Pierwsze przedsiębiorstwo społeczne skierowane do ścieżki dotacyjnej projektu IWES-3 w subregionie ciechanowskim

W  ramach rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” otrzymaliśmy zgłoszenie Przedsiębiorstwa Społecznego ŚMA Sp. z o.o.

W oparciu o ocenę opisu planowanej działalności i rekomendację spec. ds. reintegracji, Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała do skierowania na ścieżkę dotacyjną wnioskujący podmiot.

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA Sp. z o.o. otrzymało 9 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikujących wynosiła 5.

Przedsiębiorstwo rozpoczyna pracę z doradcą biznesowym, Panem Pawłem Pyrzyńskim (tel. 602-825-659, e-mail: ppyrzynski@cofund.org.pl) nad biznesplanem (wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego). Wniosek należy złożyć do dnia 20.08.2019 r. w wersji elektronicznej na adres mowes@mowes.pl (formaty: część opisowa – pdf / cześć budżetowa – excel).

Wzory dokumentów (biznesplany: część opisowa i budżetowa) oraz Regulamin dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów, są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/  w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Złożony biznesplan przejdzie w pierwszej kolejności ocenę formalną, następnie zostanie poddany ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to ocena pisemna biznesplanu przez parę ekspertów – członków komisji oceny wniosków (KOW). Drugi etap oceny merytorycznej to  prezentacja biznesplanu oraz odpowiedź na pytania przed komisją oceny wniosków podczas spotkania. Drugi etap oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od złożenia biznesplanu