inicjatywne objęte wsparciem szkoleniowo-doradczym zakwalifikowane do projektu IWES. Warunkiem ubiegania się o dotację i wsparcie pomostowe jest ukończenie przez wszystkich członków grupy inicjatywnej modułu szkoleniowo-doradczego (warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych a także skorzystanie z doradztwa biznesowego podczas tworzenia biznesplanu).
Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa społecznego stanowi pięciokrotność kosztów utworzenia jednego stanowiska pracy.  Oznacza to, że każdy wnioskodawca może utworzyć do 5 miejsc pracy dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, otrzymując dotację w wysokości do 55 000 PLN. Ponadto istnieje możliwość otrzymania finansowego wsparcia pomostowego, które wypłacane będzie przez 6 miesięcy w kwocie do wysokości 800 PLN brutto miesięcznie na osobę.

Odpowiedni wniosek (biznesplan) należy złożyć w formie elektronicznej (w formacie pdf wraz z budżetem w pliku MS Excel) na adres: mowes@mowes.pl w terminie do 20 lutego 2017 r.

Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego określający szczegółowe zasady naboru wniosków oraz wzory dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki znajdują się w zakładce do pobrania.