Nowe grupy robocze – współpracuj i rozwijaj swoją organizację w Radomiu

Nasze Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu wraz z partnerem – Związkiem Stowarzyszeń Koalicją Organizacji Pozarządowych w Radomiu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach grup roboczych. Powstające grupy mają na celu nawiązanie współpracy i określenie „map drogowych” wyznaczających działania wspierające rozwój III sektora, budowanie sieci kooperacji z partnerami z różnych sektorów oraz edukację obywatelską.

Grupy robocze to nieformalne i dobrowolne porozumienia, które powstały w wyniku spotkań o nazwie „Lunch obywatelski” (w minionym roku odbyły się dwukrotnie). Obecni na spotkaniach liderzy społeczności lokalnej określili obszary, w których warto podjąć współpracę, a która może przynieść korzyści całemu sektorowi pozarządowemu w Radomiu.

Pierwsza, nowopowstała grupa robocza nosi nazwę „Rozwój III sektora”. Celem grupy będzie wypracowanie rozwiązań służących wzmocnieniu organizacji pozarządowych, grup i ruchów miejskich oraz inicjatyw ukierunkowanych na rozwój lokalny.

Grupa druga nazywa się „Edukacja obywatelska”. W tym zespole podejmowane będą tematy ukierunkowane na zmianę postaw lokalnej społeczności w zakresie zaangażowania w życie społeczne i obywatelskie, m.in. w zakresie wolontariatu, wspierania lokalnych inicjatyw, angażowania się w działalność prospołeczną.

Trzecia grupa to „Rozwój sieci kooperacji”. Celem tej grupy będzie zaproponowanie inicjatyw w obszarze współpracy międzysektorowej i tworzenia partnerstw lokalnych wraz z partnerami z instytucji publicznych, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, sektora biznesu, liderów społeczności lokalnych.

Zapraszamy do współpracy i przyłączania się do powyższych grup roboczych. Poniżej znajdują się deklaracje udziału w grupach, które należy wypełnić i przesłać w formie skanu na adres email: jkaminski@cofund.org.pl do 15 stycznia 2018 r. Po otrzymaniu deklaracji w pierwszej połowie lutego zorganizowane zostaną pierwsze spotkania poszczególnych grup.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Jakubem Kamińskim – specjalistą ds. partnerstw lokalnych pod numerem telefonu +48 602 761 156.